Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. februára 2014

Európsky parlament hlasuje o právach cestujúcich v leteckej doprave

Európsky parlament dnes hlasoval o návrhoch Európskej komisie, ktorými sa majú posilniť práva cestujúcich vrátane opatrení s cieľom zabezpečiť, že cestujúci v leteckej doprave budú mať nové a lepšie práva na informácie, starostlivosť a presmerovanie, keď uviaznu na letisku. Zároveň sa zavedú lepšie postupy pre vybavovanie sťažností a opatrenia v oblasti presadzovania ich práv, aby si cestujúci mohli skutočne uplatňovať práva, na ktoré majú nárok.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Nenávidím uviaznutie na letisku. A som si istý, že väčšina ľudí to vníma rovnako. Je to zlé, ak cestujete služobne, ale ak ide o cestovanie na dovolenku a máte so sebou malé deti, rýchlo sa zmení na nočnú moru. Preto je veľmi dôležité, aby práva cestujúcich neexistovali len na papieri. My všetci musíme mať možnosť si ich uplatniť v prípade, keď je to najviac potrebné, t. j. keď nastane problém. Vieme, že skutočnou prioritou cestujúcich uviaznutých na letisku je dostať sa domov. Naše úsilie sa preto sústreďuje na informácie, starostlivosť a účinné presmerovanie. Cieľom je čo najrýchlejšie dostať cestujúcich do cieľa a zároveň dať leteckým spoločnostiam dostatočný čas na vyriešenie problémov.“

Návrh Komisie týkajúci sa práv cestujúcich v leteckej doprave (predložený 13. marca 2013) odstraňuje právnu neistotu a tam, kde je to potrebné, sa zavádzajú nové práva (úplný zoznam nájdete tu MEMO/13/203).

Parlament vyjadril silnú podporu kľúčovým návrhom Komisie s cieľom posilniť práva cestujúcich v leteckej doprave vrátane:

Presadzovanie práva: Parlament podporuje návrh Komisie posilniť dohľad nad leteckými dopravcami vnútroštátnymi a európskymi orgánmi (s prísnejšími požiadavkami na vnútroštátne orgány, aby dôsledne monitorovali činnosť leteckých spoločností a novými možnosťami, pokiaľ ide o spoločné vyšetrovania medzi orgánmi, ktoré čelia rovnakým problémom), ako aj účinnejšie pokuty.

Právo na starostlivosť: Parlament podporuje návrh Komisie zaviesť právo na starostlivosť o cestujúcich po oneskorení trvajúcom 2 hodiny pre všetky lety bez ohľadu na vzdialenosť. Doteraz sa čas menil v závislosti od vzdialenosti letu.

Vybavovanie sťažností: Parlament podporuje návrh Komisie, aby sa zabezpečilo, že cestujúci má právo na odpoveď na svoju sťažnosť do 2 mesiacov a potvrdenie prijatia sťažnosti do týždňa (v súčasnosti neexistuje žiadna lehota). Okrem toho Parlament navrhuje, aby Komisia stanovila jednotný formulár sťažnosti.

Právo na informácie: Parlament podporuje návrh Komisie, aby sa zabezpečilo, že cestujúci majú právo na informácie o svojej situácii 30 minút po plánovanom odlete. V súčasnosti neexistuje žiadna lehota. Okrem toho Parlament navrhuje zriadenie kontaktných miest na letiskách, ktoré budú cestujúcich informovať o okolnostiach prerušenia ich cesty a o ich právach.

Presmerovanie:
Parlament podporuje návrh Komisie, aby sa zlepšili práva spotrebiteľov zabezpečením, že cestujúci majú právo na presmerovanie iným leteckým dopravcom alebo na iný druh dopravy v prípade zrušenia, ak dopravca nemôže zabezpečiť presmerovanie v rámci svojich vlastných služieb. Komisia navrhuje, aby sa toto právo uplatňovalo po 12 hodinách, pričom Parlament navrhuje oveľa nižší limit 8 hodín.

Chybný pravopis: Parlament podporuje návrh Komisie poskytnúť právo pre cestujúceho na „bezplatnú” opravu chyby v jeho mene.

Nadväzné lety: Parlament podporuje návrh Komisie objasniť, že práva na pomoc a náhradu sa uplatnia v prípade, že ste zmeškali nadväzný let, pretože sa oneskoril predchádzajúci let. Parlament však uvádza, že kompenzácia sa vzťahuje len na prípady, keď je meškanie prvého letu aspoň 90 minút.

Batožina: Parlament podporuje návrh Komisie, aby mali vnútroštátne orgány vynucovacie právomoci, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa stratenej batožiny (stanovené v Montrealskom dohovore). Ustanovenia týkajúce sa podávania sťažností sa tiež zlepšili — formulár vyplnený na letisku musia letecké spoločnosti pri podávaní sťažnosti akceptovať.

