Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. oktobra 2014

EU za leto 2030 pripravlja še večje zmanjšanje emisij

Komisija bo danes ob pomoči Evropske agencije za okolje objavila letno poročilo o napredku na področju podnebnih ukrepov. Po najnovejših ocenah so se skupne emisije toplogrednih plinov v EU leta 2013 zmanjšale za 1,8 % glede na leto 2012 in tako dosegle najnižjo raven po letu 1990. EU je tako ne le na dobri poti, da doseže cilj za leto 2020, pač pa ga bo verjetno celo presegla.

V poročilu o napredku bodo tudi prvič objavljeni podatki o uporabi davčnih prihodkov od prodaje emisijskih pravic na dražbah v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Ta novi vir prihodkov držav članic je leta 2013 znašal 3,6 milijarde EUR. Od tega bo 3 milijarde EUR porabljenih za podnebne in energetske ukrepe, kar precej presega 50‑odstotno raven, ki jo priporoča direktiva o sistemu EU za trgovanje z emisijami.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Doseganje podnebnih ciljev za leto 2020 kaže na to, da je Evropa pripravljena pospešiti svoje ukrepe. Še bolje: kaže na to, da EU močno zmanjšuje emisije. Politike delujejo. Zato so se voditelji EU prejšnji teden odločili, da je treba tudi nadaljevati tako ambiciozno in do leta 2030 doseči vsaj 40‑odstotno zmanjšanje emisij. Da bi to dosegli, bodo potrebne obsežne naložbe. Zato je spodbudno, da so se države članice odločile, da bodo večino prihodkov v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami vložile v podnebne in energetske ukrepe ter še naprej vztrajale na poti v nizkoogljično gospodarstvo."

Ti prihodki dopolnjujejo sredstva programa financiranja NER300, ki namenja 2,1 milijarde EUR za financiranje 39 obsežnih predstavitvenih projektov na področju nizkoogljičnih tehnologij v vsej Evropi.

Ozadje

Poročilo o doseganju kjotskih ciljev in ciljev strategije Evropa 2020 je letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu. Temelji na podatkih, ki jih posredujejo države članice v skladu z uredbo o mehanizmu za spremljanje. Poročilo navaja podatke o napredku, ki so ga Evropska unija in njene države članice dosegle pri uresničevanju svojih ciljev glede emisij toplogrednih plinov. Zmanjšanje emisij v letu 2013 za 1,8 % v primerjavi z letom 2012 kaže na to, da so se skupne emisije v EU glede na leto 1990 zmanjšale za približno 19 %1.

Od leta 2013 je prodaja na dražbah standardna metoda za dodeljevanje emisijskih pravic v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Prihodki z dražb pripadajo državam članicam. Direktiva o sistemu EU za trgovanje z emisijami določa, da mora biti vsaj polovica prihodkov iz prodaje emisijskih pravic porabljena za boj proti podnebnim spremembam v EU ali drugih državah.

Večina držav ta sredstva porabi za naložbe v področja, kot so energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije in trajnostni promet. Francija, Češka in Litva na primer vse svoje prihodke z dražb emisijskih pravic vlagajo v projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Bolgarija, Portugalska in Španija porabijo večino prihodkov za razvoj obnovljivih virov energije. Poljska večino prihodkov, namenjenih za področje podnebnih sprememb, porabi za podporo energetski učinkovitosti in obnovljivim virom energije. V Nemčiji se večina prihodkov zbira v posebnem podnebnem in energetskem skladu, iz katerega se financira cela vrsta projektov, tudi na področju raziskav in trajnostnega prometa. Združeno kraljestvo se osredotoča zlasti na energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, raziskave in finančno pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki za izdatke, povezane z energijo. Navedeni zneski predstavljajo le del skupnih odhodkov držav članic za podnebne in energetske ukrepe.

Za dodatne informacije glej: http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm

EGP: http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/policies-put-the-eu-on

Kontakti:

Za medije:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratoz (+32 22987278)

Za javnost: Europe Direct, telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e­-pošta:

1 :

Področje uporabe svežnja ukrepov za podnebne spremembe in obnovljivo energijo iz leta 2009 (vključno z emisijami iz mednarodnega letalstva ter brez rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva).


Side Bar