Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. februar 2014

Fri bevægelighed: Kommissionen offentliggør undersøgelse af integrationspraksis af mobile EU-borgere i seks byer

EU-borgerne tager til andre EU-lande primært på grund af jobmuligheder, og de er i gennemsnit yngre og oftere i arbejde. Dette bekræftes af en ny uafhængig undersøgelse af virkningen af retten til fri bevægelighed i EU, som blev offentliggjort i dag. Undersøgelsen fokuserer på seks europæiske byer, der er valgt på grund af den multinationale sammensætning af deres befolkning (se bilag 1-2): Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Prag og Torino. Den viser, at for alle seks byer har tilstrømningen af yngre EU-borgere i den erhvervsaktive alder haft en positiv økonomisk virkning. I Torino viser en lokal evaluering f.eks., at skatteindtægter fra udlændinge alt i alt betød 1,5 mia. EUR mere til de offentlige kasser (se bilag 3). Undersøgelsen viser også, at nytilkomne har bidraget til at udfylde hullerne på de lokale arbejdsmarkeder, skabt vækst i nye sektorer og medvirket til at opveje den aldrende befolkning. Den konstaterer, at mobile borgere ofte er overkvalificerede til de job, de udfører. De får mindre i løn og har samtidig ikke altid samme adgang til boliger og uddannelse.

"Den frie bevægelighed er en fordel for Europa, borgerne og økonomien. Der kan naturligvis være udfordringer i visse byer, der skal tages op. Det ville imidlertid være forkert at sætte spørgsmålstegn ved retten til fri bevægelighed. Jeg mener, vi skal arbejde sammen – på europæisk, nationalt og lokalt plan – for at gøre udfordringerne til muligheder. Dagens eksempler fra Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Prag og Torino viser, at det er muligt," sagde næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, i sin tale på en borgmesterkonference om fri bevægelighed, der fandt sted i dag (IP/14/98). "Regn trygt med, at Kommissionen vil hjælpe EU-landene med at klare de udfordringer, der er knyttet til fri bevægelighed. Dagens møde med borgmestrene vil hjælpe lokale myndigheder fra hele Europa med at udnytte de bedste eksempler på vellykket integration af EU-borgere i andre byer til alles fordel. Jeg ser frem til, at sådanne eksempler bliver fulgt i hele Europa."

Undersøgelsens vigtigste resultater er:

  • EU-borgerne rejser hovedsagelig på grund af jobmuligheder og er i gennemsnit yngre og mere økonomisk aktive end den lokale befolkning i de byer, der er blevet undersøgt (jf. bilag 4).

  • Tilstrømningen af yngre EU-borgere i den erhvervsaktive alder til de udvalgte byer bidrager til at klare de demografiske udfordringer fra en aldrende befolkning og en stadigt mindre arbejdsstyrke.

  • De hjælper også med til at lukke hullerne på arbejdsmarkedet, enten ved at hovedsagelig at tage job, der kræver et lavt kvalifikationsniveau (Torino og Hamburg), ved at bidrage til vækst i nye sektorer (f.eks. IKT i Dublin) eller ved at hjælpe med at skabe nye virksomheder (som i Torino og Hamburg).

Undersøgelsen peger også på følgende udfordringer:

  • Mobile borgere viser sig ofte at være overkvalificerede i forhold til de lokale (og tager job under deres kvalifikationer), hvilket kan indebære spild af kvalifikationer og modvirke de potentielle fordele ved mobilitet inden for EU.

  • Der opstod i nogle tilfælde lønforskelle mellem de lokale og mobile EU-borgere (som oftest tjener mindre), selv om dataene er ret begrænsede.

  • Mobile borgere nyder ikke altid godt af de samme muligheder for gode boligforhold og integration af deres børn i skolerne, selv om de arbejder og betaler skat.

Integrationsprogrammernes succes i de seks byer fremgår af, at holdningerne til mobilitet langsomt forbedres (jf. bilag 5). Alle de byer, der er omfattet af undersøgelsen, arbejder for at fremme et rummeligt miljø og en imødekommende kultur gennem politikker for let tilgængelige oplysninger (f.eks. informationstjenester med kvikskranker), støtte til sprogundervisning og interkulturel dialog og samspil mellem borgerne.

Endelig skal undersøgelsen udpege en række eksempler på god praksis fra de byer, der er undersøgt (jf. bilag 6).

Baggrund

Undersøgelsen blev fremlagt på et møde i dag med over 100 borgmestre og repræsentanter for lokale myndigheder fra hele Europa, som mødtes for at drøfte aktuelle udfordringer og muligheder for borgernes frie bevægelighed i EU. Borgmesterkonferencen skal hjælpe lokale myndigheder med at udveksle bedste praksis for gennemførelse af reglerne om fri bevægelighed og tackling af udfordringerne i forbindelse med social integration. Mødet er ét af fem tiltag, som Kommissionen har præsenteret for at styrke retten til fri bevægelighed i EU og på samme tid hjælpe medlemslandene med at udnytte de fordele, den giver (IP/13/1151).

Undersøgelsen analyser politikker for økonomisk og social integration af EU's mobile borgere og for at fremme en imødekommende kultur og en positiv holdning til udenlandske statsborgere. Den har undersøgt politikker for beskæftigelse, iværksætteri, boliger, uddannelse, interkulturel dialog, holdninger til indvandring og deltagelse i bylivet.

Yderligere oplysninger

Undersøgelse: Evaluering af virkningen af den frie bevægelighed for EU-borgere på lokalt plan:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Bilag til undersøgelsen: God praksis fra seks byer:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Ofte stillede spørgsmål - kort og godt om fri bevægelighed:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_da.htm

Europa-Kommissionen - Fri bevægelighed

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformand Viviane Reding på Twitter:@VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For offentligheden: Europe Direct pr. telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-mail

BILAG: Tendenser og mønstre i de seks byer

1. Samlet befolkningssammensætning i de 6 byer i 2011

Der er store forskelle mellem de migrationsbevægelser, de seks byer har oplevet. Lille og Hamburg har haft indvandring op gennem historien. Derimod er tilstrømningen af mobile EU-borgere noget nyt i Dublin, Barcelona og Torino, som fik en stigende tilstrømning efter udvidelserne i 2004 og 2007. Endelig har Prag først for nyligt udviklet sig fra blot at være transitrute til et bestemmelsessted.

Kilde: Nationale statistiske kontorer TCNs = Third Country Nationals (tredjelandsstatsborgere)

2. Sammensætningen af EU's mobile borgere efter oprindelsesland i de 6 byer

I nogle byer udgør en eller to nationaliteter hovedparten af de mobile EU-borgere. Det er tilfældet i Torino, hvor 91,8 % af de mobile EU-borgere er fra Rumænien, og i Prag, hvor 52,5 % af de mobile EU-borgere kommer fra Slovakiet. I andre byer er flere EU-lande repræsenteret, men to nationale grupper dominerer: i Lille (data fra Lille Métropole Communauté Urbaine) kommer 30,2 % af de mobile EU-borgere fra Portugal og 25,8 % fra Belgien. I Barcelona udgør borgere fra Italien og Frankrig henholdsvis 31,6 % og 16,6 % af de mobile EU-borgere. Endelig viser Hamburg og Dublin et meget spraglet billede, da de modtager borgere fra mange forskellige lande (selv om nogle nationale grupper, f.eks. polakker, er store i begge byer).

Kilde: Nationale statistiske kontorer

3. Borgernes frie bevægelighed: Gavner økonomien i Torino

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

En evaluering foretaget på nationalt plan af "Caritas migrantes" viser, at skatteindtægterne fra udlændinge i alt forbedrede de nationale offentlige finanser med 1,5 mia. EUR: de høje skatter til socialsikring, udlændingene betaler, overstiger sammen med de øvrige direkte og indirekte skatter langt udgifterne til de sociale ydelser, de modtager.

4. Beskæftigelsesfrekvensen i de seks lande/byer

Spanien

Kilde: Eurostat

Irland

Kilde: Eurostat

Hamburg

Kilde: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Tjekkiet

Kilde: Eurostat

4. Mobile EU-borgeres aktiviteter i de seks byer

NB: der foreligger ikke altid specifikke data om hver by. Dataene kan være for alle udlændinge eller for hele regionen eller landet.

Barcelona (Spanien)

Andel af beskæftigede mobile EU-borgere pr. kvalifikationsniveau i Catalonien (2011)

Kilde: CCOO Cataluña

De mobile EU-borgere er forholdsvis polariserede i Catalonien med ca. en tredjedel beskæftiget i job med lave eller ingen kvalifikationer (32,4 %) en en tredjedel i job med en høj grad af kvalifikationer (30,3 %)

Dublin (Irland)

Mobile EU-borgere og irske borgere fordelt på erhverv i Irland

Kilde: CSO, folketælling 2011

Selv om fordelingen af EU- og ikke-EU-arbejdstagere på tværs af sektorer i Irland stort set er på linje med situationen for irske statsborgere, er førstnævnte oftere beskæftiget i bestemte sektorer, f.eks. fremstillingsvirksomhed (25,5 % af de udenlandske arbejdstagere, sammenlignet med 21 % af de irske statsborgere) og overnatningsfaciliteter og restauranter (16,4 % af de udenlandske arbejdstagere har arbejde her, mod 8,5 % af irerne).

Egne borgeres og udlændinges fordeling på beskæftigelsessektorer i Irland (2011)

Kilde: Quarterly Household national Survey Q1 2011

I det store og hele er udenlandske statsborgere oftere ansat i sektorer med lavere uddannelser.

