Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Syksyn 2014 talousennuste: elpyminen hidasta ja inflaatio erittäin alhainen

Bryssel, 04 marraskuu 2014

Euroopan komission syksyn talousennusteen mukaan talouskasvu on tänä vuonna heikkoa sekä koko EU:ssa että euroalueella.Reaalisen BKT:n kasvun odotetaan olevan 1,3 % koko EU:ssa ja 0,8 % euroalueella vuonna 2014. Kasvun odotetaan kiihtyvän hitaasti vuonna 2015, koko EU:ssa 1,5 %:iin ja euroalueella 1,1 %:iin ulkomaisen ja kotimaisen kysynnän piristyessä. Taloudellisen toiminnan odotetaan vilkastuvan 2,0 %:iin koko EU:ssa ja 1,7 %:iin euroalueella vuonna 2016 rahoitussektorin vahvistumisen seurauksena (EKP:n suorittamien kattavien arviointien ja pankkiunionikehityksen seurauksena). Lisäksi äskettäiset rakenneuudistukset alkavat tuottaa tulosta.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, jonka vastuualueena ovat työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky, totesi, että talous- ja työllisyystilanne ei parane tarpeeksi nopeasti. ”Euroopan komissio on sitoutunut käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä ja resursseja, jotta voidaan luoda enemmän työpaikkoja ja kasvua Euroopassa. Komissio aikoo esittää 300 miljardin euron investointisuunnitelman, jotta talous saadaan elpymään nopeasti. Investointien nopeuttaminen on keskeinen tekijä talouden elpymisessä”, hän sanoi.

Pierre Moscovici, talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen, sanoi, että ei ole olemassa yhtä ainoaa, yksinkertaista ratkaisua Euroopan talouteen kohdistuviin haasteisiin. ”Toimia tarvitaan kolmella eri alalla. Niitä ovat uskottava finanssipolitiikka, kunnianhimoiset rakenneuudistukset ja välttämättömät investoinnit sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Meidän kaikkien on kannettava vastuumme, niin Brysselissä kuin EU-maiden pääkaupungeissa ja aluehallinnossa, kasvun vauhdittamiseksi ja kansalaisten työllisyyden parantamiseksi”, hän totesi.

Talouden elpyminen, joka alkoi vuoden 2013 toisella neljänneksellä, on edelleen heikkoa. Samoin taloustilanne on monissa jäsenvaltioissa yhä epävakaa. Luottamus on heikompaa kuin keväällä, mikä johtuu kasvavista geopoliittisista riskeistä ja epäedullisemmista maailmantalouden näkymistä. Suotuisista rahoitusolosuhteista huolimatta elpymisen ennustetaan olevan vuonna 2015 hidasta. Tämä heijastaa kriisin vaikutusten asteittaista häviämistä, vaikkakin työttömyys on edellä korkea, jäljellä on paljon velkaa ja kapasiteetin käyttöaste on alhainen.

Euroopan keskuspankin vähän aikaa sitten suorittama kattava arviointi on vähentänyt epävarmuutta pankkisektorin vakaudesta, ja rahoitusehtojen paranemisen odotetaan piristävän talouskehitystä. Vahvistuneen kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän ja kasvua voimakkaasti tukevan rahapolitiikan jatkumisen yhdessä alhaisten rahoituskustannusten kanssa odotetaan vahvistavan talouskasvua entisestään vuonna 2016.

Jäsenvaltioiden talouden kasvuvauhdin odotetaan vaihtelevan huomattavasti vuonna 2014 eli –2,8 %:sta (Kypros) 4,6 %:iin (Irlanti). Erojen odotetaan kuitenkin supistuvan kahden seuraavan vuoden aikana. Vuosina 2015 ja 2016 talouskasvu on positiivista kaikissa EU-maissa. Jo toteutettujen uudistusten viivästyneiden vaikutusten pitäisi tuntua tuolloin nykyistä voimakkaammin.

Vaatimattoman talouskasvun hidas palautuminen

EU:n talouden elpyminen vaikuttaa vähäiseltä verrattuna muihin kehittyneisiin talouksiin ja aiempiin esimerkkeihin finanssikriisin jälkeisestä palautumisesta, vaikka myös näissä tapauksissa palautuminen oli yleensä hidasta ja hauraalla pohjalla. Kotimaisen kysynnän odotetaan hyötyvän koko ennustejakson ajan kasvua voimakkaasti tukevasta rahapolitiikasta, yksityisen velan vähentämisessä tapahtuneesta edistyksestä ja yleisesti ottaen neutraalista finanssipolitiikan virityksestä.

Yksityisten investointien odotetaan elpyvän asteittain paranevien kysyntänäkymien ja kiinnikuromisvaikutusten ansiosta, vaikkakin investointeja jarruttaa aluksi runsas käyttämätön kapasiteetti. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan kasvavan hieman vuosina 2015 ja 2016. Kasvua tukevat hyödykkeiden alhainen hintataso ja käytettävissä olevien tulojen lisääntyminen, kun työmarkkinatilanne vähitellen paranee. Julkisen kulutuksen odotetaan edistävän kasvua vain marginaalisesti. Samalla kun maailmankauppa kasvaa kohtuullisesti, nettoviennin vaikutus BKT:n kasvuun on tulevina vuosina todennäköisesti vain marginaalinen.

Työmarkkinatilanne korjautuu hitaasti

Työpaikkojen luominen on ollut vaatimatonta, ja työttömyys on laskenut vain hieman korkealta tasoltaan. Koska talouskasvun ennustetaan kiihtyvän vähitellen, työmarkkinatilanne paranee todennäköisesti merkittävästi ennustejakson loppupuolella. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan 9,5 %:iin koko EU:ssa ja 10,8 %:iin euroalueella vuonna 2016.

Suuntaus kohti matalampaa inflaatiota on jatkunut vuonna 2014, mikä johtuu hyödykkeiden hintojen laskusta ja merkittävästä talouden ylikapasiteetista EU:ssa. Inflaatio pysytellee hyvin matalana vuonna 2014. Taloudellisen toiminnan voimistuessa asteittain ja palkkojen noustessa myös inflaatio kiihtyy, mikä johtuu osaksi euron viimeaikaisesta heikentymisestä. Inflaatiovauhdin ennustetaan olevan EU:ssa 0,6 % vuonna 2014, 1,0 % vuonna 2015 ja 1,6 % vuonna 2016. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) mukainen inflaatio on euroalueella 0,5 % tänä vuonna ja 0,8 % vuonna 2015. Vuonna 2016 se kiihtyy 1,5 %:iin.

Julkisen talouden alijäämien odotetaan supistuvan edelleen. BKT:hen suhteutetun alijäämän odotetaan supistuvan edelleen tänä vuonna sekä koko EU:ssa (3,0 %:iin) että euroalueella (2,6 %:iin), vaikkakin vuotta 2013 hitaammin. Julkisen talouden alijäämien ennustetaan vähenevän edelleen kahden seuraavan vuoden aikana talouskehityksen vahvistuessa. Finanssipolitiikan virityksen odotetaan olevan lähellä neutraalia vuosina 2014 ja 2015. Julkisen velan suhteessa BKT:hen odotetaan olevan ensi vuonna suurimmillaan 88,3 % koko EU:ssa ja 94,8 % euroalueella (Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (2010) määritelmän perusteella).

Näkymät uhkaavat edelleen heiketä

Kasvunäkymiin kohdistuvat riskit ovat edelleen heikkenemisriskejä geopoliittisten jännitteiden, rahoitusmarkkinoiden epävakauden ja rakenneuudistusten täytäntöönpanon puutteellisuuden vuoksi. Inflaationäkymiin kohdistuvat riskit ovat tasapainossa.

Lisätietoa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm

Seuraa talouden ja rahoituksen pääosastoa Twitterissä: @ecfinIP/14/1362

Lisätietoa tiedotusvälineille

Schinas Margaritis (+32 2 296 05 24)
Andreeva Mina (+32 2 299 13 82)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar