Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 februari 2014

Europaparlamentet röstar om flygresenärers rättigheter

Europaparlamentet har i dag röstat om EU-kommissionens förslag om stärkta rättigheter för flygresenärer. Det handlar bl.a. om nya och förbättrade rättigheter när det gäller information, omhändertagande och ombokning för resenärer som är strandsatta på flygplatser och förbättrade förfaranden för klagomål och kontroll av efterlevnaden, så att resenärerna faktiskt kan utnyttja sina rättigheter i praktiken.

– Jag avskyr själv att vara strandsatt på en flygplats, säger transportkommissionär Siim Kallas, och jag är övertygad om att de flesta andra avskyr det lika mycket som jag gör. Det är illa nog när man flyger i arbetet, men om man är på semester och har småbarn med sig så blir det hela snabbt till en ren mardröm. Därför är det viktigt att resenärers rättigheter inte bara existerar på papperet. Vi måste alla kunna känna oss säkra på att de gäller när vi bäst behöver det – alltså när saker inte går som de ska. Vi vet att det som strandsatta resenärer framför allt vill är att komma hem. Därför har vi lagt fokus på information, omhändertagande och effektiv ombokning. Målet är att få resenärerna dit de vill så snabbt som möjligt, men samtidigt ge flygbolagen den tid de behöver för att lösa problemen.

Kommissionens förslag om flygpassagerares rättigheter (som lades fram den 13 mars 2013) förtydligar rättsläget i tidigare gråzoner och inför nya rättigheter där sådana behövs. Hela förteckningen finns i MEMO/13/203.

Europaparlamentet gav ett starkt stöd till de viktigaste delarna av kommissionens förslag, bl.a. följande:

 1. Kontroll av efterlevnaden: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att stärka de nationella och europeiska myndigheternas tillsyn över flygbolagen (med strängare krav som innebär att de nationella myndigheternas uppmärksamt ska följa hur flygbolagen uppfyller kraven och med nya möjligheter för myndigheter att göra gemensamma utredningar av gemensamma problem), samt verkningsfulla påföljder.

 2. Rätt till omhändertagande. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att resenärer ska ha rätt till omhändertagande efter två timmars försening. Denna rätt gäller på alla flygningar, oavsett längd. Hittills har tiden varierat beroende på flygsträckans längd.

 3. Hantering av klagomål. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att garantera att resenärerna ska få svar på sina klagomål inom två månader. De ska också få en bekräftelse på att klagomålet mottagits inom en vecka (i dagsläget finns det ingen tidsgräns). Europaparlamentet föreslår dessutom att kommissionen ska utarbeta ett gemensamt formulär för klagomål.

 4. Rätt till information: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att resenärerna ska ha rätt till information om sin situation senast 30 minuter efter den planerade avgångstiden. I dag saknas en sådan tidsgräns. Europaparlamentet föreslår också att det ska finnas särskilda kontaktpunkter på flygplatserna där resenärerna kan få information om omständigheterna kring störningarna och om sina rättigheter.

 5. Ombokning: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att förbättra konsumenternas rättigheter genom att fastställa att resenärer har rätt att bli ombokade till ett annat flygbolag eller transportsätt vid inställda flygningar, om flygbolaget inte kan boka om till något eget flyg. Kommissionen föreslår att denna rätt ska gälla efter tolv timmar, men Europaparlamentet anser att den ska gälla redan efter åtta timmar.

 6. Felstavning: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att resenärer ska kunna få felstavade namn rättade utan kostnad.

 7. Anslutande flyg: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag som klargör att man har rätt till bistånd och ersättning om man missar sitt anslutningsflyg på grund av ett försenat flyg. Europaparlamentet specificerar dock att ersättningen endast gäller om förseningen uppgår till minst 90 minuter.

 8. Bagage: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att ge de nationella myndigheterna befogenheter när det gäller bestämmelserna om förlorat resgods (enligt Montrealkonventionen). Bestämmelserna om hur man inkommer med anspråk förbättras också, i och med att det formulär som man fyller i på flygplatsen måste godtas av flygbolagen.

