Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. októbra 2014

Dane: Štúdia potvrdzuje miliardové straty spôsobené výpadkami príjmov z DPH

V najnovšej štúdii o výpadkoch príjmov z DPH, ktorú dnes uverejnila Komisia, sa odhaduje, že v dôsledku nedodržiavania predpisov alebo nezabezpečenia výberu daní v roku 2012 došlo k stratám na príjmoch z DPH vo výške 177 miliárd EUR.
To zodpovedá 16 % celkových očakávaných príjmov z DPH za 26 členských štátov1. V štúdii o výpadkoch príjmov z DPH sú uvedené podrobné údaje, pokiaľ ide o rozdiel medzi sumou splatnej DPH a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybratá v 26 členských štátoch v roku 2012. Uvádzajú sa v nej tiež aktualizované údaje za obdobie rokov 2009 až 2011 s cieľom zohľadniť úpravu použitej metodiky. V štúdii sú takisto predstavené hlavné trendy v súvislosti s výpadkami príjmov z DPH, rovnako ako analýza vplyvu hospodárskej situácie a politických rozhodnutí na príjmy z DPH.

Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta v tejto súvislosti povedal: „Výpadok príjmov z DPH je svojou podstatou ukazovateľom účinnosti, respektíve neúčinnosti opatrení v oblasti výberu DPH a dodržiavania daňových predpisov v celej EÚ. Z predložených údajov vyplýva, že v tejto oblasti ešte stále máme čo robiť. Členské štáty si nemôžu dovoliť straty príjmov tohto rozsahu. Musia sa preto ešte viac posnažiť a prijať rozhodné opatrenia na vrátenie týchto verejných peňazí do štátnych pokladníc. Pokiaľ ide o Komisiu, budeme sa naďalej zameriavať na zásadnú reformu systému DPH, aby bol tento systém odolnejší, účinnejší a menej náchylný na podvody.“

Výpadok príjmov z DPH je rozdiel medzi očakávanými príjmami z DPH a DPH, ktorú vnútroštátne orgány skutočne vybrali. Hoci je nedodržiavanie predpisov určite dôležitým faktorom tohto výpadku príjmov, príčinou výpadku príjmov z DPH nie sú len podvody. Príčinou neplatenia DPH sú, okrem iného, aj bankroty a platobná neschopnosť, štatistické chyby, omeškané platby a obchádzanie daňovej povinnosti v medziach zákona.

V roku 2012 boli najnižšie výpadky príjmov z DPH zaznamenané v Holandsku (5 % očakávaných príjmov), vo Fínsku (5 %) a v Luxembursku (6 %). K najväčším výpadkom došlo v Rumunsku (44 % očakávaných príjmov z DPH), na Slovensku (39 %) a v Litve (36 %). V jedenástich členských štátoch bol výpadok príjmov z DPH v roku 2012 oproti roku 2011 nižší, v pätnástich členských štátoch naopak narástol. V Grécku došlo k najvýraznejšiemu zlepšeniu v tomto ohľade, keď v porovnaní s rokom 2011, kedy výpadok príjmov z DPH predstavoval sumu 9,1 miliardy EUR, klesol tento výpadok v roku 2012 na 6,6 miliardy EUR. Napriek tomu však Grécko naďalej patrí k členským štátom s vysokými výpadkami príjmov z DPH (33 %).

Súvislosti

Štúdia o výpadkoch príjmov z DPH je financovaná Komisiou ako súčasť jej činnosti súvisiacej s reformou systému DPH v Európe a boja proti daňovým podvodom a únikom. Riešenie výpadkov príjmov z DPH si vyžaduje viacstranný prístup.

V prvom rade je nevyhnutný tvrdší postoj k daňovým únikom a prísnejšie presadzovanie predpisov na vnútroštátnej úrovni. Vďaka reforme DPH, ktorá sa začala v decembri 2011, sa už vytvorili dôležité nástroje na zabezpečenie lepšej ochrany pred podvodmi v oblasti DPH (pozri IP/11/1508). Napríklad mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý bol prijatý v júni 2013, umožňuje členským štátom reagovať oveľa rýchlejšie a účinnejšie v prípade náhlych a rozsiahlych podvodov v oblasti DPH (pozri IP/12/868).

Okrem toho platí, že čím jednoduchší je systém, tým jednoduchšie je pre daňovníkov dodržiavať predpisy. Komisia sa preto intenzívne zamerala na zjednodušenie systému DPH pre podniky v celej Európe. V roku 2013 napríklad nadobudli účinnosť nové opatrenia zamerané na uľahčenie elektronickej fakturácie, ako aj osobitné ustanovenia pre malé podniky (pozri IP/12/1377). Navrhované jednotné daňové priznanie k DPH (pozri IP/13/988) výrazne zníži administratívne zaťaženie podnikov zapojených do cezhraničného podnikania. Od 1. januára 2015 začne fungovať jednotné miesto kontaktu pre podniky pôsobiace v oblasti elektronických služieb a telekomunikácií. Podporí sa tým väčšia miera dodržiavania predpisov, pretože sa výrazným spôsobom zjednodušia postupy týkajúce sa DPH pre tieto podniky a umožní sa im podávať len jedno daňové priznanie k DPH za všetky ich aktivity v celej EÚ (pozri IP/12/17).

