Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5.2.2014

Euroopan parlamentti äänestää lentomatkustajien oikeuksista

Euroopan parlamentti on tänään äänestänyt Euroopan komission ehdotuksista, joilla vahvistetaan matkustajien oikeuksia eli varmistetaan lentomatkustajien uudet ja paremmat oikeudet tiedonsaantiin, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos he jäävät jumiin lentoasemalle. Samaan aikaan parannetaan valitusmenettelyjä ja valvontatoimenpiteitä, jotta matkustajat voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuksiaan.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi ehdotuksesta seuraavaa: ”En voi sietää lentokentälle jäämistä. Ja olen varma, etten ole ainoa. Se on aivan riittävän hankalaa työmatkalla, mutta lomalla perheen kanssa siitä voi tulla todellinen painajainen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, etteivät matkustajien oikeudet ole olemassa vain paperilla. Meidän kaikkien on voitava luottaa näihin oikeuksiin, kun ne ovat eniten tarpeen eli kun asiat menevät pieleen. Tiedämme, että lennolta jääneille matkustajille tärkeintä on päästä perille. Painopisteemme on siten tiedotuksessa, huolenpidossa ja tehokkaassa uudelleenreitityksessä. Tavoitteena on saada matkustajat perille mahdollisimman nopeasti ja antaa samalla lentoyhtiöille aikaa ratkaista ongelmat”.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htmLentomatkustajien oikeuksia koskeva ehdotus esitettiin 13. maaliskuuta 2013, ja sillä selkiytettäisiin oikeudellisia epäselvyyksiä ja otettaisiin tarpeen mukaan käyttöön uusia oikeuksia (ks. MEMO/13/203).

Parlamentti antoi vahvan tukensa komission ehdotuksille, joilla vahvistettaisiin lentomatkustajien oikeuksia:

Täytäntöönpanon valvonta: Parlamentti tukee komission ehdotusta vahvistaa kansallisten ja EU:n viranomaisten harjoittamaa lentoyhtiöiden valvontaa. (Kansallisille viranomaisille asetettaisiin tiukemmat velvollisuudet seurata tiiviisti lentoyhtiöiden toimintaa ja heille annettaisiin uusia mahdollisuuksia suorittaa yhteisiä tutkimuksia, kun viranomaisilla on samoja ongelmia.) Lisäksi asetettaisiin tehokkaammat seuraamukset.

Oikeus huolenpitoon: Parlamentti tukee komission ehdotusta, joka koskee oikeutta huolenpitoon. Oikeus syntyisi kahden tunnin viivästymisen jälkeen kaikkien lentojen osalta lennon pituudesta riippumatta. Tähän saakka aikaraja on riippunut lennon pituudesta.

Valitusten käsittely: Parlamentti kannattaa komission ehdotusta siitä, että varmistetaan matkustajien oikeus saada vastaus valitukseensa 2 kuukauden kuluessa ja vastaanottoilmoitus viikossa. (Nykyisin määräaikaa ei ole). Parlamentti ehdottaa lisäksi, että komissio laatii yleisen valituslomakkeen.

Oikeus tiedonsaantiin: Parlamentti kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan matkustajilla on oikeus saada tietoa tilanteestaan 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen. Tällä hetkellä tiedottamiselle ei ole asetettu määräaikaa. Lisäksi parlamentti esittää, että lentoasemilla olisi yhteyspisteitä, joissa matkustajille annetaan tietoa heidän matkansa keskeytymisen olosuhteista sekä heidän oikeuksistaan.

Uudelleenreititys: Parlamentti tukee komission ehdotusta, jonka mukaan matkustajille on tarjottava uudelleenreititystä toisen lentoyhtiön lennolle tai matkustamista toisella liikennemuodolla, jos lentoyhtiö ei pysty varmistamaan uudelleenreititystä omille lennoilleen. Komissio ehdottaa, että tähän on oikeus 12 tunnin jälkeen, parlamentti ehdottaa alhaisempaa 8 tunnin rajaa.

Virheelliset kirjoitusmuodot: Parlamentti kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan matkustaja voi pyytää väärin kirjoitetun nimensä korjaamista veloituksetta.

Jatkolennot: Parlamentti tukee komission ehdotusta, jonka mukaan selvennetään, että matkustajalla on oikeus avunsaantiin ja korvauksiin, jos hän myöhästyy jatkolennolta aiemman lennon myöhästymisen vuoksi. Parlamentti täsmentää kuitenkin, että oikeus korvaukseen syntyy vain, jos aiempi lento myöhästyy vähintään 90 minuuttia.

Matkatavarat: Parlamentti kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan kansallisille viranomaisille annetaan täytäntöönpanovaltuuksia kadonneita matkatavaroita koskevien sääntöjen osalta (Montrealin yleissopimus). Myös korvausvastuuta parannetaan. Lentoyhtiöiden on otettava valituksena vastaan lentokentällä täytetty lomake.

