Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 октомври 2014 г.

ЕС набира скорост за 2030 г. с нови намаления на емисии

Европейската комисия, подпомогната от Европейската агенция за околната среда, публикува днес своя годишен доклад за напредъка, постигнат в областта на действията по климата. Според последните оценки през 2013 г. емисиите на парникови газове на ЕС са намалели с 1,8 % спрямо 2012 г. и са достигнали най-ниските си равнища от 1990 г. насам. Това показва, че ЕС не само е на път да постигне целта си за 2020 г., но може и да я надмине.

В доклада за напредъка също така за пръв път се предоставят данни за използването на фискалните приходи от тръжната продажба на квоти в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). През 2013 г. този нов източник на приходи за страните членки е възлизал на 3,6 млрд. евро. Около 3 млрд. евро от тази сума ще бъдат използвани за цели, свързани с климата и енергетиката — значително повече от препоръчваното в Директивата за СТЕ на ЕС равнище от 50 %.

Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Постигнатото по отношение на целите в областта на климата за 2020 г. показва, че Европа е готова да действа по-активно. И което е още по-добре, то показва, че ЕС реализира значителни намаления на емисиите. Значи политиките работят. Така миналата седмица лидерите на ЕС решиха да си поставят още по-амбициозна цел за намаление с поне 40 % до 2030 г. Това ще изисква значителни инвестиции. Затова е окуражаващо, че страните членки са решили да използват по-голямата част от своите настоящи приходи от СТЕ на ЕС за инвестиции в областта на климата и енергетиката и да продължат прехода към нисковъглеродна икономика“.

С тези приходи се допълват средствата от програмата на ЕС NER 300, от която се предоставят 2,1 млрд. евро в подкрепа на 39 мащабни демонстрационни проекта за нисковъглеродни технологии в Европа.

Контекст

Докладът за напредъка по отношение на целите на Протокола от Киото и „Европа 2020“ представлява годишен доклад на Комисията, предназначен за Европейския парламент и Съвета. Той се основава на данните, предоставени от страните членки по силата на Регламента относно механизма за мониторинг. В доклада се дава информация за напредъка на Европейския съюз и страните членки по отношение на постигането на целите във връзка с емисиите на парникови газове. Понижаването на емисиите с 1,8 % през 2013 г. спрямо 2012 г. означава, че емисиите на ЕС са намалели общо с около 19 % спрямо равнищата през 1990 г.1

От 2013 г. продажбата на търг е основен метод за разпределяне на квоти в рамките на СТЕ на ЕС. Страните членки получават приходите от търговете. Според Директивата за СТЕ на ЕС поне половината приходи от тръжната продажба на квоти трябва да се използват за борба с изменението на климата в ЕС или в страни извън Съюза.

Повечето държави насочват тези инвестиции в области като енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и устойчив транспорт. Например Франция, Чешката република и Литва използват всички свои приходи от тръжната продажба на квоти в проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради. България, Португалия и Испания използват по-голямата част от своите приходи за развитие на използването на възобновяеми енергийни източници. По-голямата част от приходите на Полша, предвидени за действия във връзка с изменението на климата, се използват за подпомагане на енергийната ефективност и на използването на възобновяеми енергийни източници. В Германия повечето приходи се насочват към специален фонд за климата и енергетиката, от който се подкрепят широк кръг проекти, включително в областта на научните изследвания и устойчивия транспорт. Обединеното кралство обръща особено внимание на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, научните изследвания и финансовата помощ за домакинствата с ниски доходи във връзка с разходите за енергия. Докладваните суми представляват само една част от всички средства за климата и енергетика, предвидени в бюджетите на държавите членки.

За повече информация вж. http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm

Европейска агенция за околната среда: http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/policies-put-the-eu-on

За контакти:

За медиите:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

1 :

Обхват на пакета относно климата и енергетиката от 2009 г. (включват се международните авиационни емисии и се изключват земеползването, промените в земеползването и горското стопанство)


Side Bar