Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 6 d.

Kova su mokesčių slėpimu. Komisija siūlo glaudžiau bendradarbiauti PVM srityje su ES nepriklausančiomis šalimis

Europos Komisija šiandien pradėjo procesą, skirtą pradėti derybas su Rusija ir Norvegija dėl administracinio bendradarbiavimo susitarimų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje. Taip siekiama prisidėti prie atkaklesnės kovos su mokesčių slėpimu. Pagrindinis šių susitarimų tikslas būtų sukurti tarpusavio pagalbos sistemą, skirtą kovoti su tarptautinio masto PVM slėpimu ir padėti kiekvienai šaliai susigrąžinti jai priklausančią PVM dalį. PVM slėpimas dalyvaujant trečiosios šalies veiklos vykdytojams itin tikėtinas telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų sektoriuose. Kadangi šie sektoriai sparčiai auga, būtina sukurti veiksmingesnes kovos su šio mokesčio slėpimu priemones, kad būtų apsaugoti valstybių biudžetai. Bendradarbiavimo susitarimai su ES kaimynėmis ir prekybos partnerėmis padidintų valstybių narių galimybes nustatyti ir išgyvendinti PVM slėpimą bei sumažintų dėl jo patiriamus finansinius nuostolius. Todėl Komisija prašo valstybių narių įgaliojimo pradėti tokias derybas su Rusija ir Norvegija, tuo pat metu tęsiant parengiamąsias derybas su kitomis svarbiomis tarptautinėmis partnerėmis.

Už mokesčius atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta: „Nuo tada, kai ES pirmą kartą įvestas PVM, tiekimo grandinė pasikeitė iš esmės. Globalizacija ir elektroninė prekyba atveria naujų galimybių, bet dėl to atsiranda ir naujų rizikos veiksnių. Sukčiautojai naudojasi skirtingomis įvairių šalių sąlygomis ir informacijos mainų tarp jų stoka. Kad ES galėtų sėkmingai kovoti su PVM slėpimu, ji turi bendradarbiauti su tarptautinėmis partnerėmis. Todėl šiandien Komisija siūlo pradėti oficialų bendradarbiavimą ir prašo tam skirtų derybų įgaliojimų.“

Bendradarbiavimo susitarimas būtų grindžiamas Reglamentu dėl administracinio bendradarbiavimo PVM srityje, kuriuo nustatytas dabartinis ES vidaus bendradarbiavimo šioje srityje pagrindas. Bendradarbiaudamos kovoje su PVM slėpimu valstybės narės, be kita ko, leidžia vienos kitoms naudotis savo duomenų bazėmis ir keičiasi informacija (automatiškai arba pagal prašymą) apie mokesčių mokėtojų veiklą. „Eurofisc“ taip pat yra labai veiksmingas valstybių narių keitimosi informacija ir tyrimų duomenimis apie PVM slėpimą tinklas.

Tokias priemones būtų galima pradėti taikyti ir trečiosiose šalyse, sudarius su jomis bendradarbiavimo susitarimus dėl kovos su PVM slėpimu. ES ketina per derybas susitarti dėl tokių susitarimų su kaimyninėmis šalimis, savo pagrindinėmis prekybos partnerėmis ir šalimis, laikytinomis elektroninių paslaugų teikimo srities lyderėmis. Iki šiol parengiamosios derybos pradėtos su Norvegija, Rusija, Kanada, Turkija ir Kinija. Norvegija ir Rusija jau davė signalą, kad yra pasirengusios pradėti oficialias derybas.

Pagrindiniai faktai

Manoma, kad dėl PVM nemokėjimo arba jo nesurinkimo 2011 m. prarasta 193 mlrd. eurų (1,5 % BVP) (žr. IP/13/844). Nors šie nuostoliai aiškinami daugeliu įvairių veiksnių, PVM slėpimas, be abejo, yra svarbi priežastis.

PVM sistemos stiprinimas, apsaugant ją nuo sukčiavimo, yra vienas ir pagrindinių Komisijos parengtos PVM sistemos reformos tikslų (žr. IP/11/1508). Be to, ES kovos su mokesčių slėpimu veiksmų plane PVM sritis nurodyta kaip viena iš tų, kuriose reikia imtis konkrečių sukčiavimo išgyvendinimo priemonių (žr. IP/12/1325).

Naudingos nuorodos

MEMO/14/90

Kovos su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu veiksmų planas
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_lt.htm

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Komisijos nario Algirdo Šemetos Twitter.

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48,

Franck Arrii, tel. +32 2 297 22 21

Plačiajai visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar