Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. februar 2014

Europa-Parlamentet stemmer om flypassagerers rettigheder

Europa-Parlamentet har i dag stemt om en pakke med forslag fra Kommissionen, der skal styrke flypassagerers rettigheder, herunder foranstaltninger, der skal give flypassagerer nye og bedre rettigheder i forbindelse med information, forplejning og indkvartering samt omlægning af rejsen, når de strander i lufthavnen. Samtidig etableres der bedre klageprocedurer og håndhævelsesforanstaltninger, således at passagererne rent faktisk kan få, hvad de har krav på.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtaler: "Jeg hader at strande i en lufthavn. Og jeg er sikker på, at de fleste andre mennesker også hader det. Det er slemt nok, hvis du er forretningsrejsende, men hvis du er på ferie og har små børn med, bliver det hurtigt til et mareridt. Derfor er det utrolig vigtigt, at passagerrettigheder ikke kun er noget, der findes på papir. Vi skal alle kunne stole på dem, når det betyder mest – nemlig når det går galt. Vi ved, at strandede passagerers førsteprioritet er at komme hjem. Derfor vil vi fokusere på information, bistand og effektiv omlægning af rejsen. Målet er at bringe passagererne frem til deres bestemmelsessted så hurtigt som muligt, samtidig med at flyselskaberne får den tid, de skal bruge til at løse problemerne."

Kommissionens forslag om flypassagerers rettigheder belyser juridiske gråzoner og indfører nye rettigheder, hvor det er nødvendigt – se en fuldstændig liste i MEMO/13/203.

Parlamentet gav bred opbakning til Kommissionens centrale forslag om at styrke flypassagerers rettigheder, herunder:

Håndhævelse: Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at styrke de nationale og europæiske myndigheders tilsyn med luftfartsselskaberne (med skærpede krav til de nationale myndigheder om nøje at overvåge luftfartsselskabernes resultater og nye muligheder for fælles undersøgelser for myndigheder, der står over for de samme problemer) samt mere effektive sanktioner.

Retten til bistand Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at indføre en ret til forplejning og indkvartering for passagerer efter en frist på 2 timer for alle flyvninger, uanset afstand. Indtil nu har tiden varieret afhængigt af rejsens længde.

Håndtering af klager Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at sikre, at passagerer har ret til en reaktion på deres klage inden for 2 måneder og en bekræftelse af modtagelsen af klagen inden for en uge (der er i øjeblikket ingen frist). Parlamentet foreslår desuden, at Kommissionen skal udarbejde en fælles klageformular.

Ret til information Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at sikre passagerer ret til at blive informeret om deres situation 30 minutter efter den planmæssige afgangstid. I øjeblikket findes der ingen tidsbegrænsning. Derudover har Parlamentet foreslået at oprette kontaktpunkter i lufthavnene for at informere passagerer om forholdene i forbindelse med forstyrrelser i rejseaktiviteten og om deres rettigheder.

Omlægning af rejsen Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at forbedre forbrugernes rettigheder ved at sikre, at passagerer har ret til at få omlagt deres rejse til et andet luftfartsselskab eller en anden transportform i tilfælde af aflysning, når luftfartsselskabet ikke kan omlægge passagerens rejse på sine egne afgange. Kommissionen foreslår, at denne ret skal gælde efter 12 timer, Parlamentet vil have en meget lavere grænse på 8 timer.

Forkerte stavemåder Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at give en passager ret til gratis at få rettet en stavefejl i sit navn.

Tilslutningsfly Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at tydeliggøre, at retten til bistand og kompensation gælder, hvis du misser din tilsluttende flyforbindelse, fordi den foregående flyvning var forsinket – Parlamentet påpeger imidlertid, at kompensationen kun gælder, når den første flyvning er mindst 90 minutter forsinket.

Bagage Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at give de nationale myndigheder håndhævelsesbeføjelser over reglerne for bortkommen bagage (fastlagt i Montrealkonventionen). Erstatningsreglerne er også blevet forbedret – den formular, du udfylder i lufthavnen, skal luftfartsselskaberne acceptere, når du indgiver en klage.

Der er tre vigtige områder, hvor Parlamentets forslag afviger fra Kommissionens:

Kompensation for forsinkelser (korte og mellemlange flyvninger): Parlamentet foreslår at fastsætte tærsklen for kompensation for forsinkelser til 3 timer. Kommissionen mener ikke, at det er i passagerernes interesse. Prioriteten for passagerer, der strander i en lufthavn, er at komme hjem. Derfor er tærsklen for kompensation for forsinkelser i Kommissionens forslag sat til 5 timer – for kraftigt at tilskynde luftfartsselskaberne til at forsøge at undgå at betale kompensation og gøre deres yderste for at gennemføre flyvninger og løse tekniske problemer. Aflysning er altid den værste løsning for passagerer, fordi de derefter er henvist til omlægning af rejsen og andre flyvninger – og risikerer ikke at komme frem før dagen efter. Hvis kompensationen for aflysning og forsinkelse begge fastsættes til 3 timer, indebærer det en risiko for passagererne for, at der kommer flere aflysninger.

Usædvanlige omstændigheder Parlamentet støtter Kommissionens forslag om en klar definition af usædvanlige omstændigheder, – f.eks. strejker, uvejr, driftsproblemer–, som er uden for luftfartsselskabets kontrol, så selskabet ikke skal betale kompensation. Når det gælder tekniske fejl, giver Kommissionens forslag mulighed for, at et begrænset antal tekniske fejl undtages – f.eks. tekniske fejl, der opdages i luften – hvis vedligeholdelsen er udført korrekt. Parlamentet foreslår, at tekniske fejl næsten aldrig skal være fritaget. Desuden anmoder Parlamentet en udtømmende liste over særlige omstændigheder, mens Kommissionen er af den opfattelse, at erfaringerne viser, at begivenheder som et vulkanudbrud kan ske, når ingen forventer det, så den foreslåede liste skal være "åben" for at tage højde for fremtidige hændelser, som ikke er planlagt.

Hertil kommer, at den nugældende forordning om flypassagerer ikke indeholder grænser for erstatningsansvar – selv ikke under særlige omstændigheder som et vulkanudbrud eller en større krise, hvor de statslige myndigheder i nogle tilfælde vil gå ind og hjælpe strandede borgere. Kommissionen foreslår at indføre en grænse på 3 nætter og at give passagerer sikkerhed for den forplejning og indkvartering, de har brug for i tilfælde af f.eks. sne, uvejr, strejker (de praktiske erfaringer gennem næsten et årti viser, at 3 nætter dækker passagerernes behov). Det vil desuden give selskaberne en vis forudsigelighed, når de budgetter for passagerers rettigheder. Europa-Parlamentet foreslår at hæve loftet til 5 overnatninger.

Endelig har Europa-Parlamentet foreslået at pålægge luftfartsselskaberne en forpligtelse til at tegne en konkursforsikring (ved insolvens). Formålet er at sikre, at passagererne får refunderet deres udgifter til billetten, og at strandede passagerer kommer hjem. Kommissionen frygter, at en sådan systemisk foranstaltning vil fordoble flyselskabernes omkostningerne i forbindelse med den nugældende forordning om flypassagerer, og at disse omkostninger derefter vil blive væltet over på passagererne gennem priserne på flybilletter. Omkostningerne til passagerrisici står ikke i forhold til problemets omfang. I de sidste ti år er kun 0,07 % af alle returafgange blevet berørt af insolvens. I forbindelse med disse 0,07 % af afgangene var kun 12 % af de berørte passagerer strandet. Desuden vedtog Kommissionen den 18. marts 2013 en meddelelse om beskyttelse af passagerer i tilfælde af et flyselskabs konkurs. Formålet er at løse problemet gennem en række henstillinger om forebyggende foranstaltninger samt foranstaltninger, som medlemsstaternes myndigheder og sektoren skal træffe i tilfælde af konkurs.

Næste skridt:

Medlemsstaterne mødes i Rådet (transport) i juni for at nå til enighed om en holdning (generel indstilling) til revision af forordningen om flypassagerers rettigheder.

På grund af tidspres vil de nærmere forhandlinger mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om detaljerne i forslaget formentlig starte efter valget til Europa-Parlamentet.

Yderligere oplysninger:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_da.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm.

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

For offentligheden: Europe Direct pr. telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­-mail


Side Bar