Existujú tri dôležité oblasti, v ktorých sa návrhy Parlamentu líšia od návrhov Komisie:

Náhrada za meškanie (lety na krátku a strednú vzdialenosť): Parlament navrhuje stanoviť prahovú hodnotu pre náhradu za meškanie na 3 hodiny. Pre Komisiu toto nie je v najlepšom záujme cestujúcich. Prioritou cestujúcich, ktorí uviazli na letisku, je návrat domov. Z tohto dôvodu sa v návrhu Komisie stanovuje prahová hodnota pre náhradu za meškanie na 5 hodín, aby mali letecké spoločnosti výraznú motiváciu v snahe vyhnúť sa plateniu náhrad, aby vyvinuli maximálne úsilie na prevádzku letov a aby odstránili technické problémy. Zrušenie je vždy tá najhoršia možnosť pre cestujúcich, keďže potom sú odkázaní na presmerovanie a dostupnosť iných letov, a hrozí, že domov sa vrátia až na ďalší deň. Ak sa náhrada za zrušenie a meškanie stanoví na rovnakej úrovni 3 hodín, pre cestujúcich vzniká riziko, že bude viac zrušených letov.

Mimoriadne okolnosti: Parlament podporuje návrh Komisie, aby sa jasne definovali mimoriadne okolnosti — napríklad štrajky, búrky, prevádzkové problémy, ktoré sú mimo kontroly leteckej spoločnosti, aby dopravca v tomto prípade nemusel platiť náhradu. Pokiaľ ide o technické poruchy, zatiaľ čo návrh Komisie umožňuje výnimku na obmedzený počet technických porúch — napríklad technické poruchy zistené vo vzduchu — ak bola údržba vykonaná správne, Parlament navrhuje, aby sa na technické poruchy takmer nikdy nevzťahovala výnimka. Okrem toho Parlament navrhuje vyčerpávajúci zoznam výnimočných okolností, pričom Komisia tvrdí, že zo skúseností vyplýva, že k udalostiam, ako je napríklad výbuch sopky, môže dôjsť neočakávane, takže navrhovaný zoznam by mal byť „otvorený“, aby zohľadnil okolnosti v budúcnosti, ktoré nie sú predvídateľné.

Okrem toho v súčasnom nariadení o právach cestujúcich v leteckej doprave sa nestanovuje žiadny limit, pokiaľ ide o zodpovednosť — ani za mimoriadnych okolností ako výbuch sopky alebo závažná kríza, keď by v niektorých prípadoch štátne orgány zmobilizovali pomoc pre uviaznutých občanov. Komisia navrhuje zaviesť limit 3 noci, aby mali cestujúci istotu starostlivosti, ktorú potrebujú, za okolností ako je napríklad sneh, búrky, štrajky (na základe takmer desaťročných praktických skúseností sa ukazuje, že 3 noci pokrývajú potrebu cestujúcich). Tým by sa leteckým spoločnostiam poskytla istá miera predvídateľnosti pri plánovaní výdavkov na práva cestujúcich. Parlament navrhuje zvýšiť limit na 5 nocí.

A nakoniec Parlament navrhuje uložiť leteckým spoločnostiam povinnosť uzavrieť poistenie pre prípad konkurzu (platobnej neschopnosti). Cieľom je zabezpečiť, aby sa cestujúcim preplatili náklady na ich letenky a aby sa uviaznutí cestujúci vrátili späť domov. Komisia sa obáva, že takéto systémové opatrenie by zdvojnásobilo náklady spoločností v súvislosti so súčasným nariadením o právach cestujúcich v leteckej doprave a že tieto náklady by sa potom mohli preniesť na cestujúcich do cien ich cestovných lístkov. Je riziko, že tieto náklady prenesené na cestujúcich budú neúmerné z hľadiska rozsahu problému: za posledných desať rokov mala platobná neschopnosť vplyv iba na 0,07 % všetkých spiatočných letov a z tohto 0,07 % uviazlo iba 12 % poškodených cestujúcich. Okrem toho Komisia prijala oznámenie o ochrane cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti z 18. marca 2013. Toto má za cieľ riešiť problém prostredníctvom viacerých odporúčaní, pokiaľ ide o preventívne opatrenia, ako aj požadovaných opatrení zo strany orgánov členských štátov a leteckého priemyslu v prípade konkurzu.

Ďalšie kroky:

V júni sa stretnú zástupcovia členských štátov v rámci rady pre dopravu s cieľom dohodnúť sa na pozícii (všeobecný prístup) k revízii nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Vzhľadom na časové obmedzenia, podrobné rokovania medzi Parlamentom, Radou a Komisiou o jednotlivých prvkoch návrhov podľa všetkého začnú po voľbách do Európskeho parlamentu.

Ďalšie informácie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm

Podpredseda Komisie Kallas na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

Pre verejnosť: Služba Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom e­mail


Side Bar