Ďalej je nutné, aby členské štáty v záujme zmiernenia výpadkov príjmov z DPH zmodernizovali svoju správu DPH. Možné opatrenia na zlepšenie postupov v súvislosti s vlastnými zdrojmi EÚ sú uvedené napríklad v správe o výbere DPH a postupoch kontroly vo všetkých členských štátoch, ktorá bola uverejnená vo februári 2014 (pozri EXME 14/12.02).

Členské štáty musia zreformovať svoje vnútroštátne daňové systémy tak, aby bolo dodržiavanie predpisov jednoduchšie, aby odrádzali od vyhýbania sa daňovej povinnosti a daňových únikov a aby sa zvýšila účinnosť výberu daní. Komisia poskytla jasné usmernenia v tomto ohľade prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Užitočné odkazy

Správa v plnom znení je k dispozícii na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Pre viac informácií pozri MEMO/14/602

Domovská stránka komisára Šemetu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Sledujte komisára Šemetu na Twitteri: @ASemetaEU

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

Príloha 1: Odhady výpadkov príjmov z DPH v jednotlivých členských štátoch

Tabuľka 3.1 Odhady výpadkov príjmov z DPH, 2011 – 2012

2011

2012

Krajina

Príjmy

Teoretická celková výška príjmov z DPH

Výpadok príjmov z DPH

Výpadok príjmov z DPH v %

Príjmy

Teoretická celková výška príjmov z DPH

Výpadok príjmov z DPH

Výpadok príjmov z DPH v %

AT

23 447

27 009

3 563

13 %

24 563

27 807

3 244

12 %

BE

26 019

29 669

3 650

12 %

26 896

29 887

2 991

10 %

BG

3 362

4 434

1 073

24 %

3 739

4 697

957

20 %

CZ

11 246

13 602

2 356

17 %

11 377

14 644

3 267

22 %

DE

189 920

211 834

21 914

10 %

194 040

215 997

21 957

10 %

DK

23 870

25 916

2 047

8 %

24 422

26 563

2 141

8 %

EE

1 363

1 577

214

14 %

1 508

1 763

255

14 %

ES

56 009

68 913

12 904

19 %

56 125

68 537

12 412

18 %

FI

17 020

17 913

893

5 %

17 640

18 545

905

5 %

FR

140 558

163 417

22 859

14 %

142 499

168 082

25 583

15 %

GR

15 028

24 213

9 185

38 %

13 713

20 364

6 651

33 %

HU

8 516

11 252

2 736

24 %

9 084

12 055

2 971

25 %

IE

9 755

11 093

1 338

12 %

10 219

11 482

1 263

11 %

IT

98 456

143 916

45 460

32 %

95 473

141 507

46 034

33 %

LT

2 444

3 820

1 377

36 %

2 521

3 957

1 436

36 %

LU

2 792

2 937

145

5 %

3 064

3 268

204

6 %

LV

1 374

2 186

812

37 %

1 570

2 389

818

34 %

MT

520

733

213

29 %

536

777

241

31 %

NL

41 610

43 255

1 645

4 %

41 699

43 699

2 000

5 %

PL

29 843

36 798

6 955

19 %

27 881

37 198

9 317

25 %

PT

14 265

16 083

1 819

11 %

13 995

15 223

1 228

8 %

RO

11 412

20 382

8 970

44 %

11 212

20 053

8 841

44 %

SE

36 631

38 043

1 412

4 %

37 861

40 748

2 886

7 %

SI

2 996

3 277

282

9 %

2 889

3 160

270

9 %

SK

4 711

7 015

2 304

33 %

4 328

7 114

2 787

39 %

UK

130 683

145 724

15 041

10 %

142 943

159 501

16 557

10 %

Spolu

(EÚ-26)

903 848

1 075 015

171 167

16 %

921 798

1 099 018

177 220

16 %

Zdroje: Eurostat (príjmy); Vlastné výpočty. Údaje v mil. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. Údaje v národnej mene pre krajiny, ktoré nepoužívajú euro, boli prepočítané na základe priemerného výmenného kurzu eura (zdroj: Eurostat).

1 :

Hoci sa očakávalo, že aktualizácia sa bude vzťahovať aj na Cyprus a Chorvátsko, toto nebolo možné z dôvodu ešte nedokončenej revízie národných účtov Cypru a v prípade Chorvátska ešte neboli zhromaždené údaje do tabuľky.


Side Bar