Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Höstprognosen 2014: Långsam återhämtning med mycket låg inflation

Bryssel, 04 november 2014

Enligt EU-kommissionens höstprognos kommer den ekonomiska tillväxten att bli svag resten av året, både inom EU och i eurozonen. Sammantaget väntas den reala BNP-tillväxten 2014 uppgå till 1,3 % i hela EU och 0,8 % i eurozonen. Tillväxten väntas öka långsamt under 2015, till 1,5 % respektive 1,1 %, tack vare den ökade utländska och inhemska efterfrågan. Den ekonomiska aktiviteten väntas öka till 2,0 % respektive 1,7 % under 2016, vilket framför allt beror på att den finansiella sektorn stärks (efter Europeiska centralbankens ingående bedömning och den fortsatta utvecklingen mot en bankunion) och på att de strukturreformer som genomförts på senare tid nu börjar bära frukt.

– Förbättringarna går fortfarande för långsamt när det gäller ekonomin och sysselsättningsläget, säger Jyrki Katainen, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. EU-kommissionen är fast besluten att använda alla tillgängliga verktyg och resurser för att skapa mer sysselsättning och ökad tillväxt i Europa. Vi kommer att lägga fram en investeringsplan på 300 miljarder euro för att få i gång och upprätthålla den ekonomiska återhämtningen. Ökade investeringar är en förutsättning för ekonomisk återhämtning.

– Det finns inte en enda enkel lösning på de utmaningar som den europeiska ekonomin står inför, säger Pierre Moscovici, EU-kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. Vi måste agera på tre fronter: trovärdig finanspolitik, långtgående strukturreformer och nödvändiga investeringar, både offentliga och privata. Såväl i Bryssel som i huvudstäderna och i regionerna måste man ta sitt ansvar för att skapa högre tillväxt och öka sysselsättningen för våra medborgare.

Den ekonomiska återhämtning som inleddes under andra kvartalet 2013 är fortfarande bräcklig, och utvecklingen är fortfarande svag i många EU-länder. Förtroendet har minskat sedan i våras, till följd av de ökade geopolitiska riskerna och mindre gynnsamma världsekonomiska utsikter. Trots gynnsamma finansiella villkor kommer den ekonomiska återhämtningen att vara långsam under 2015. Det beror på att krisens följdeffekter endast klingar av gradvis, och ett tecken på det är den fortfarande höga arbetslösheten, den höga skuldsättningen och det låga kapacitetsutnyttjandet. Europeiska centralbankens ingående bedömning, som nyligen lades fram, har minskat osäkerheten om läget i banksektorn, och förbättrade finansieringsvillkor bör bidra till ökad ekonomisk aktivitet. Under 2016 bör ökad inhemsk och utländsk efterfrågan och den fortsatt mycket ackommoderande penningpolitiken, tillsammans med låga finansieringskostnader, stärka tillväxten ytterligare.

Även under 2014 väntas tillväxttakten i EU-länderna variera mycket, mellan –2,8 % (Cypern) och 4,6 % (Irland). Skillnaderna väntas dock minska under de närmaste två åren. Under 2015 och 2016 väntas alla EU-länder ha positiv tillväxt. Det är också då som de fördröjda effekterna av redan genomförda reformer kommer att börja märkas på riktigt.

En långsam återgång till viss ekonomisk tillväxt

EU:s återhämtning verkar svag i jämförelse med andra utvecklade ekonomier och jämfört med tidigare återhämtningar efter kriser, även om återhämtningen oftast har varit långsam och bräcklig. Under prognosperioden bör den inhemska efterfrågan i allt högre grad gynnas av den mycket ackommoderande penningpolitiken, utvecklingen mot minskad privat skuldsättning och den i huvudsak neutrala finanspolitiska inriktningen. De privata investeringarna bör gradvis ta fart igen och gynnas av de förbättrade efterfrågeutsikterna och upphämtningseffekterna, även om de inledningsvis hålls tillbaka av den stora reservkapaciteten. Den privata konsumtionen kommer under 2015 och 2016 att öka i begränsad omfattning, tack vare låga råvarupriser och ökade disponibla inkomster, i takt med att läget på arbetsmarknaden gradvis förbättras. Den offentliga konsumtionen väntas bidra marginellt till tillväxten. Mot bakgrund av den begränsade ökningen av världshandeln kommer nettoexporten sannolikt endast att bidra marginellt till BNP-tillväxten de närmaste åren.

Läget på arbetsmarknaden förbättras endast långsamt

Sysselsättningen har ökat i begränsad omfattning och arbetslöshetssiffrorna har sjunkit en aning från de tidigare höga nivåerna. Eftersom den ekonomiska tillväxten väntas ta fart gradvis bör tydligare förbättringar av läget på arbetsmarknaden märkas i slutet av prognosperioden. Arbetslösheten väntas under 2016 minska till 9,5 % i EU som helhet och till 10,8 % i eurozonen.

Trenden mot lägre inflation har fortsatt under 2014 i EU-länderna, en utveckling som har främjats av lägre råvarupriser och betydande ledig kapacitet i ekonomin. Inflationen kommer att ligga kvar på en låg nivå under hela 2014.

I takt med att den ekonomiska aktiviteten gradvis ökar och lönerna höjs bör inflationen öka, vilket även senare tids depreciering av euron bidrar till. Inom EU väntas inflationen hamna på 0,6 % för 2014, 1,0 % för 2015 och 1,6 % för 2016. HIKP-inflationen (Harmonised Index of Consumer Prices) i euroområdet väntas i år hamna på 0,5 % och 2015 på 0,8 % för att sedan öka till 1,5 % under 2016.

Det allmänna underskottet i de offentliga finanserna kommer att fortsätta att minska. Skuldkvoten kommer att fortsätta att minska det här året, till 3,0 % i EU som helhet och till 2,6 % i eurozonen, men minskningstakten kommer att vara lägre än under 2013. Underskottet i de offentliga finanserna väntas fortsätta att minska under de närmaste två åren, tack vare den stärkta ekonomiska aktiviteten. Den finanspolitiska inriktningen väntas vara närmast neutral under 2014 och 2015. Skuldkvoten i EU och i eurozonen väntas nå sin topp nästa år med 88,3 % respektive 94,8 % (enligt definitionen i Europeiska nationalräkenskapssystemet 2010).

Prognosen präglas fortfarande av nedåtrisker

Nedåtriskerna för tillväxtprognosen dominerar fortfarande, tillsammans med de geopolitiska spänningarna, den bräckliga situationen på finansmarknaderna och risken för ofullständigt genomförande av strukturreformer. Riskerna för inflationsutsikterna är fortfarande balanserade.

Mer information:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm

Följ GD ECFIN på Twitter: @ecfin


 

IP/14/1362

Presskontakter

Schinas Margaritis (+32 2 296 05 24)
Andreeva Mina (+32 2 299 13 82)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar