Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den økonomiske efterårsprognose 2014 – Langsom genopretning med meget lav inflation

Bruxelles, 04 november 2014

Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk vækst resten af året i både EU og euroområdet. Den reale bnp-vækst ventes at nå op på 1,3 % i EU og 0,8 % i euroområdet for 2014 set under ét. Væksten ventes at stige langsomt i løbet af 2015, til henholdsvis 1,5 og 1,1 %, på baggrund af en forbedring af den udenlandske og indenlandske efterspørgsel. Den økonomiske aktivitet ventes derefter at stige med henholdsvis 2,0 og 1,7 % i 2016 som en følge af styrkelsen af finanssektoren (efter Den Europæiske Centralbanks omfattende evaluering og yderligere fremskridt i retning af bankunionen). Samtidig vil den senere tids strukturreformer begynde at bære frugt.

Jyrki Katainen, næstformand i Kommissionen med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation forbedres ikke hurtigt nok. Kommissionen er fast besluttet på at bruge alle til rådighed værende redskaber og ressourcer til at skabe flere job og mere beskæftigelse i Europa. Vi vil fremlægge en plan om at investere 300 mia. euro i at kickstarte det økonomiske opsving. At sætte gang i investeringerne er hjørnestenen i økonomisk genopretning."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, siger: "Der findes ikke et enkelt svar på de udfordringer, den europæiske økonomi står over for. Vi må handle på tre fronter: for en troværdig finanspolitik, ambitiøse strukturreformer og de meget påkrævede investeringer, både offentlige og private. Vi må alle påtage os vores del af ansvaret, i Bruxelles, i de nationale hovedstæder og i regionerne for at skabe højere vækst og give beskæftigelsen et virkeligt løft til gavn for borgerne."

Den økonomiske genopretning, der begyndte i andet kvartal af 2013, er fortsat skrøbelig, og den økonomiske dynamik er stadig svag i mange medlemslande. Tilliden er mindre end i foråret som følge af øgede geopolitiske risici og mindre gunstige globale økonomiske udsigter. På trods af gode finansielle betingelser bliver genopretningen langsom i 2015. Det skyldes den gradvise afhjælpning af krisens følgevirkninger med fortsat høj arbejdsløshed, høj gældsætning og lav kapacitetsudnyttelse. Den Europæiske Centralbanks nylige omfattende evaluering har mindsket usikkerheden om banksektorens sundhedstilstand, og en forbedring af finansieringsvilkårene bør bidrage til en forøgelse af den økonomiske aktivitet. I 2016 vil en øget indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel og en fortsættelse af den meget imødekommende pengepolitik sammen med lave finansieringsomkostninger styrke væksten yderligere.

I 2014 ventes spændet mellem EU-landenes vækstrater fortsat være bredt, nemlig fra -2,8 % (Cypern) til 4,6 % (Irland). Vækstforskellene forventes dog at falde i de næste to år. I 2015 og 2016 vil alle EU-lande efter prognosen få positiv vækst. Den forsinkede virkning af allerede gennemførte reformer ventes desuden at slå mere igennem i dette tidsrum.

Langsom tilbagevenden til beskeden økonomisk vækst

EU’s genopretning forekommer svag i forhold til andre avancerede økonomier og til historiske eksempler på genopretning efter kriser, selv om der også tidligere har været tale om langsomme og skrøbelige opsving. Inden for prognosens tidshorisont skulle den indenlandske efterspørgsel i stigende grad blive styrket af den meget imødekommende pengepolitik, udviklingen i nedbringelsen af den private gældsbyrde og den generelt neutrale finanspolitik. De private investeringer skulle gradvis rette sig, idet de også vil nyde godt af en stigning i efterspørgslen og indhentningsvirkninger, selv om de indledningsvis vil blive afdæmpet af omfattende overskydende kapacitet. Det private forbrug ventes at stige moderat i 2015 og 2016 på baggrund af lave råvarepriser og stigende disponible indkomster i takt med, at arbejdsmarkedet gradvis forbedres. Det offentlige forbrug ventes at bidrage marginalt til væksten. På baggrund af en moderat ekspansion i den globale handel kan nettoeksporten kun forventes at yde et minimalt bidrag til bnp-væksten i de kommende år.

Arbejdsmarkedsforholdene forbedres kun langsomt

Jobskabelsen har været moderat, og de høje arbejdsløshedstal er faldet en smule. Da der forventes en gradvis forøgelse af den økonomiske vækst, skulle der opstå mere betydelige forbedringer på arbejdsmarkedet henimod afslutning af prognoseperioden. Arbejdsløshedstallet ventes at falde til 9,5 % i EU og 10,8 % i euroområdet i 2016.

Tendensen i retning af lavere inflation er fortsat i 2014 i EU-landene som følge af lavere råvarepriser og en betydelig ledig kapacitet i økonomien. Inflationen vil fortsat være meget lav i 2014. I takt med den gradvise styrkelse af den økonomiske aktivitet og stigende lønninger, skulle inflationen tage til, hvilket vil blive forstærket af det seneste fald i eurokursen. I EU forventes en inflation på 0,6 % i 2014, 1,0 % i 2015 og 1,6 % i 2016. HICP-inflationen (det harmoniserede forbrugerprisindeks) i euroområdet ventes at blive 0,5 % i år og 0,8 % i 2015, hvorefter den stiger til 1,5 % i 2016.

Nedbringelsen af de offentlige underskud vil fortsætte. De offentlige underskuds andel af bnp i både EU og euroområdet vil falde yderligere i år, omend langsommere end i 2013, til henholdsvis 3,0 % og 2,6 %. De offentlige underskud ventes at fortsætte deres fald i de næste to år, blandt andet på grund af den voksende økonomiske aktivitet. Den finanspolitiske linje vil være tæt på neutral i 2014 og 2015. Den offentlige gældsbyrdes andel af bnp i EU og euroområdet forventes at toppe næste år med henholdsvis 88,3 % og 94,8 % (som defineret i det europæiske nationalregnskabssystem 2010).

Risiciene for prognosen er fortsat nedadrettede

De nedadrettede risici for vækstudsigterne er stadig de fremherskende på grund af geopolitiske spændinger, skrøbelige finansmarkeder og risikoen for ufuldstændig gennemførelse af strukturreformer. Risiciene for inflationen er fortsat i balance.

Læs mere:

Add link to the report

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm

Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin


IP/14/1362

Pressehenvendelser

Schinas Margaritis (+32 2 296 05 24)
Andreeva Mina (+32 2 299 13 82)

Borgerhenvendelser:


Side Bar