Hamburg

Ansatte fordelt på erhverv – data for egne borgere, mobile EU-borgere og ikke-EU borgere i Hamburg i 2012

Kilde: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, data pr. 30/6

Det fremgår af figuren, at en lille del af de mobile EU-borgere i Hamburg er ansat i organisatoriske, administrative og andre økonomiske erhverv (20 %), hvor landet egne borgere udgør (29,1 %), mens de er i vid udstrækning oftere har job inden for transport og logistik (f.eks. som togførere, lastbil- eller taxichauffører, piloter) eller i fødevaresektoren (f.eks. som kokke, bagere, slagtere).

Lille

Egne borgere, mobile EU-borgere og tredjelandsstatsborgere (mellem 25 og 64 år) fordelt på erhverv i regionen Nord Pas de Calais (2007)

Kilde: INSEE, folketælling 2009

Mobile EU-borgere arbejder mere i industrien og byggesektoren end landets egne borgere.

Egne borgere, mobile EU-borgere og tredjelandsstatsborgere fordelt på erhverv i Lille Métropole Communauté Urbaine (2009)

Kilde: INSEE, folketælling 2009

Mobile EU-borgere, som er aktivt beskæftiget i Lille Métropole Communauté Urbaine, tilhører hovedsagelig arbejderklassen (33,3 %) og kategorien funktionærer (25,6 %).

Prag

Udenlandske EU-borgere, der var registreret på arbejdsformidlingskontorer i Prag i 2010, fordelt på erhverv

Kilde: Fremmedpolitiet, udlændinge registreret på arbejdsformidlingskontorer – arbejds- og socialministeriet

Hvad angår færdigheds-/beskæftigelsesniveau for alle udenlandske statsborgere i Prag i 2010, var den største andel registreret inden for elementære erhverv (21 560), hvor 28,2 % af de udenlandske EU-borgere, der var optaget på arbejdsformidlingskontorer, var beskæftiget.

Torino

Nye medarbejdere fordelt på erhverv i provinsen Torino i 2011

Kilde: Torinos handelskammer, 2011

Mobile EU-borgere i provinsen Torino er ofte stærkt koncentreret i bestemte sektorer, især byggeriet (15,3 %) og rengøringssektoren (49,1 %).

5. Integrationspolitikken fungerer: Holdningerne ændrer sig

Udvikling i den negative opfattelse af udenlandsk statsborgere blandt borgere i Barcelona (2007-2012):

Kilde: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona byråd.

6. God praksis fra de seks byer

Land

Projekt

Sammenfatning

Barcelona

BCN bekæmper rygter

Barcelona vil bekæmpe stereotyper og myter om kulturelle forskelle gennem undersøgelser, kommunikationsaktiviteter og ved at inddrage lokale foreninger og virksomheder. Projektet er en enkel og effektiv metode til at opbygge et mere ensartet samfund og fremme integration i lokalsamfundet.

Barcelona

Barcelona Activa

Et program til støtte for iværksættere, der flytter til byen med støtte fra EU. 1 300 mennesker har fulgt informationsmøder, og 600 har fået undervisning i iværksætterkultur. Programmet gør det også lettere at få adgang til tjenesteydelser.

Dublin

Failte Isteach

Et lokalprojekt, der tilbyder undervisning i mundtligt engelsk. Lærerne er ældre frivillige. Projektet bruger ældre borgeres kvalifikationer, erfaring og entusiasme til at dække behovene hos udlændinge, der er i en svær situation på grund af sprogbarrierer, men skal også fjerne kulturelle barrierer ved at byde nytilkomne velkommen.

Hamburg

Vi er Hamburg! Vil du ikke være med?

En kampagne for at fremme åbenhed over for andre kulturer blandt de lokale myndigheder og rekruttere unge udlændinge til Hamburgs offentlige sektor. 500 uddannelsespladser er udbudt hos politiet, brandvæsenet, i fængslerne og ved domstolene, hvilket har ført til en stigning i antallet af udenlandske indbyggere i byen, der følger en lærlingeuddannelse.

Lille

Det internationale mærke

Et projekt, som blev iværksat af det lokale universitet for at fremme integrationen af udenlandske studerende og mobilitet blandt egne studerende. Det internationale mærke tildeles studerende, som har fulgt et interkulturelt modul, sprogkurser og mobilitetsprogrammer som en del af deres pensum.

Prag

Biblioteker for alle

En del af et bredere europæisk projekt om at tilbyde flersprogede tjenester via offentlige biblioteker for at fremme integrationen. Tjenesteydelserne omfatter bøger på andre sprog samt sprogkurser og it-kurser for udlændinge.

Torino

Start en virksomhed

Det lokale handelskammer gik sammen med skatte- og socialmyndighederne om at yde støtte og rådgivning til udlændinge, der ville oprette en ny virksomhed. Projektet omfattede et kursus for udlændinge, der ønskede at blive iværksættere.


Side Bar