Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 lutego 2014 r.

Parlament Europejski głosuje nad prawami pasażera linii lotniczych

Parlament Europejski głosował dzisiaj nad zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem przepisów zmierzających do wzmocnienia i rozszerzenia praw pasażerów linii lotniczych. Nowe przepisy mają m.in. zapewnić pasażerom prawo do szerszych i lepszych informacji oraz do opieki i zmiany planu podróży w sytuacji, gdy utkną na lotnisku. Aby pasażerowie mogli faktycznie korzystać z przysługujących im praw, uproszczone zostaną również procedury składania skarg oraz środki egzekwowania prawa.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, nie owija w bawełnę: „Nie cierpię długiego czekania na lotnisku, gdy dalszy lot jest niemożliwy. Jestem przekonany, że większość z nas ma podobne odczucia. To nic przyjemnego, gdy podróżuje się w interesach, ale kiedy zdarza się to w czasie wakacji, a do tego mamy ze sobą dzieci, sytuacja może przerodzić się w prawdziwy koszmar. Dlatego to dla mnie bardzo ważne, ażeby prawa pasażerów nie pozostawały martwą literą. Każdy musi mieć możliwość odwołania się do nich w momencie, kiedy są najbardziej potrzebne, to jest w razie problemów. Rozumiemy, że dla unieruchomionych na lotnisku pasażerów najpilniejszą potrzebą jest jak najszybszy powrót do domu. Dlatego kładziemy taki nacisk na zapewnienie informacji, opieki i skutecznej zmiany planu podróży. Chodzi przede wszystkim o to, aby pasażerowie jak najszybciej docierali do celu podróży, a przy tym żeby linie lotnicze dysponowały określonym czasem na rozwiązanie problemów”.

Wniosek Komisji przedstawiony 13 marca 2013, zawierający pakiet praw pasażerów linii lotniczych, to zbiór przepisów usuwających luki, które powodowały brak pewności prawa. W stosownych przypadkach nowelizacja nadaje pasażerom nowe prawa (ich pełny wykaz zawiera notatka prasowa MEMO/13/203).

Parlament udzielił zdecydowanego wsparcia dla kluczowych propozycji Komisji w zakresie umocnienia praw pasażerów linii lotniczych, w tym:

Egzekwowanie praw pasażerów: Parlament poparł propozycję Komisji, aby wzmocnić nadzór organów krajowych i europejskich nad przewoźnikami lotniczymi i wprowadzić bardziej skuteczne sankcje. Wzmocnieniu nadzoru: przede wszystkim w formie zaostrzenia obowiązków organów krajowych zakresie ścisłego monitorowania działalności linii lotniczych i nowych możliwości prowadzenia wspólnych dochodzeń przez organy, które mają do czynienia z tymi samymi problemami, będzie towarzyszyło wdrożenie bardziej skutecznych sankcji.

Prawo do opieki. Parlament poparł wniosek Komisji, aby wprowadzić prawo pasażerów do opieki przy opóźnieniu o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów, bez względu na długość trasy. Do tej pory dopuszczalne opóźnienie określano w zależności od długości lotu.

Rozpatrywanie skarg. Parlament poparł rozwiązanie Komisji, które ma zapewnić pasażerom prawo do otrzymania odpowiedzi na skargę w terminie 2 miesięcy oraz do uzyskania potwierdzenia wpływu skargi w ciągu tygodnia (dotychczas nie było ograniczeń czasowych). Parlament zaproponował ponadto, aby Komisja ustaliła wspólny formularz skargi.

Prawo do informacji: Parlament poparł propozycję Komisji, aby zapewnić podróżnym prawo do informacji na temat ich sytuacji do 30 minut po planowanym odlocie. Obecnie nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe. Ponadto Parlament proponuje wyznaczenie punktów kontaktowych w portach lotniczych, które będą informowały pasażerów o okolicznościach zakłóceń w podróży i o przysługujących im prawach.

Zmiana planu podróży: Parlament popiera proponowane przez Komisję ulepszenia praw konsumentów, które mają zapewnić podróżnym prawo do zmiany planu podróży, choćby za pomocą innego przewoźnika lotniczego lub środka transportu, w przypadku odwołania lotu, jeżeli opłacony przewoźnik nie jest w stanie sam zapewnić zastępczego połączenia. Komisja proponuje, aby prawo to miało zastosowanie po upływie 12 godzin, Parlament wolałby znacznie ostrzejszy limit: 8 godzin opóźnienia.

Korekta błędnej pisowni nazwiska: Parlament popiera projekt Komisji Europejskiej, który gwarantuje pasażerom prawo do skorygowania błędu w pisowni nazwiska bez żadnych opłat.

Loty łączone: Parlament popiera propozycję Komisji, by uściślić, że w przypadku, gdy opóźnienie lotu uniemożliwia przesiadkę na kolejny lot, stosuje się prawo podróżnych do pomocy i rekompensat. Parlament doprecyzował przy tym, że rekompensata ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy opóźnienie pierwszego lotu wynosi co najmniej 90 minut.

Bagaż: Parlament popiera wniosek Komisji, by obowiązek egzekwowania przepisów dotyczących zagubionego bagażu (określonych w konwencji montrealskiej) spoczywał na krajowych organach. Poprawiono także przepisy regulujące odszkodowania — formularz wypełniony na lotnisku musi zostać zaakceptowany przez linie lotnicze w kontekście złożonego roszczenia.

Trzy główne zagadnienia, w których propozycje Parlamentu odbiegają od projektów Komisji Europejskiej:

Rekompensata za opóźnienia lotów (na krótkich i średnich trasach): Parlament proponuje, by minimalny próg odszkodowania wyznaczało trzygodzinne opóźnienie. Zdaniem Komisji nie leży to w najlepszym interesie pasażerów. Priorytetem dla pasażerów unieruchomionych na lotnisku jest powrót do domu. Z tego względu wniosek Komisji przewiduje próg dla odszkodowań z tytułu opóźnień po pięciu godzinach, aby tym mocniej zachęcić przewoźników do wysiłków w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, dając im czas, aby robiły wszystko, co możliwe, by utrzymać ciągłość lotów i rozwiązać problemy techniczne. Odwołanie lotu to ostateczność, jest to z reguły najgorsze rozwiązanie z punktu widzenia pasażerów, którzy skazani są na zmiany planu podróży, a w zależności od ewentualnych alternatywnych połączeń również na ryzyko, że wrócą do domu dopiero następnego dnia. Ustalając ten sam, trzygodzinny próg odszkodowania w przypadku odwołania i opóźnienia, narażamy pasażerów na ryzyko częstszych odwołań lotów.

Nadzwyczajne okoliczności: Parlament popiera wniosek Komisji, by jasno zdefiniować nadzwyczajne okoliczności poza kontrolą linii lotniczych — np. strajki, burze, trudności operacyjne – w których przewoźnik byłby zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania. Stanowiska Parlamentu i Komisji różnią się jednak w kwestii usterek technicznych: we wniosku Komisji dopuszcza się ograniczoną liczbę takich usterek, które mają zostać objęte zwolnieniem — na przykład usterki techniczne wykryte w trakcie lotu, pod warunkiem, że obsługa techniczna jest prowadzona prawidłowo, zaś Parlament proponuje, by usterki techniczne prawie nigdy nie były uznawane za podstawę do zwolnienia. Ponadto Parlament proponuje wyczerpujący wykaz wyjątkowych okoliczności, zaś Komisja twierdzi, że po doświadczeniach nieprzewidywalnych utrudnień spowodowanych np. erupcją wulkanu proponowana lista powinna być otwarta, dla uwzględnienia ewentualnych okoliczności, jakich dotąd nie przewidziano.

Co więcej, obecne rozporządzenie w sprawie praw pasażerów nie ustanawia żadnych ograniczeń odpowiedzialności finansowej — nawet w tak nadzwyczajnych okolicznościach jak wybuch wulkanu czy poważna sytuacja kryzysowa, w których możliwa jest mobilizacja służb państwowych do pomocy unieruchomionym obywatelom. Komisja proponuje wprowadzenie limitu trzech noclegów, żeby pasażerowie mieli pewność niezbędnej opieki, w takich okolicznościach jak np. śnieg, burze, strajki. Z praktycznych doświadczeń ostatniej dekady wynika bowiem, że potrzeby pasażerów nie przekraczają trzech noclegów. Zapewniłoby to również liniom lotniczym minimum przewidywalności w kontekście planowania środków przeznaczonych na zapewnienie przestrzegania praw pasażerów. Parlament proponuje, by podwyższyć limit do pięciu noclegów.

Wreszcie, Parlament proponuje nałożyć na linie lotnicze obowiązek zawarcia ubezpieczenia na wypadek upadłości (bankructwa). Ma to zagwarantować pasażerom zwrot kosztów biletów oraz zapewnić powrót do kraju tym, którzy utkną na lotnisku z dala od domu. Komisja obawia się, że taka powszechna gwarancja zwrotu kosztów oznaczałby dla przewoźników podwojenie wydatków związanych z wdrożeniem rozporządzenia w sprawie praw pasażerów, a koszty te ponieśliby ostatecznie pasażerowie płacący za droższe bilety. Takie koszty przerzucone na pasażerów mogłyby się okazać niewspółmierne do skali problemu: w ciągu ostatnich dziesięciu lat problem niewypłacalności przewoźnika dotknął nie więcej niż 0,07% wszystkich lotów powrotnych, z czego jedynie 12% pasażerów zostało pozostawionych samym sobie. W międzyczasie Komisja przyjęła ponadto komunikat w sprawie ochrony pasażerów w przypadku niewypłacalności linii lotniczych z dnia 18 marca 2013 r. Odnosząc się do tego problemu, Komisja zaleca szereg środków zapobiegawczych oraz proponuje zobowiązanie władz państw członkowskich i branży do podjęcia określonych działań w przypadku upadłości.

Dalsze działania:

Państwa członkowskie zbiorą się w czerwcu w ramach Rady ds. Transportu, aby uzgodnić wspólne stanowisko (tzw. podejście ogólne) na temat zmiany rozporządzenia w sprawie praw pasażerów linii lotniczych.

Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe, szczegółowe negocjacje między Parlamentem, Radą i Komisją na temat szczegółowych wniosków prawdopodobnie rozpoczną się dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji w internecie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_pl.htm

Wiceprzewodniczący Siim Kallas w serwisie Twitter:

Informacji udzielają:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Informacja dla obywateli: Telefoniczna linia Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11 oraz poczta elektroniczna e–mail


Side Bar