Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 7. februārī

Vide: Komisija sāk apspriešanu, kā ES varētu ierobežot savvaļas dzīvnieku un augu nelegālās tirdzniecības kraso pieaugumu

Komisija ir sākusi sabiedrisku apspriešanu par to, kā ES varētu efektīvāk cīnīties pret savvaļas dzīvnieku un augu nelegālo tirdzniecību. Šī ir atbildes reakcija uz to, ka pēdējā laikā pasaulē ir pieaugusi malumedniecība un nelegālā tirdzniecība ar savvaļas sugām; attiecībā uz dažām sugām pašreiz ir sasniegts rekordlīmenis. Dienvidāfrikā, piemēram, malumednieki 2013. gadā nogalināja vairāk nekā 1000 degunradžu, salīdzinot ar 13 2007. gadā, un degunradža rags tagad ir vērtīgāks par zeltu. Eiropas Savienība ir liels mērķa tirgus un nozīmīgs tranzīta punkts savvaļas dzīvnieku un augu produktu nelegālai tirdzniecībai, kurā pieaug organizētās noziedzības loma.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Savvaļas augu un dzīvnieku nelegālā tirdzniecība stipri samazina bioloģisko daudzveidību, un mums jāatrod veidi, kā rīkoties efektīvāk. Es ceru, ka šī apspriešana būs pirmais solis ceļā uz pamatīgām izmaiņām mūsu pieejā.”

ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma komentēja: “Savvaļas dzīvnieku un augu nelegālā tirdzniecība nes lielu peļņu starptautiskiem organizētās noziedzības grupējumiem. Paziņojumā, kuru mēs šodien pieņemam, ir izklāstīts, kā visas iesaistītās personas var sadarboties, lai efektīvāk apkarotu šādus noziegumus.”

Pēdējos desmit gados ES ir bijusi aktīva cīņā pret savvaļas augu un dzīvnieku nelegālo tirdzniecību. Tā ir pieņēmusi stingrus noteikumus par apdraudēto sugu tirdzniecību un lielā mērā atbalstījusi apkarošanas darbu jaunattīstības valstīs. Āfrikā iepriekšējo 30 gadu laikā ES ir atvēlējusi vairāk nekā 500 miljonus eiro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, un pašreizējo projektu portfeļa vērtība ir aptuveni 160 miljoni eiro.

Noziegumi pret dzīvo dabu ir ļoti ienesīgi, un kriminālvajāšanas gadījumi ir reti. Pieaugošais pieprasījums pēc nelegālajiem produktiem atstāj postošas sekas uz vairākām sugām, kuras jau tā ir apdraudētas. Briestošā problēma izraisa jautājumus par to, kā ES var efektīvāk cīnīties pret savvaļas sugu tirdzniecību. Tāpēc Komisija vēlas uzklausīt viedokļus par desmit jautājumiem, kas saistīti ar savvaļas dzīvnieku un augu nelegālo tirdzniecību, tostarp par pašreizējā regulējuma piemērotību, par instrumentiem, ar kuriem varētu pastiprināt pašreizējos centienus izskaust šo problēmu, par to, kā Eiropas Savienība var palīdzēt, uzlabojot zināšanas un datus, un par iespēju noteikt bargākas sankcijas.

Atbildes var iesniegt http://ec.europa.eu/yourvoice/ līdz 2014. gada 10. aprīlim.

Turpmākie pasākumi

Šīs apspriešanas rezultātus un secinājumus, kuri tiks izdarīti konferencē, kas notiks 2014. gada 10. aprīlī, izmantos, pārskatot pašreizējo ES politiku un pasākumus šajā jomā, lai palīdzētu ES efektīvāk risināt minēto problēmu.

Vispārīga informācija

Savvaļas dzīvnieku un augu nelegālā tirdzniecība (nelegāla starptautiska tirdzniecība ar bioloģiskajiem resursiem, arī ar koksni un jūras sugām) nav nekas jauns, bet pēdējos gados ir ievērojami mainījies tās mērogs, veids un ietekme.

Savvaļas augu un dzīvnieku nelegālā tirdzniecība ir kļuvusi par vienu no visienesīgākajām transnacionālajām noziedzīgajām darbībām visā pasaulē, ko veicina liels un augošs pieprasījums pēc šādiem produktiem, jo īpaši Āzijā. Slikta informētība, mazs atklāšanas risks un vājas sankcijas ir faktori, kas īpaši piesaista organizētās noziedzības tīklus tiklab ES, kā aiz tās robežām.

Pēdējos desmit gados ir divkāršojies nelegāli nogalināto Āfrikas ziloņu skaits, 2012. gadā vien malumednieki nonāvēja 22 000. Dienvidāfrikā ir pastiprinājusies degunradžu malumedniecība, un, pārdodot kilogramu degunradža ragu, var nopelnīt EUR 40 000. Malumedniecības dēļ bojā aizgājuši 78 % Sumatras tīģeru. Tīģera kauli tiek pārdoti par EUR 900 kilogramā.

Savvaļas augu un dzīvnieku nelegālā tirdzniecība daudziem pasaules marginalizētajiem cilvēkiem, tostarp pamatiedzīvotāju kopienām, atņem ilgtspējīgas iztikas līdzekļus. Tās saikne ar korupciju un nelegālu naudas plūsmu, piemēram, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas ceļā, apdraud tiesiskumu un labu pārvaldību. Tā arī veicina reģionālu nestabilitāti Centrālāfrikā, kur daži bruņoti grupējumi savas darbības finansēšanai izmanto ieņēmumus no savvaļas dzīvnieku un augu nelegālās tirdzniecības. Šī tirdzniecība apdraud bioloģisko daudzveidību un līdz ar to arī svarīgo ekosistēmu veselību.

Plašāka informācija

Aptaujas anketu var aizpildīt šeit:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Sk. arī:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_lv.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

Informatīvs paziņojums ar jautājumiem un atbildēm: MEMO/14/91

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Sabiedrībai: “Europe Direct” pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e–pastu


Side Bar