Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. oktobra 2014

Evropska komisija je s Slovenijo sklenila „sporazum o partnerstvu“ o uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za rast in delovna mesta v obdobju 2014–2020

Evropska komisija je s Slovenijo sklenila „sporazum o partnerstvu“, ki opredeljuje strategijo za optimalno uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov v vsej državi. Sporazum bo podlaga za naložbe v višini 3,07 milijarde EUR v okviru kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v tekočih cenah, vključno z evropskim teritorialnim sodelovanjem in sredstvi za pobudo za zaposlovanje mladih). Slovenija bo prejela tudi 837,8 milijona EUR za razvoj podeželja ter 24,8 milijonov EUR za ribištvo in pomorski sektor.

Naložbe EU bodo pripomogle k boju proti brezposelnosti ter spodbujanju konkurenčnosti in gospodarske rasti prek podpore inovacijam, usposabljanju in izobraževanju v mestih in na podeželju. Spodbujale bodo podjetništvo in boj proti socialni izključenosti, prispevale pa bodo tudi k razvoju okolju prijaznega in z viri gospodarnega gospodarstva.

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) so:

Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Ob sprejetju sporazuma je evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn dejal:

„Danes smo sprejeli pomemben načrt naložb, ki začrtuje pot Slovenije k rasti in delovnim mestom za naslednjih 10 let. Ta sporazum o partnerstvu odraža skupno zavezanost Evropske komisije in Slovenije, da čim bolje izkoristita financiranje EU. Naše naložbe morajo biti v skladu z novo kohezijsko politiko strateške ter usmerjene v realno gospodarstvo in trajnostno rast ter k ljudem. Vendar se moramo v prihodnjih mesecih pri načrtovanju naložb iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014–2020 osredotočiti na kakovost, ne na hitrost. Potrebna je zaveza vseh strani, da bodo vzpostavljeni kakovostni programi.“

Komisar Hahn je dodal: „Ta naložbena strategija temelji na pomembnem prispevku Slovenije k cilju EU, da s trajnostno rabo energije in trajnostno mobilnostjo ustvari z viri gospodarno gospodarstvo. Slovenija ima zdaj trdno osnovo v tem sporazumu o partnerstvu, ki obsega vse strukturne in investicijske sklade ter narekuje strateško usmeritev prihodnjim programom, ki bodo spodbujali inovacije, preoblikovali slovenske MSP, da bodo zgled, kar zadeva rast, ter utrdili vedno večji ugled Slovenije s podporo raziskavam, razvoju in inovacijam. Skladi ESI pomagajo slovenskim regijam in mestom pri soočanju s temi izzivi.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je povedal:

„Človeški kapital je gonilna sila oživitve gospodarstva, Evropski socialni sklad pa je glavni instrument EU, ki vlaga v ljudi. Veseli me, da bo Slovenija za Evropski socialni sklad namenila 717 milijonov EUR (34 % vseh strukturnih skladov). Podpora iz ESS bo osredotočena na ponovno vključevanje ljudi v delo, spodbujanje aktivnega staranja, zagotavljanje podpore poklicnemu izobraževanju in ustvarjanje priložnosti za mlade, tudi prek pobude za zaposlovanje mladih. ESS bo v Sloveniji tudi pripomogel k okrepitvi socialne vključenosti ter nadaljnjemu izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti javne uprave in pravosodja. Tako se bodo reševali številni izzivi iz priporočil za posamezne države, Slovenija pa bo usmerjena na pot k ciljem glede zaposlovanja in revščine iz strategije Evropa 2020. Zadovoljen sem, da smo do sedaj dobro sodelovali s slovenskimi organi pri pripravi programskih dokumentov za naslednjih sedem let.“

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș je dejal:

„Razvoj podeželja je eden od temeljev naše skupne kmetijske politike, vključuje pa obravnavo gospodarskih, okoljskih in družbenih vprašanj v povezavi s podeželjem, in sicer na način, ki državam članicam ali regijam omogoča, da pripravijo programe, ki so primerni za njihove specifične razmere in prioritete. Koncept sporazumov o partnerstvu je zelo pomemben, da se zagotovi, da je pristop nacionalnih ali regionalnih organov pri pripravi programov razvoja podeželja skladen z načrti, ki jih pripravljajo za druge strukturne ukrepe EU, tako da dosežejo večjo usklajenost in so učinkovitejši pri porabi davkoplačevalskih sredstev EU. Za Slovenijo z zadovoljstvom ugotavljam, da daje prednost naložbam za krepitev sposobnosti preživetja kmetij in povečanje konkurenčnosti, močnim kmetijsko-okoljskim programom, spodbujanju inovacij s krepitvijo povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane, gozdarstvom in raziskavami ter širšim ukrepom za podporo gospodarskega in socialnega razvoja na lokalni ravni.“

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala:

„Radi bi, da bi Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo prispeval k trajnostnemu razvoju ribištva in pomorskega sektorja v Sloveniji s podporo tistim naložbam in inovacijam, ki bodo zmanjšale učinek ribolovnih dejavnosti na morsko okolje. S financiranjem bodo podprta mala in srednje velika podjetja na področju akvakulture in v predelovalnem sektorju, prav tako pa tudi lokalno gospodarstvo na področjih, odvisnih od ribištva.“

Vse države članice so svoje sporazume o partnerstvu predstavile Komisiji. Sporazumi bodo sprejeti po zaključku postopka posvetovanja.

Dodatne informacije:

MEMO o sporazumih o partnerstvih in operativnih programih

Kohezijska politika in Slovenija

Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo in povzetek

Kontakti: Shirin Wheeler (+32 460766565) – Jonathan Todd (+32 498994107)

Roger Waite (+32 498961404) – Helene Banner (+32 460752407)


Side Bar