Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 februari 2014

Europees Parlement stemt over rechten van vliegtuigpassagiers

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over voorstellen van de Commissie om de passagiersrechten te versterken: passagiers krijgen nieuwe en betere waarborgen van hun recht op informatie en verzorging en herroutering wanneer zij stranden op de luchthaven. Ook de klachtenbehandelingsprocedures en de handhavingsmaatregelen worden verbeterd, zodat passagiers hun rechten ook daadwerkelijk kunnen afdwingen.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Ik ben niet de enige die het vreselijk vindt om op een luchthaven te stranden. Dat is erg vervelend wanneer je op zakenreis bent, maar zonder meer een nachtmerrie als je met jonge kinderen op vakantie gaat. Daarom is het zo belangrijk dat passagiersrechten niet alleen op papier bestaan. Net wanneer het fout loopt, moeten we onze rechten kunnen uitoefenen. Gestrande passagiers willen in de eerste plaats weer naar huis. Daarom zetten we in op informatie, verzorging en effectieve herroutering. We willen passagiers zo snel mogelijk naar hun bestemming brengen en tegelijk luchtvaartmaatschappijen de nodige tijd geven om problemen op te lossen."

Het voorstel van de Commissie van 13 maart 2013 inzake de rechten van vliegtuigpassagiers verduidelijkt grijze zones en voert waar nodig nieuwe rechten in. Voor de volledige lijst van rechten, zie MEMO/13/203.

Het Parlement heeft zijn uitdrukkelijke steun uitgesproken voor een versterking van de rechten van vliegtuigpassagiers op het gebied van:

Handhaving: Het Parlement schaart zich achter het voorstel van de Commissie om doeltreffender sancties in te voeren en het toezicht van de nationale en Europese autoriteiten op luchtvaartmaatschappijen aan te scherpen (strenger toezicht door de nationale autoriteiten op de prestaties en gezamenlijke onderzoeken door autoriteiten die met dezelfde problemen worden geconfronteerd).

Recht op verzorging: Het Parlement steunt het voorstel van de Commissie om vanaf twee uur vertraging het recht op verzorging toe te kennen, ongeacht de afstand van de vlucht. Tot dusver was die termijn afhankelijk van de vluchtafstand.

Klachtenbehandeling: Het Parlement onderschrijft het voorstel van de Commissie om luchtvaartmaatschappijen te verplichten om binnen één week na klachten van passagiers een ontvangstbevestiging te sturen en binnen twee maanden een antwoord ten gronde te formuleren (nu is er geen maximumtermijn vastgesteld). Het Parlement heeft voorgesteld dat de Commissie daartoe een gemeenschappelijk klachtenformulier opstelt.

Recht op informatie: Voorts steunt het Parlement het voorstel dat passagiers binnen 30 minuten na de geplande vertrektijd recht geeft op informatie over hun situatie. Op dit moment is hiervoor geen termijn vastgesteld. Het Parlement pleit ervoor op luchthavens infopunten op te zetten om gestrande passagiers te informeren over hun rechten en mogelijke oplossingen.

Herroutering: Het Parlement steunt het voorstel van de Commissie om de consumentenrechten te versterken. Wanneer de vervoerder geen herroutering met eigen diensten kan aanbieden, mag de passagier een vlucht van een andere maatschappij nemen of een andere vervoerswijze gebruiken. De Commissie wil dit recht vanaf 12 uur oponthoud, het Parlement reeds vanaf 8 uur.

Spelfouten: Het Parlement steunt het voorstel van de Commissie om passagiers het recht te geven een fout gespelde naam gratis te laten corrigeren.

Aansluitende vluchten: Het Parlement schaart zich achter het voorstel om te verduidelijken dat passagiers ook recht hebben op bijstand en compensatie wanneer zij een vlucht missen door vertraging van een vorige vlucht. Voor het Parlement geldt die regel pas wanneer de eerste vlucht minstens 90 minuten vertraging heeft opgelopen.

Bagage: Het Parlement is het eens met het voorstel van de Commissie om de bevoegdheid voor de handhaving van de regels inzake bagageverlies toe te vertrouwen aan de nationale autoriteiten (Verdrag van Montreal). Ook de klachtenprocedure wordt verbeterd. Op de luchthaven ingevulde klachtenformulieren moeten door de luchtvaartmaatschappijen worden aanvaard.

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen de voorstellen van het Parlement en die van de Commissie:

Compensatie voor vertragingen (korte en middellange vluchten): Het Parlement pleit voor een compensatiedrempel van 3 uur. De Commissie is van oordeel dat de passagiers hier geen baat bij hebben. Gestrande passagiers willen in de eerste plaats terug naar huis. Daarom pleit de Commissie voor een compensatiedrempel van 5 uur om luchtvaartmaatschappijen er zoveel mogelijk toe aan te sporen compensatie te vermijden en al het mogelijke te doen om de geplande vluchten uit te voeren en technische storingen op te lossen. Annulering is altijd de slechtste oplossing voor passagiers, die bij herroutering afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van andere vluchten en het risico lopen pas de volgende dag naar huis te kunnen. Indien reeds vanaf 3 uur vertraging dezelfde compensatie wordt betaald als bij annulering, zullen maatschappijen sneller geneigd zijn vluchten te annuleren.

Buitengewone omstandigheden: Net als de Commissie, pleit het Parlement voor een duidelijke definitie van het begrip "buitengewone omstandigheden" – zoals stakingen, stormen, operationele problemen – waar de maatschappij geen vat op heeft en waarin zij niet verplicht is compensatie te verlenen. Voor technische storingen wil de Commissie in sommige gevallen een afwijking toestaan, bijvoorbeeld bij technische storingen die tijdens de vlucht aan het licht komen wanneer het onderhoud correct is uitgevoerd. Het Parlement is daarentegen van oordeel dat bij technische storingen nagenoeg altijd compensatie moet worden verleend. Het Parlement pleit voor een uitputtende lijst van uitzonderlijke omstandigheden. De Commissie is daar geen voorstander, omdat sommige gebeurtenissen, zoals een vulkaanuitbarsting, onvoorspelbaar zijn. Zij vindt daarom dat de lijst "open" moet blijven om rekening te houden met toekomstige onverwachte omstandigheden.

De huidige verordening inzake de rechten van vliegtuigpassagiers voorziet in een onbeperkte aansprakelijkheid, zelfs in buitengewone omstandigheden zoals een vulkaanuitbarsting of grote crisis waarbij de overheid bijstand zou verlenen aan gestrande passagiers. De Commissie stelt voor passagiers bij sneeuwval, stormen of stakingen maximaal 3 nachten accommodatie te waarborgen (uit bijna een decennium praktijkervaring blijkt dat 3 nachten volstaat om aan de behoeften van de passagiers tegemoet te komen). Dankzij deze beperking kunnen luchtvaartmaatschappijen de kostprijs van de passagiersrechten vooraf beter inschatten. Het Parlement wil tot 5 nachten accommodatie voorzien.

Ten slotte stelt het Parlement voor luchtvaartmaatschappijen te verplichten een verzekering af te sluiten voor hun verplichtingen in geval van faillissement, namelijk om te verzekeren dat passagiers de prijs van hun ticket terugbetaald krijgen en dat gestrande passagiers worden gerepatrieerd. De Commissie vreest dat de kosten voor de naleving van de passagiersrechtenverordening door de luchtvaartmaatschappijen hierdoor zullen verdubbelen en dat die kosten in de ticketprijzen aan de passagiers zullen worden doorberekend. De kosten om de risico's voor de passagiers op te vangen zijn buiten verhouding: slechts 0,07 % van de passagiers die het afgelopen decennium een retourvlucht hadden geboekt, werd geconfronteerd met insolventie. Van die groep strandde uiteindelijk slechts 12 %. Op 18 maart 2013 heeft de Commissie een mededeling aangenomen over passagiersbescherming in geval van insolventie van luchtvaartmaatschappijen. Daarin formuleert zij een aantal aanbevelingen voor preventieve maatregelen en acties van de lidstaten en de sector in geval van faillissement.

Volgende stappen:

In juni zullen de lidstaten tijdens de Raad Vervoer trachten om een gemeenschappelijk standpunt te bereiken (algemene benadering) over de herziening van de verordening inzake de rechten van luchtreizigers.

Vanwege de nakende verkiezingen zullen de uitgebreide onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie over de voorstellen wellicht pas na de verkiezingen van het Europees Parlement van start gaan.

Meer informatie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_nl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_nl.htm

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter.

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Informatie voor het publiek: Europa Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of e-­mail


Side Bar