Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 lutego 2014 r.

Swobodny przepływ osób: Komisja Europejska publikuje badanie na temat integracji mobilnych obywateli UE w sześciu miastach

Obywatele UE udają się do innych państw unijnych głównie z powodu pracy, w porównaniu z miejscową ludnością średnia wieku takich osób jest niższa, a szanse na zatrudnienie są większe. Potwierdzają to wyniki nowego niezależnego badania na temat wpływu prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz UE, które zostało dziś opublikowane. W badaniu wzięto pod lupę sześć miast europejskich, wybranych ze względu na ich wielonarodowościowy charakter (zob. załączniki 1 i 2): Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga i Turyn. Badanie pokazuje, że napływ młodszych obywateli UE w wieku produkcyjnym ma korzystny wpływ gospodarczy we wszystkich wymienionych sześciu miastach. W Turynie, na przykład, dochody z podatków opłacanych przez cudzoziemców przyniosły według lokalnych oszacowań łączny zysk netto w wysokości 1,5 mld EUR dla włoskiego sektora finansów publicznych (zob. załącznik 3). Ponadto jak wynika z badania, napływowa ludność pomogła wypełnić luki na lokalnych rynkach pracy, co przyczyniło się do wzrostu w nowych sektorach oraz pozwoliło znacznie zmniejszyć dysproporcje między osobami w młodszym i starszym wieku w starzejących się społeczeństwach. Według badania mobilni obywatele posiadają często zbyt wysokie kwalifikacje na stanowiskach, na których są zatrudnieni, zdarza się, że otrzymują niższe wynagrodzenie, a także nie zawsze korzystają z tego samego dostępu do mieszkań i edukacji.

„Swobodny przepływ oznacza korzyści dla Europy, jej obywateli oraz gospodarek. W niektórych miastach faktycznie mogą występować wyzwania, którym należy stawić czoła. Jednak kwestionowanie prawa do swobodnego przemieszczania się nie jest dobrym rozwiązaniem. Jestem przekonana, że musimy współpracować –na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym–, by móc takie wyzwania przekształcić w szanse. Jest to możliwe, co widać na przykładzie takich miast jak Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga i Turyn” – oświadczyła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa na dzisiejszej konferencji burmistrzów na temat swobodnego przepływu osób (IP/14/98). „Mogą Państwo polegać na Komisji, która nadal będzie wspierać państwa członkowskie borykające się z problemami związanymi ze swobodnym przemieszczaniem się osób. Dzisiejsze spotkanie z burmistrzami pomoże władzom lokalnym w Europie czerpać z najlepszych przykładów udanych polityk w zakresie integracji obywateli UE w miastach, co przyniesie korzyści wszystkim stronom. Mam nadzieję, że te dobre praktyki będą wdrażane w całej Europie”.

Główne wyniki badania:

  • Obywatele UE przemieszczają się głównie z powodu pracy i średnio są młodsi i bardziej aktywni zawodowo niż miejscowa ludność w badanych miastach (zob. załącznik 4);

  • Napływ młodszych obywateli UE w wieku produkcyjnym pomaga wymienionym miastom rozwiązywać problemy demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwo i malejąca siła robocza;

  • Napływowa ludność pomaga także wypełnić luki na rynku pracy, wykonując często pracę poniżej swoich kwalifikacji (Turyn i Hamburg), przyczyniając się do wzrostu nowych sektorów (np. sektor ICT w Dublinie) lub pomagając tworzyć nowe przedsięwzięcia gospodarcze (np. w Turynie i Hamburgu).

W badaniu zwrócono ponadto uwagę na następujące problemy:

  • Odsetek osób posiadających zbyt wysokie kwalifikacje jest większy wśród mobilnych obywateli niż obywateli danego kraju (mobilni obywatele podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji), co może oznaczać marnowanie się kwalifikacji, co z kolei zmniejsza ewentualne korzyści płynące z wewnątrzunijnej mobilności;

  • w niektórych przypadkach zauważono różnice w wynagrodzeniu między obywatelami danego państwa a mobilnymi obywatelami UE (którzy częstokroć zarabiają mniej), choć dostępne dowody są dosyć ograniczone;

  • mobilni obywatele nie zawsze korzystają z tych samych możliwości, jeśli chodzi o mieszkania i dostęp ich dzieci do edukacji, mimo iż pracują i płacą podatki.

O powodzeniu programów integracyjnych realizowanych w badanych sześciu miastach świadczy fakt, że stopniowo poprawia się nastawienie do mobilności (zob. załącznik 5). Wszystkie miasta objęte badaniem promują obecnie środowisko sprzyjające włączeniu społecznemu oraz kulturę otwartości poprzez polityki skupiające się na dostępie do informacji (np. kompleksowe punkty informacyjne); wspieranie nauki języków oraz dialog międzykulturowy i kontakty między obywatelami.

Na koniec w badaniu omówiono szereg najlepszych praktyk stosowanych w sześciu miastach (zob. załącznik 6).

Kontekst

Wyniki badania zostały przedstawione na dzisiejszym spotkaniu z udziałem ponad 100 burmistrzów oraz przedstawicieli władz lokalnych z całej Europy, którzy spotkali się w celu omówienia bieżących problemów i możliwości związanych ze swobodnym przemieszczaniem się obywateli w Unii Europejskiej. Konferencja burmistrzów ma umożliwić władzom lokalnym wymianę najlepszych praktyk dotyczących wdrażania przepisów w zakresie swobodnego przepływu oraz radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z włączeniem społecznym. Spotkanie to jest jednym z pięciu działań przedstawionych przez Komisję, aby wzmocnić prawo swobodnego przepływu w UE i jednocześnie pomóc państwom członkowskim czerpać korzyści, jakie się z tym prawem wiążą (IP/13/1151).

Badanie obejmuje analizę polityk zmierzających do włączenia gospodarczego i społecznego mobilnych obywateli UE, a także do promowania kultury otwartości i pozytywnego nastawienia do obcokrajowców. W badaniu uwzględniono polityki w dziedzinie zatrudnienia, przedsiębiorczości, mieszkalnictwa, edukacji, dialogu międzykulturowego, postaw wobec zjawiska migracji i uczestniczenia w życiu miasta.

Dodatkowe informacje

Badanie: Ocena wpływu swobodnego przepływu obywateli UE na poziomie lokalnym:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Załącznik do badania: Dobre praktyki w sześciu państwach:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Najczęściej zadawane pytania – swobodny przepływ:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_pl.htm

Komisja Europejska – swobodny przepływ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Obywatele mogą zadawać pytania za pośrednictwem serwisu Europe Direct telefonicznie 00 800 6 7 8 9 10 11 lub drogą elektroniczną e­mail

ANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

Spain

Źródło: Eurostat

Ireland

Source: Eurostat

Hamburg

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:

Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)

Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)

Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).

Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).

Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.

Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).

5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Projekt

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship.

Dublin

Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.


Side Bar