Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. února 2014

Evropský parlament hlasuje o právech cestujících v letecké dopravě

Evropský parlament dnes hlasoval o souboru opatření předloženém Evropskou komisí, jejichž účelem je zajistit cestujícím v letecké dopravě v případě zdržení na letišti nová práva na informace, zákaznický servis a přesměrování letu. Zároveň budou zavedeny lepší postupy pro vyřizování stížností a pro to, aby se cestující mohli práv, která jim náleží, lépe domáhat.

Siim Kallas, místopředseda Komise odpovědný za dopravu, k tomu uvedl: „Čekání na zpožděný let dokáže pořádně otrávit každého. Už dost nepříjemné je zpoždění na služební cestě, natož pokud se přihodí během dovolené rodině s malými dětmi. Je proto důležité, aby práva cestujících neexistovala jen na papíře. Je třeba, abychom se na ně mohli spolehnout v případě, kdy je to nejdůležitější – když řešíme nějaký problém. Prioritou cestujících je dostat se při zdržení do cíle. Naše úsilí se proto soustřeďuje na to, aby se jim dostalo potřebných informací, náležité péče a aby jim bylo nabídnuto optimální přesměrování. Cílem je co dostat cestující co nejrychleji tam, kam potřebují, a zároveň poskytnout leteckým společnostem dost času na to, aby danou situaci vyřešily.“

Návrh Komise týkající se práv cestujících v letecké dopravě (předložený 13. března 2013) vyjasňuje stávající právní nejasnosti a tam, kde je třeba, zavádí nová práva. Úplný výčet najdete v dokumentu MEMO/13/203.

Parlament vyjádřil návrhu Komise silnou podporu. Navrhovaná opatření se týkají například těchto oblastí:

Domáhání se práv: Parlament podporuje návrh Komise, podle kterého by měly vnitrostátní a evropské orgány posílit dohled nad leteckými dopravci. Pro vnitrostátní orgány by platily přísnější požadavky – pozorněji by musely sledovat, jak si letecké společnosti v respektování práv cestujících vedou, a využívaly by nových možností společného vyšetřování tam, kde se potýkají se stejnými problémy. Zavedeny by měly být i účinnější sankce.

Právo na náležitou péči: Parlament podporuje návrh Komise, aby se cestujícím při zpoždění o 2 hodiny a více vždy dostalo ze strany dopravce náležité péče, a to u všech letů bez ohledu na vzdálenost. Doposud se tato časová hranice odvíjela od délky letu.

Vyřizování stížností: Parlament podporuje návrh Komise, podle kterého má být cestujícímu na stížnost zaslána odpověď do 2 měsíců, přičemž již do jednoho týdne má být cestující vyrozuměn, že dopravce jeho stížnost obdržel (v současné době žádný časový limit neexistuje). Parlament dále navrhuje, aby Komise vytvořila pro podávání stížností jednotný formulář.

Právo na informace: Parlament podporuje návrh Komise, podle kterého má cestující právo být do 30 minut po plánovaném odletu informován o okolnostech. V současné době žádná lhůta neexistuje. Kromě toho Parlament navrhuje, aby byla na letištích k dispozici kontaktní místa, kde by cestující byli informováni o aktuální situaci a o jejich právech.

Přesměrování: Parlament podporuje návrh Komise, podle kterého by měli cestující v případě, že dojde ke zrušení letu a dopravce není schopen zajistit dopravu vlastními prostředky, právo na náhradní spoj zajišťovaný jiným leteckým dopravcem nebo druhem dopravy. Komise navrhuje, aby toto právo platilo po 12 hodinách zpoždění, Parlament navrhuje mnohem nižší limit v délce 8 hodin.

Chybné uvedení jména osoby: Parlament podporuje návrh Komise, podle kterého by cestující měli právo nechat si bezplatně opravit chybně uvedené jméno.

Navazující lety: Parlament podporuje návrh Komise upřesnit, že při zmeškání navazujícího letu kvůli zpoždění letu předchozího vzniká cestujícímu právo na pomoc a náhradu škody — Parlament však dodává, že nárok na náhradu má vzniknout pouze tehdy, pokud zpoždění prvního letu dosáhlo minimálně 90 minut.

Zavazadla: Parlament podporuje návrh Komise, aby byla vnitrostátním orgánům přiznána možnost vymáhat plnění předpisů vztahujících se na ztracená zavazadla (tato pravidla stanovení Montrealská úmluva). Zlepšení dozná také postup řešení žádostí o náhradu škody — letecké společnosti musejí uznat formulář, který cestující vyplní přímo na letišti.

Existují tři důležité oblasti, v nichž se názor Parlamentu a Komise rozchází:

Odškodnění za zpoždění (krátké a středně dlouhé lety): Parlament navrhuje, aby byl upraven limit, po jehož překročení vzniká při zpoždění letu nárok na náhradu škody, a to na 3 hodiny. Podle Komise toto není zcela v zájmu cestujících. Prioritou cestujících, kteří zůstali na letišti z důvodu zpoždění letu, je dostat se do cíle. Proto Komise navrhuje stanovit limit pro nárok na náhradu škody při zpoždění na 5 hodin — chce tak letecké společnosti silně motivovat k tomu, aby místo vyplacení náhrady vynakládaly veškeré úsilí na to, aby se lety uskutečňovaly a aby se řešily technické problémy. Zrušení letu je pro cestující vždy tou nejhorší variantou, protože pak musejí spoléhat na přesměrování a dostupnost náhradních spojů. Přitom často existuje riziko, že se do cíle dostanou až následující den. Pokud bude limit pro náhradu kvůli zrušení a náhradu kvůli zpoždění stejný, tj. 3 hodiny, může to způsobit větší počet zrušených letů.

Mimořádné okolnosti: Parlament podporuje návrh Komise, aby byl jasně definován pojem „mimořádné okolnosti“, kam spadá např. stávka, povětrnostní podmínky nebo technická závada – tedy situace, které letecké společnosti nemohou nijak ovlivnit a nemusí proto vyplácet odškodnění. Ohledně technických závad však nepanuje shoda: Komise navrhuje, aby některé technické závady — například technické závady zjištěné po startu letadla — byly (pod podmínkou, že byla předtím provedena řádná údržba) z mimořádných okolností vyloučeny. Parlament technické závady až na naprosté výjimky vyloučit nechce. Kromě toho Parlament navrhuje sestavení vyčerpávajícího seznamu výjimečných okolností. Podle Komise zkušenosti ukazují, že události, jako je výbuch sopky, nelze dost dobře předvídat, a žádá, aby seznam zůstal „otevřený“ a mohl v budoucnu zohlednit i jiné okolnosti.

Nařízení o cestujících v letecké dopravě v současném znění navíc nestanoví pro právní odpovědnost žádný limit — a to ani pro zvláštní okolnosti typu výbuch sopky nebo závažná krize, kdy se v některých případech do záchrany uvízlých občanů zapojují státní orgány. Komise navrhuje zavést limit v délce 3 přenocování – cestující by tak měli jistotu, že se jim dostane péče v situacích, jako je sněhová kalamita, silná bouře, stávka (ze zkušeností nasbíraných za posledních deset let vyplývá, že 3 noci obvykle stačí). To by rovněž leteckým dopravcům usnadnilo sestavování rozpočtu na opatření pro zajišťování práv cestujících. Parlament navrhuje zvýšit limit až na 5 přenocování.

Rovněž navrhuje uložit dopravcům povinnost pojistit se pro případ platební neschopnosti. To má zajistit, aby cestujícím byla případně vždy uhrazena cena letenky a těm, kteří uvízli na letišti v zahraničí, zajištěn návrat do vlasti. Komise se obává, že takové systémové opatření by dopravcům zdvojnásobilo náklady spojené s dodržováním pravidel stanovených nařízením o cestujících v letecké dopravě a že tyto náklady by se pak promítly do zvýšení cen letenek. Takové navýšení nákladů pro cestující by pak bylo neúměrné problému samotnému. Za posledních 10 let se platební neschopnost dotkla pouze 0,07 % všech zpátečních letů a problém uvíznutí se u tohoto zlomku letů týkal pouze 12 % pasažérů. Kromě toho Komise přijala 18. března 2013 sdělení týkající se ochrany cestujících v případě platební neschopnosti leteckých společností. To doporučuje preventivní opatření a kroky, které mají orgány členských států a subjekty z oblasti letecké dopravy v případě bankrotu přijmout.

Další kroky:

Zástupci členských států se letos v červnu sejdou na zasedání Rady ve složení pro dopravu a budou hledat shodu, ze které by měl vzejít obecný přístup k revizi nařízení o právech cestujících v letecké dopravě.

Vzhledem k jistému časovému omezení budou zřejmě podrobná jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí o detailech návrhů zahájena až po volbách do Evropského parlamentu.

Další informace:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_cs.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_cs.htm

Místopředseda Siim Kallas na Twitteru

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Pro veřejnost: Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailem


Side Bar