Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. února 2014

Jak bojovat proti dramatickému nárůstu nezákonného obchodu s živočichy a rostlinami z volné přírody?

Komise zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak může EU účinněji bojovat proti nedovolenému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Reaguje tak na nedávný celosvětový nárůst nezákonného lovu a obchodování s živočichy a rostlinami z volné přírody, který dnes u některých druhů dosahuje bezprecedentní úrovně. Například v Jihoafrické republice pytláci v roce 2013 ulovili více než 1 000 nosorožců, zatímco v roce 2007 to bylo 13 kusů; roh nosorožce má v současnosti větší cenu než zlato. Evropská unie patří k hlavním odbytištím a je také významným tranzitním místem pro nelegální produkty z těchto druhů. Stále větší úlohu zde hraje organizovaná trestná činnost.

„Nezákonný obchod s divoce žijícími a planě rostoucími druhy má pustošivý dopad na biologickou rozmanitost, a proto musíme zjistit, jak proti němu účinněji zakročit,“ uvedl komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Tato konzultace je prvním krokem na cestě, která, jak doufám, povede k podstatné změně našeho přístupu k problému.“

Evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová k tomu dodala: „Obchodování s živočichy a rostlinami z volné přírody přináší značné zisky skupinám mezinárodního organizovaného zločinu. Sdělení, které jsme dnes přijali, vytyčuje způsob, jakým mohou všichni aktéři spolupracovat, aby byl boj proti této trestné činnosti účinnější.“

EU se v uplynulém desetiletí na boji proti tomuto nezákonnému obchodu aktivně podílela: přijala přísná pravidla pro obchod s ohroženými druhy a poskytovala rozsáhlou podporu na boj proti němu v rozvojových zemích. Za posledních 30 let vyčlenila více než 500 milionů eur na ochranu biologické rozmanitosti v Africe a probíhající projekty mají celkovou hodnotu přibližně 160 milionů eur.

Nezákonný obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je velice lukrativní a jen málo případů je stíháno. Rostoucí poptávka po nelegálních produktech má ničivé následky pro řadu druhů, které jsou již tak ohrožené. Tento nový rozsah problému vyvolává otázku, jak by EU mohla proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy účinněji bojovat. Komise se proto snaží získat odpovědi na deset otázek, které se týkají nedovoleného obchodu s druhy z volné přírody. Patří mezi ně například přiměřenost stávajícího rámce, nástroje, jež by mohly posílit stávající úsilí v boji proti tomuto problému, způsoby, jak může konkrétně EU pomoci, zlepšování našich znalostí a údajů a možnost přísnějších sankcí.

Připomínky přijímá na adrese http://ec.europa.eu/yourvoice/ do 10. dubna 2014.

Další kroky

Výsledky této konzultace i závěr konference, která se bude konat dne 10. dubna 2014, budou podkladem pro přezkum stávajících politik a opatření EU v této oblasti. Měly by EU pomoci hrát účinnější úlohu při řešení daného problému.

Souvislosti

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy (tj. nelegální přeshraniční obchod s biologickými zdroji, které pocházejí z volné přírody, včetně obchodu se dřevem a mořskými druhy) není novým jevem. Jeho rozsah, povaha a dopady se však v posledních letech výrazně změnily.

Nedovolený obchod s druhy z volné přírody je dnes celosvětově jedním z nejvýnosnějších druhů mezinárodní trestné činnosti, který podněcuje vysoká a stále rostoucí poptávka po produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů, zejména v Asii. Z důvodů nízké informovanosti, malého rizika odhalení a nízké úrovně sankcí je obzvláště zajímavý pro sítě organizovaného zločinu v EU i mimo ni.

Počet nezákonně usmrcených slonů afrických se během posledního desetiletí zdvojnásobil – v roce 2012 jich pytláci zabili 22 000. V Jihoafrické republice prudce narostl nezákonný lov nosorožců – roh nosorožce se prodává za 40 000 eur/kg. Nezákonný lov je v současnosti příčinou 78 % úmrtí tygra sumaterského. Tygří kosti se prodávají až za 900 eur/kg.

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy připravuje řadu komunit odsunutých na okraj společnosti, včetně domorodých společenství, o významné příležitosti k udržitelné obživě. Vzhledem ke spojení s korupcí a nezákonnými peněžními toky, například prostřednictvím praní peněz, podkopává zásady právního státu a řádné veřejné správy. Podněcuje rovněž regionální nestabilitu ve střední Africe, kde některé vojenské skupiny používají příjmy z obchodu s druhy z volné přírody k financování své činnosti. Poškozuje biologickou rozmanitost, a tím ohrožuje zdraví významných ekosystémů.

Další informace:

Konzultace se můžete zúčastnit zde:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Viz též:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

Otázky a odpovědi: MEMO/14/91

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailem


Side Bar