Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. helmikuuta 2014

Vapaa liikkuvuus: Euroopan komissio julkaisee tutkimuksen liikkuvien EU-kansalaisten kotouttamisesta kuudessa kaupungissa

EU:n kansalaiset muuttavat muihin EU-maihin pääasiassa työn perässä. He ovat keskimääräistä nuorempia ja todennäköisemmin työelämässä. Tämän vahvistaa tänään julkistettu riippumaton tutkimus, jossa selvitettiin, mitä vaikutuksia on kansalaisten oikeudella liikkua vapaasti EU:n alueella. Tutkimukseen valittiin kuusi eurooppalaista kaupunkia, joiden väestö koostuu useista eri kansallisuuksista: Barcelona, Dublin, Hampuri, Lille, Praha ja Torino (ks. liitteen kohdat 1 ja 2). Tutkimuksen mukaan nuorten työikäisten EU-kansalaisten tulolla on ollut myönteisiä taloudellisia vaikutuksia kaikissa kuudessa kaupungissa. Torinossa on esimerkiksi arvioitu, että ulkomaalaisilta saadut verotulot tuottavat maan julkiselle taloudelle yhteensä 1,5 miljardin euron nettohyödyn (ks. liitteen kohta 3). Tutkimus osoittaa lisäksi, että uudet tulokkaat ovat auttaneet täyttämään paikallisten työmarkkinoiden aukkoja, myötävaikuttaneet uusien alojen kasvuun ja auttaneet tasaamaan väestön ikääntymisen vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan liikkuvat kansalaiset ovat usein ylikoulutettuja työtehtäväänsä nähden, saavat mahdollisesti huonompaa palkkaa eivätkä välttämättä aina ole tasavertaisessa asemassa asunto- ja koulutusasioissa.

Vapaa liikkuvuus hyödyttää niin Eurooppaa ja sen kansantalouksia kuin kansalaisiakin. Joissakin kaupungeissa siihen saattaa liittyä haasteita, jotka on tietenkin selvitettävä. Oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ei kuitenkaan ole syytä kyseenalaistaa. Meidän on yhdistettävä voimamme Euroopan tasolla, kansallisella tasolla ja paikallisella tasolla, jotta haasteet voitaisiin kääntää mahdollisuuksiksi. Se on mahdollista, kuten nämä esimerkit Barcelonasta, Dublinista, Hampurista, Lillestä, Prahasta ja Torinosta osoittavat”, oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi puhuessaan vapaata liikkuvuutta käsittelevässä kaupunginjohtajien konferenssissa tänään (IP/14/98). ”Komissio aikoo jatkossakin tukea jäsenvaltioita kaikissa haasteissa, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen. Tämänpäiväinen konferenssi ja sen yhteydessä esitellyt esimerkit auttavat paikallisviranomaisia eri puolilla Eurooppaa hyödyntämään hyviksi osoittautuneita toimintamalleja EU:n kansalaisten kotouttamiseksi kaupunkeihin, kaikkien osapuolten hyödyksi. Toivon, että tällaiset hyvät toimintamallit tulevat käyttöön kaikkialla Euroopassa.”

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat seuraavat:

  • EU-kansalaiset muuttavat pääasiassa työmahdollisuuksien vuoksi, ja he ovat keskimäärin nuorempia ja todennäköisemmin työelämässä kuin tarkasteltujen kaupunkien paikallisväestö (ks. liitteen kohta 4);

  • nuorten, työikäisten EU-kansalaisten tulo tarkasteluihin kaupunkeihin auttaa vastaamaan väestön ikääntymisestä ja työvoiman vähenemisestä johtuviin väestörakenteen haasteisiin;

  • liikkuvat EU-kansalaiset auttavat myös täyttämään työmarkkinoiden aukkoja joko tekemällä enimmäkseen vähäistä ammattitaitoa vaativia töitä (Torino ja Hampuri), myötävaikuttamalla uusien alojen kasvuun (esim. tieto- ja viestintätekniikka-ala Dublinissa) tai auttamalla perustamaan uusia yrityksiä (Torino ja Hampuri).

Tutkimuksessa tuodaan lisäksi esille seuraavat haasteet:

  • liikkuvat kansalaiset ovat maan omia kansalaisia todennäköisemmin ylikoulutettuja (eli työskentelevät koulutustaan alempitasoissa työtehtävissä), mikä saattaa merkitä ammattitaidon tuhlausta ja näin vähentää EU:n sisäisestä liikkuvuudesta mahdollisesti saatavia hyötyjä;

  • joissakin tapauksissa havaittiin palkkaeroja maan omien kansalaisten ja liikkuvien EU-kansalaisten välillä (jälkimmäiset ansaitsevat useimmiten vähemmän), vaikkakin tätä koskeva näyttö oli varsin rajallinen;

  • liikkuvilla kansalaisilla ei aina ole tasavertaisia asumiseen ja lasten koulunkäyntiin liittyviä mahdollisuuksia, vaikka he tekevät työtä ja maksavat veroja.

Näiden kuuden kaupungin kotouttamisohjelmien onnistuminen näkyy siinä, että liikkuvuuteen on vähitellen alettu suhtautua yhä myönteisemmin (ks. liitteen kohta 5). Kaikki tutkimuksessa tarkastellut kaupungit pyrkivät edistämään osallistavaa ympäristöä ja myönteistä vastaanottoilmapiiriä toimilla, joiden tarkoituksena on muun muassa varmistaa tietojen saatavuus (esim. yhdestä pisteestä saatavat tietopalvelut), tukea kielen oppimista ja edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta kansalaisten kesken.

Tutkimuksessa myös esitellään joukko asianomaisten kaupunkien parhaita toimintatapoja (ks. liitteen kohta 6).

Tausta

Tutkimus esiteltiin tänään kokouksessa, johon osallistui yli 100 kaupunginjohtajaa ja paikallisviranomaisten edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Kokouksessa pohdittiin niitä ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät EU:n kansalaisten oikeuteen liikkua vapaasti Euroopan unionissa. Kaupunginjohtajien konferenssin tarkoituksena on auttaa paikallisviranomaisia jakamaan parhaita toimintatapoja, jotka liittyvät vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoon ja sosiaalisen osallisuuden haasteisiin vastaamiseen. Tämä kokous on yksi niistä viidestä komission esittämästä toimenpiteestä, joilla pyritään vahvistamaan oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa ja samalla auttamaan jäsenvaltioita hyötymään siitä (IP/13/1151).

Tutkimuksessa analysoidaan toimintapolitiikkoja, joilla pyritään tukemaan liikkuvien EU-kansalaisten taloudellista ja sosiaalista osallisuutta ja edistämään myönteistä vastaanottoilmapiiriä ja suhtautumista ulkomaalaisia kohtaan. Siinä tarkastellaan politiikkaa seuraavilla aloilla: työllisyys, yrittäjyys, asuminen, koulutus, kulttuurienvälinen vuoropuhelu, suhtautuminen maahanmuuttoon ja osallistuminen kaupunkielämään.

Lisätietoa

Tutkimus: Arviointi EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden vaikutuksista paikallistasolla:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Tutkimuksen liite: Kuuden kaupungin hyvät toimintatavat:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Usein kysyttyä — vapaa liikkuvuus:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_fi.htm

Euroopan komissio – vapaa liikkuvuus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä:@VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Yleisölle: Europe Direct puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse

ANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

Spain

Source: Eurostat

Ireland

Source: Eurostat

Hamburg

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:

Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)

Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)

Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.

Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).

Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).

Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.

Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).

5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin

Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.


Side Bar