Europaparlamentets förslag skiljer sig från kommissionens på tre viktiga områden:

 1. Ersättning vid förseningar (korta och medellånga flygningar): Europaparlamentet föreslår att tröskeln för ersättning vid förseningar ska fastställas till tre timmar. Kommissionen anser att detta inte tillvaratar resenärernas intressen. För resenärer som är strandsatta på en flygplats är den högsta prioriteringen att komma hem, och femtimmarsgränsen sattes för att ge flygbolagen ett starkt incitament för att undvika att behöva betala ut ersättningar och göra sitt yttersta för att genomföra sina flygningar och åtgärda tekniska problem. För resenärerna är inställda flygningar alltid det sämsta alternativet, eftersom de då är beroende av ombokningar och tillgång till andra flyg – och därmed riskerar att inte komma hem förrän nästa dag. Om ersättningen för inställda flygningar och förseningar fastställs till samma nivå, nämligen tre timmar, är risken stor att resultatet blir fler inställda flygningar för resenärerna.

 2. Extraordinära omständigheter: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om en tydlig definition av extraordinära omständigheter – som strejker, stormar och driftsproblem – som ligger utanför flygbolagets kontroll, så att flygbolaget inte behöver betala ut ersättning i sådana fall. När det gäller tekniska fel skulle ett visst antal tekniska fel undantas enligt kommissionens förslag – t.ex. sådana tekniska fel som upptäcks när planet är i luften – om underhåll har utförts på ett korrekt sätt. Europarlamentet anser dock att tekniska fel i stort sett aldrig ska undantas. Europaparlamentet föreslår också en heltäckande förteckning över exceptionella omständigheter, medan kommissionen hävdar att erfarenheterna visar att det kan inträffa sådana händelser, som vulkanutbrott, som inte kan förutses. Därför bör den föreslagna listan vara ”öppen” med tanke på framtida ej förutsedda omständigheter.

 3. Den nuvarande förordningen om flygresenärers rättigheter omfattar ingen begränsning av ansvarsskyldigheten – inte ens under exceptionella omständigheter, som i samband med vulkanutbrott eller stora kriser då staten i vissa fall måste gå in för att hjälpa strandsatta medborgare. Kommissionen anser att tre nätter ska fastställas som gräns, för att resenärerna ska kunna känna sig säkra på att få det omhändertagande som de behöver, vid sådana händelser som snö, stormar och strejker (de senaste tio årens praktiska erfarenheter visar att tre nätter täcker resenärernas behov). Det här skulle också ge flygbolagen en viss förutsägbarhet när de budgeterar för resenärernas rättigheter. Europaparlamentet föreslår att gränsen ska höjas till fem nätter

 4. Slutligen föreslår Europaparlamentet att flygbolagen ska vara skyldiga att vara försäkrade mot konkurser (insolvens). Det ska garantera att resenärerna får tillbaka det de betalat för sina biljetter och att strandsatta resenärer får hemtransport. Kommissionen ser det som bekymmersamt att en sådan systematisk åtgärd skulle fördubbla flygbolagens kostnader jämfört med den nuvarande förordningen och att dessa kostnader kan komma att tas ut av resenärerna i form av höjda biljettpriser. Risken är att kostnaderna för resenärerna inte står i proportion till problemets omfattning: De senaste tio åren var det endast 0,07 % av alla returresor som påverkades av insolvens, och av dessa 0,07 % var det endast 12 % av de drabbade resenärerna som blev strandsatta. Den 18 mars 2013 antog kommissionen också meddelandet Skydd för passagerare i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens. Meddelandet syftar till att lösa problemet genom ett antal rekommendationer om förebyggande åtgärder samt åtgärder som medlemsstaternas myndigheter och branschen ska vidta vid konkurser.

Nästa steg:

EU-länderna kommer att sammanträda i rådet (transport) i juni för att anta en allmän riktlinje för ändring av förordningen om flygpassagerares rättigheter.

Förhandlingarna mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detaljerna i förslaget kommer normalt sett att inledas efter valet till Europaparlamentet.

Mer information:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm

Följ Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post


Side Bar