Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Есенна икономическа прогноза 2014: Бавно възстановяване с много ниска инфлация

Брюксел, 04 Ноември 2014

Според есенната прогноза на Европейската комисия икономическият растеж до края на годината както в ЕС, така и в еврозоната, ще бъде слаб.Като цяло за 2014 г. се очаква растежът на реалния БВП да достигне 1,3% в ЕС и 0,8% в еврозоната. Според прогнозата растежът ще се увеличи бавно през 2015 г. — съответно до 1,5% и 1,1%, на фона на нарастващото външно и вътрешно търсене. Очаква се през 2016 г. икономическата активност да се ускори до съответно 2,0% и 1,7% благодарение на укрепването на финансовия сектор (вследствие на цялостната оценка, извършена от Европейската централна банка, и на продължаващия напредък в изграждането на банковия съюз), както и на ефекта от неотдавнашните структурни реформи.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Икономическото положение и състоянието на заетостта не се подобряват достатъчно бързо.Европейската комисия е решена да използва всички налични инструменти и ресурси, за да се повишат заетостта и растежът в Европа.Ние ще представим план за инвестиции в размер на 300 млрд. евро, за да дадем тласък на икономическото възстановяване и да го поддържаме.Ускоряването на инвестициите е от изключително значение за икономическото възстановяване“.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, каза: „Няма един-единствен, лесен отговор на предизвикателствата, пред които е изправена европейската икономика.Трябва да работим в три направления — надеждни фискални политики, амбициозни структурни реформи и така необходимите инвестиции, както публични, така и частни.Всички ние — в Брюксел, в националните столици и в регионите — трябва да поемем своята отговорност, за да създадем по-висок растеж и да увеличим реално заетостта“.

Възстановяването на икономиката, което започна през второто тримесечие на 2013 г., остава нестабилно, а икономическата динамика в много държави членки все още е слаба. Доверието е по-ниско, отколкото през пролетта, което отразява нарастващите геополитически рискове и по-неблагоприятните перспективи пред световната икономика. Въпреки благоприятните финансови условия икономическото възстановяване през 2015 г. ще бъде бавно. Това отразява постепенното отшумяване на последиците от кризата — все още високите равнища на безработица и дългове и слабото използване на капацитета. Цялостната оценка, извършена неотдавна от Европейската централна банка, допринесе за намаляване на несигурността относно стабилността на банковия сектор, а подобряването на условията на финансиране би трябвало да допринесе за съживяването на икономическата активност. Очаква се през 2016 г. повишаването на вътрешното и външното търсене и продължаването на много гъвкавата парична политика, свързана с ниски разходи за финансиране, да доведе до още по-голямо засилване на икономическата активност.

Според прогнозата значителните разлики между страните от ЕС по отношение на темповете на растеж ще се запазят и през 2014 г. — от -2.8% (Кипър) до 4,6% (Ирландия). Очаква се през следващите две години тези различия да намалеят. Според прогнозите за 2015 г. и 2016 г. всички страни от ЕС ще отбележат положителен растеж. Тогава би трябвало да се усети по-силно и забавеният ефект от вече осъществените структурни реформи.

Слабо възстановяване на икономическия растеж

Възстановяването на ЕС изглежда слабо в сравнение с това на други развити икономики и в сравнение с исторически примери за възстановяване след финансова криза, макар че тези възстановявания обикновено също са били бавни и нестабилни. През прогнозния период много гъвкавата парична политика, напредъкът по отношение на намаляването на частния дълг и в общи линии неутралната фискална позиция би трябвало във все по-голяма степен да влияят положително върху вътрешното търсене. Според прогнозата частните инвестиции постепенно ще се възстановят — подобряващите се перспективи пред търсенето и ефектите от догонването ще оказват благоприятно въздействие върху тях, въпреки че в началото те ще бъдат възпрепятствани от наличието на голям неоползотворен капацитет. Очаква се през 2015 и 2016 г. частното потребление да нарасне умерено, подкрепено от ниските цени на суровините и нарастването на разполагаемия доход в резултат на постепенното подобряване на състоянието на пазара на труда. Приносът на публичното потребление за растежа ще е незначителен. На фона на умереното нарастване на световната търговия, нетният износ вероятно също ще допринесе твърде малко за растежа на БВП през следващите години.

Бавно подобряване на условията на пазара на труда

Броят на новите работни места се е увеличил умерено, а безработицата е намаляла леко спрямо предишните високи равнища. Тъй като се очаква икономическият растеж постепенно да набира сила, по-значителни подобрения на пазара на труда най-вероятно ще настъпят към края на прогнозния период. Очаква се равнището на безработица да спадне до 9,5% в ЕС и до 10,8% в еврозоната през 2016 г.

През 2014 г. продължава тенденцията към намаляване на инфлацията в страните от ЕС в резултат на по-ниските цени на суровините и значителния икономически застой. Очаква се през 2014 г. инфлацията да остане много ниска. С постепенното увеличаване на икономическата активност и на заплатите, както и вследствие на неотдавнашното обезценяване на еврото, инфлацията би трябвало да нарасне. Според прогнозата инфлацията в ЕС през 2014 г. ще е 0,6%, през 2015 г. — 1,0%, а през 2016 г. — 1,6%. През тази година се очаква инфлацията според хармонизирания индекс на потребителските цени в еврозоната да е 0,5%, а през 2015 и 2016 г. — съответно 0,8% и 1,5%.

Дефицитът на сектор „Държавно управление“ продължава да намалява. И в ЕС, и в еврозоната се очаква, макар и по-бавно в сравнение с 2013 г., съотношението бюджетен дефицит/БВП да намалее още — съответно с 3,0% и 2,6%. Според прогнозата бюджетните дефицити ще продължат да спадат през следващите две години, като този процес ще бъде подпомогнат от засилващата се икономическа активност. Очаква се фискалната позиция през 2014 и 2015 г. да бъде почти неутрална. Съотношението дълг/БВП в ЕС и в еврозоната ще достигне своя връх през следващата година — съответно 88,3% и 94,8% (съгласно определението по Европейската система от сметки 2010).

Рисковете за перспективите остават по-скоро низходящи

Низходящите рискове за перспективите за растеж все още преобладават на фона на геополитическото напрежение, нестабилността на финансовите пазари и риска от непълно прилагане на структурните реформи Рисковете по отношение на прогнозираната инфлация остават балансирани.

За повече информация:

Add link to the report

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm

ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin


IP/14/1362

Лица за контакти с медиите

Schinas Margaritis (+32 2 296 05 24)
Andreeva Mina (+32 2 299 13 82)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Side Bar