Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2014

Belastingen: studie bevestigt miljardenverlies door btw-kloof

In 2012 is naar schatting 177 miljard euro aan btw-inkomsten verloren gegaan doordat btw-regels niet zijn nageleefd of verschuldigde btw niet is geïnd, zo blijkt uit de meest recente studie naar de btw-kloof die de Commissie vandaag gepubliceerd heeft. Dit bedrag komt overeen met 16 % van het totaal aan verwachte btw-inkomsten van 26 lidstaten1. In de studie naar de btw-kloof zijn nadere gegevens opgenomen over het verschil tussen het verschuldigde btw-bedrag en het daadwerkelijk geïnde bedrag in de 26 lidstaten in 2012. Daarnaast bevat de studie ook bijgewerkte cijfers voor de periode 2009-2011, op basis van de preciezere methode die thans wordt gebruikt. Voorts worden de belangrijkste ontwikkelingen inzake de btw-kloof gepresenteerd, samen met een analyse van de gevolgen van het economische klimaat en de beleidsbeslissingen op de btw-inkomsten.

Algirdas Šemeta, commissaris voor belastingen, zei hierover het volgende: "De btw-kloof is in wezen een graadmeter om na te gaan in hoeverre de btw-handhavings- en nalevingsmaatregelen in de EU doeltreffend zijn. Uit de cijfers van vandaag blijkt dat er nog veel meer werk moet worden verricht. De lidstaten kunnen zich geen inkomstenverliezen van deze omvang veroorloven. Zij moeten alle zeilen bijzetten en voortvarend te werk gaan om deze publieke middelen in te vorderen. De Commissie van haar kant blijft streven naar een fundamentele hervorming van het btw-stelsel om het solider, doeltreffender en fraudebestendiger te maken.”

De btw-kloof is het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het bedrag dat de nationale autoriteiten werkelijk innen. Niet-naleving van de wetgeving is zonder twijfel een belangrijke oorzaak van de minderontvangsten, maar de btw-kloof is niet alleen te wijten aan fraude. Niet-betaalde btw kan namelijk ook onder meer het gevolg zijn van faillissementen en surseances, statistische fouten, te late betalingen en juridische ontwijkingsconstructies.

Op basis van de geregistreerde cijfers was de btw-kloof in 2012 het kleinst in Nederland (5 % van de verwachte ontvangsten), Finland (5 %) en Luxemburg (6 %). Zij was het grootst in Roemenië (44 % van de verwachte btw-inkomsten), Slowakije (39 %) en Litouwen (36 %). In elf lidstaten is de btw-kloof tussen 2011 en 2012 gedaald, terwijl zij in vijftien lidstaten is toegenomen. Griekenland heeft tussen 2011 en 2012 de grootste vooruitgang geboekt (van 9,1 miljard euro naar 6,6 miljard euro), hoewel het nog altijd een van de lidstaten is met een grote btw-kloof (33 %).

Achtergrond

De studie naar de btw-kloof wordt gefinancierd door de Commissie in het kader van de werkzaamheden die zij verricht om het btw-stelsel in Europa te hervormen en belastingfraude en -ontduiking te bestrijden. Om de btw-kloof te dichten, moet op verschillende pijlers worden ingezet.

In de eerste plaats zijn een hardere opstelling ten opzichte van ontduiking en een strengere handhaving op nationaal niveau van wezenlijk belang. De btw-hervorming die in december 2011 van start is gegaan, heeft al enkele belangrijke instrumenten opgeleverd die voor een betere bescherming tegen btw-fraude zorgen (zie IP/11/1508). Zo kunnen de lidstaten in het kader van het in juni 2013 goedgekeurde snellereactiemechanisme veel sneller en doeltreffender reageren op plotse grootschalige gevallen van btw-fraude (zie IP/12/868).

In de tweede plaats moet het systeem worden vereenvoudigd, zodat het voor belastingplichtigen gemakkelijker is om de regels na te leven. Daarom heeft de Commissie bewust meer aandacht geschonken aan de vereenvoudiging van het btw-stelsel voor bedrijven in Europa. Zo zijn er in 2013 nieuwe maatregelen die het elektronisch factureren moeten vergemakkelijken, en bijzondere bepalingen voor kleine ondernemingen in werking getreden (zie IP/12/1377), en de voorgestelde standaard btw-aangifte (zie IP/13/988) zal de administratieve lasten voor grensoverschrijdende ondernemingen aanzienlijk verlagen. Vanaf 1 januari 2015 treedt een éénloketsysteem voor elektronische diensten en telecommunicatiediensten in werking, wat de naleving van de btw-regels zal bevorderen, omdat de btw-procedures voor de betrokken ondernemingen aanzienlijk zullen worden vereenvoudigd en zij de mogelijkheid zullen krijgen om één enkele btw-aangifte in te dienen voor al hun activiteiten in de hele EU (zie IP/12/17).

In de derde plaats moeten lidstaten hun btw-uitvoering moderniseren om de btw-kloof te verkleinen. In een in februari 2014 (zie EXME 14/12.02) gepubliceerde studie over de inning en controle van btw in de lidstaten, in het licht van de eigen middelen van de EU, worden bijvoorbeeld mogelijke maatregelen voorgesteld om de procedures te verbeteren.

Tot slot moeten de lidstaten hun nationale belastingstelsel zodanig hervormen dat de naleving wordt vergemakkelijkt, belastingontduiking en -ontwijking worden ontmoedigd en de efficiëntie van de belastinginning wordt verbeterd. De Commissie heeft in dit verband duidelijke richtsnoeren gegeven via de landenspecifieke aanbevelingen.

Nuttige links

De volledige studie vindt u hier: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Voor meer informatie zie MEMO/14/602

Homepage van commissaris Šemeta: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Volg commissaris Šemeta op Twitter: @ASemetaEU

Bijlage 1: Ramingen btw-kloof per lidstaat

Tabel 3.1 Ramingen btw-kloof 2011-2012

2011

2012

Land

Werkelijke inkomsten

Verwachte inkomsten

Btw-kloof

Btw-kloof %

Werkelijke inkomsten

Verwachte inkomsten

Btw-kloof

Btw-kloof %

AT

23.447

27.009

3.563

13%

24.563

27.807

3.244

12%

BE

26.019

29.669

3.650

12%

26.896

29.887

2.991

10%

BG

3.362

4.434

1.073

24%

3.739

4.697

957

20%

CZ

11.246

13.602

2.356

17%

11.377

14.644

3.267

22%

DE

189.920

211.834

21.914

10%

194.040

215.997

21.957

10%

DK

23.870

25.916

2.047

8%

24.422

26.563

2.141

8%

EE

1.363

1.577

214

14%

1.508

1.763

255

14%

ES

56.009

68.913

12.904

19%

56.125

68.537

12.412

18%

FI

17.020

17.913

893

5%

17.640

18.545

905

5%

FR

140.558

163.417

22.859

14%

142.499

168.082

25.583

15%

GR

15.028

24.213

9.185

38%

13.713

20.364

6.651

33%

HU

8.516

11.252

2.736

24%

9.084

12.055

2.971

25%

IE

9.755

11.093

1.338

12%

10.219

11.482

1.263

11%

IT

98.456

143.916

45.460

32%

95.473

141.507

46.034

33%

LT

2.444

3.820

1.377

36%

2.521

3.957

1.436

36%

LU

2.792

2.937

145

5%

3.064

3.268

204

6%

LV

1.374

2.186

812

37%

1.570

2.389

818

34%

MT

520

733

213

29%

536

777

241

31%

NL

41.610

43.255

1.645

4%

41.699

43.699

2.000

5%

PL

29.843

36.798

6.955

19%

27.881

37.198

9.317

25%

PT

14.265

16.083

1.819

11%

13.995

15.223

1.228

8%

RO

11.412

20.382

8.970

44%

11.212

20.053

8.841

44%

SE

36.631

38.043

1.412

4%

37.861

40.748

2.886

7%

SI

2.996

3.277

282

9%

2.889

3.160

270

9%

SK

4.711

7.015

2.304

33%

4.328

7.114

2.787

39%

UK

130.683

145.724

15.041

10%

142.943

159.501

16.557

10%

Totaal

(EU-26)

903.848

1.075.015

171.167

16%

921.798

1.099.018

177.220

16%

Bronnen: Eurostat (inkomsten); eigen berekeningen. Cijfers in miljoen euro's. tenzij anders aangegeven. Cijfers in de nationale munteenheid van de landen buiten de eurozone zijn omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers van de euro (bron: Eurostat).

Contacten:

Emer Traynor (+32 22921548)

Franck Arrii (+32 22972221)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail

1 :

Hoewel werd gehoopt dat Kroatië en Cyprus ook in de update zouden worden opgenomen, is dit in verband met de nog onvoltooide herziening van de nationale rekeningen in Cyprus en de samenstelling van de gebruikstabellen in Kroatië niet mogelijk geweest.


Side Bar