Parlamentin esitys eroaa komission ehdotuksesta kolmen merkittävän seikan osalta:

Viivästymisistä maksettavat korvaukset (lyhyet ja keskipitkät lennot): Parlamentti ehdottaa, että aikarajaksi viivästymisistä maksettaville korvauksille asetetaan 3 tuntia. Komissio katsoo, että tämä ei ole matkustajien edun mukaista. Lentoasemalle jääneiden matkustajien kannalta tärkeintä on päästä perille. Tästä syystä komissio ehdottaa, että aikarajaksi viivästymisistä maksettaville korvauksille asetetaan 5 tuntia. Näin lentoyhtiöille annetaan voimakas kannustin pyrkiä välttämään korvausten maksaminen ja tekemään kaikki mahdollinen lentojen järjestämiseksi ja teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lennon peruuttaminen on aina matkustajien kannalta huonoin vaihtoehto, koska he ovat silloin riippuvaisia uudelleenreitityksestä ja muiden lentojen saatavuudesta. Riskinä on tällöin, että he pääsevät perille vasta seuraavana päivänä. Jos aikaraja korvauksille on sama (3 tuntia) sekä lennon peruutuksen että viivästymisen osalta, riskinä matkustajille on, että lentoja peruutetaan on enemmän.

Poikkeukselliset olosuhteet: Parlamentti kannattaa komission ehdotusta siitä, että määritellään selkeästi poikkeukselliset olosuhteet (esim. lakot, myrskyt ja operationaaliset ongelmat), jotka eivät ole lentoyhtiön hallittavissa ja joiden sattuessa lentoyhtiö ei joudu maksamaan korvauksia. Teknisten ongelmien osalta parlamentti katsoo, ettei niiden osalta juuri voida myöntää vapautusta korvauksista. Komission ehdotuksen mukaan vapautuksia voitaisiin myöntää joidenkin (esim. ilmassa havaittujen) teknisten ongelmien osalta, mikäli huolto on hoidettu asianmukaisesti. Lisäksi parlamentti esittää tyhjentävää luetteloa poikkeuksellisista olosuhteista. Komission mielestä kokemus on kuitenkin osoittanut, että tapahtuu täysin odottamattomia asioita, kuten tulivuorenpurkauksia, joten luettelo olisi jätettävä avoimeksi, jotta tällaiset olosuhteet voitaisiin ottaa huomioon.

Lisäksi nykyisessä lentomatkustaja-asetuksessa ei aseteta ylärajaa vastuulle, ei myöskään poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten tulivuorenpurkauksen yhteydessä tai suurissa kriisissä, joissa valtioiden viranomaiset järjestävät joskus apua pulaan jääneille matkustajille. Komissio ehdottaa, että otettaisiin käyttöön 3 yön aikaraja. Tällöin matkustajat saisivat varmuuden tarvitsemastaan avusta esim. lumisateen, myrskyn ja lakon yhteydessä. (Miltei 10 vuoden käytännön kokemus osoittaa, että 3 yötä kattaa matkustajien tarpeet). Tämä antaisi myös lentoyhtiöille tiettyä ennakoitavuutta, kun ne varautuvat matkustajien oikeuksista koituviin kustannuksiin. Parlamentti ehdottaa aikarajan korottamista 5 yöhön.

Lopuksi parlamentti ehdottaa, että lentoyhtiöille asetettaisiin velvollisuus ottaa vakuutus konkurssin (maksukyvyttömyyden) varalta. Tavoitteena on varmistaa, että matkustajille voidaan korvata lippujen hinnat ja että jumiin jääneet matkustajat saadaan perille. Komissio on huolissaan siitä, että tällainen järjestelmällinen toimenpide voisi kaksinkertaistaa lentomatkustaja-asetuksesta lentoyhtiöille koituvat kustannukset ja että nämä kustannukset siirtyisivät matkustajille matkalippujen hinnoissa. Nämä matkustajille koituvat kustannukset voisivat olla kohtuuttomia ongelman laajuuteen nähden: viimeisten 10 vuoden aikana maksukyvyttömyys vaikutti ainoastaan 0,07 prosenttiin paluulennoista ja ainoastaan 12 prosenttia matkustajista, joita asia koski, jäi jumiin. Lisäksi komissio antoi 18. maaliskuuta 2013 tiedonannon lentomatkustajien suojasta lentoyhtiön maksukyvyttömyystapauksessa. Tiedonannossa annetaan useita suosituksia ennaltaehkäiseviksi toimiksi sekä käsitellään jäsenvaltioilta ja toimialalta edellytettäviä toimia konkurssitapauksissa.

Seuraavat vaiheet:

Jäsenvaltiot kokoontuvat kesäkuussa liikenneneuvoston kokouksessa, jossa on tarkoitus löytää sopu (yleisnäkemys) lentomatkustajan oikeuksia koskevan asetuksen tarkistamisesta.

Aikataulusyistä tarkemmat neuvottelut parlamentin, neuvoston ja komission ehdotusten yksityiskohdista aloitetaan luultavasti Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

Lisätietoja:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_fi.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_fi.htm

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Yleisön yhteydenotot: Europe Direct puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar