Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014

Φορολογία: το έλλειμμα ΦΠΑ ανέρχεται σε δισεκατομμύρια σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη

Η τελευταία μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή, έδειξε απώλεια εσόδων ύψους 177 δισ. ευρώ περίπου λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή μη είσπραξης του φόρου το 2012. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ 26 κρατών μελών1. Η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τη διαφορά ανάμεσα στο οφειλόμενο και το πραγματικά εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ σε 26 κράτη μέλη το 2012. Περιλαμβάνει επίσης επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2009-11, τα οποία δείχνουν τη βελτίωση της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας. Επίσης παρουσιάζονται οι κυριότερες τάσεις του ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής συγκυρίας και των αποφάσεων πολιτικής στα έσοδα ΦΠΑ.

Ο αρμόδιος για τη φορολογία επίτροπος Άλγκιρντας Σεμετά δήλωσε σχετικά: «Το έλλειμμα ΦΠΑ είναι στην ουσία ένας δείκτης για το αν είναι αποτελεσματικά – ή όχι - τα μέτρα επιβολής και συμμόρφωσης σχετικά με τον ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντέξουν απώλειες εσόδων αυτής της κλίμακας. Θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την ανάκτηση αυτών των δημόσιων εσόδων. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, παραμένει προσηλωμένη στη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, ώστε αυτό να καταστεί πιο ισχυρό, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο ευάλωτο στην απάτη.»

Το έλλειμμα ΦΠΑ είναι η διαφορά ανάμεσα στα αναμενόμενα έσοδα ΦΠΑ και τα ποσά ΦΠΑ που εισπράττουν πραγματικά οι εθνικές αρχές. Παρόλο που η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί σίγουρα σημαντική αιτία γι' αυτή την υστέρηση εσόδων, το έλλειμμα ΦΠΑ δεν οφείλεται μόνο στην απάτη. Η μη καταβολή του ΦΠΑ οφείλεται επίσης, μεταξύ άλλων, σε πτωχεύσεις, αφερεγγυότητα, στατιστικά σφάλματα, καθυστερημένες πληρωμές και φοροαποφυγή.

Το 2012, τα χαμηλότερα ελλείμματα ΦΠΑ καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (5% των αναμενόμενων εσόδων), στη Φινλανδία (5%) και στο Λουξεμβούργο (6%). Τα μεγαλύτερα ελλείμματα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (44% των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ), στη Σλοβακία (39%) και στη Λιθουανία (36%). Το διάστημα 2011-2012, σε έντεκα κράτη μέλη το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε, ενώ σε 15 αυξήθηκε. Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ του 2011 (9,1 δισ. ευρώ) και του 2012 (6,6 δισ. ευρώ), μολονότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (33%).

Ιστορικό

Η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη και την πάταξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Η αντιμετώπιση του ελλείμματος ΦΠΑ απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση.

Πρώτον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η υιοθέτηση μιας αυστηρότερης στάσης απέναντι στη φοροδιαφυγή, καθώς και η αυστηρότερη επιβολή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011, έχει ήδη παράσχει σημαντικά εργαλεία για την καλύτερη προστασία από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508). Για παράδειγμα, ο Μηχανισμός Ταχείας Αντίδρασης, ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2013, επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στις αιφνίδιες και μεγάλης κλίμακας περιπτώσεις απάτης ΦΠΑ (βλ. IP/12/868).

Δεύτερον, όσο απλούστερο είναι το σύστημα τόσο ευκολότερη είναι η συμμόρφωση των φορολογουμένων με τους κανόνες. Συνεπώς, η Επιτροπή εστίασε τις προσπάθειές της στην απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, το 2013 τέθηκαν σε ισχύ νέα μέτρα για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ειδικές διατάξεις για τις μικρές επιχειρήσεις (βλ. IP/12/1377), ενώ η προτεινόμενη τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ (βλ. IP/13/988) θα μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις. Την 1η Ιανουαρίου 2015, θα αρχίσει να λειτουργεί υπηρεσία μιας στάσης για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιών. Έτσι, θα απλουστευθούν σημαντικά οι διαδικασίες απόδοσης ΦΠΑ γι΄αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν μια ενιαία δήλωση ΦΠΑ για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους σε όλη την ΕΕ, γεγονός που θα συμβάλει στην τήρηση των κανόνων (βλ. IP/12/17).

Τρίτον, τα κράτη μέλη πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις διοικητικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον ΦΠΑ προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα ΦΠΑ. Για παράδειγμα, πιθανά μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών εξετάζονται στην έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες είσπραξης και ελέγχου του ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των ιδίων πόρων της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2014 (βλ. EXME 14/12.02).

Τέλος, τα κράτη μέλη οφείλουν να αναμορφώσουν τα εθνικά φορολογικά τους συστήματα, έτσι ώστε τα τελευταία να διευκολύνουν τη συμμόρφωση, να αποθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της είσπραξης φόρων. Η Επιτροπή έχει δώσει σαφείς οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. MEMO/14/602

Ιστοσελίδα του επιτρόπου Σεμετά: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Ακολουθήστε τον επίτροπο Σεμετά στο Twitter: @ASemetaEU

Παράρτημα 1: Εκτιμήσεις του ελλείμματος ΦΠΑ ανά κράτος μέλος

Πίνακας 3.1 Εκτιμήσεις του ελλείμματος ΦΠΑ, 2011-2012

2011

2012

Χώρα

Έσοδα

VTTL

Έλλειμμα ΦΠΑ

Έλλειμμα ΦΠΑ %

Έσοδα

VTTL

Έλλειμμα ΦΠΑ

Έλλειμμα ΦΠΑ %

AT

23.447

27.009

3.563

13 %

24.563

27.807

3.244

12 %

BE

26.019

29.669

3.650

12 %

26.896

29.887

2.991

10 %

BG

3.362

4.434

1.073

24 %

3.739

4.697

957

20 %

CZ

11.246

13.602

2.356

17 %

11.377

14.644

3.267

22 %

DE

189.920

211.834

21.914

10 %

194.040

215.997

21.957

10 %

DK

23.870

25.916

2.047

8 %

24.422

26.563

2.141

8 %

EE

1.363

1.577

214

14 %

1.508

1.763

255

14 %

ES

56.009

68.913

12.904

19 %

56.125

68.537

12.412

18 %

FI

17.020

17.913

893

5 %

17.640

18.545

905

5 %

FR

140.558

163.417

22.859

14 %

142.499

168.082

25.583

15 %

GR

15.028

24.213

9.185

38 %

13.713

20.364

6.651

33 %

HU

8.516

11.252

2.736

24 %

9.084

12.055

2.971

25 %

IE

9,755

11.093

1.338

12 %

10.219

11.482

1.263

11 %

IT

98.456

143.916

45.460

32 %

95.473

141.507

46.034

33 %

LT

2.444

3.820

1.377

36 %

2.521

3.957

1.436

36 %

LU

2.792

2.937

145

5 %

3.064

3.268

204

6 %

LV

1.374

2.186

812

37 %

1.570

2.389

818

34 %

MT

520

733

213

29 %

536

777

241

31 %

NL

41.610

43.255

1.645

4 %

41.699

43.699

2.000

5 %

PL

29.843

36.798

6.955

19 %

27.881

37.198

9.317

25 %

PT

14.265

16.083

1.819

11 %

13.995

15.223

1.228

8 %

RO

11.412

20.382

8.970

44 %

11.212

20.053

8.841

44 %

SE

36.631

38.043

1.412

4 %

37.861

40.748

2.886

7 %

SI

2.996

3.277

282

9 %

2.889

3.160

270

9 %

SK

4.711

7.015

2.304

33 %

4.328

7.114

2.787

39 %

UK

130.683

145.724

15.041

10 %

142.943

159.501

16.557

10 %

Σύνολο

(ΕΕ- 26)

903.848

1.075.015

171.167

16 %

921.798

1.099.018

177.220

16 %

Πηγές: Eurostat (έσοδα) Ίδιοι υπολογισμοί. Τα αριθμητικά στοιχεία εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Τα στοιχεία των εθνικών νομισμάτων των χωρών που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία του ευρώ (πηγή: Eurostat).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail

1 :

Ενώ αναμενόταν ότι η επικαιροποιημένη μελέτη θα κάλυπτε επίσης την Κύπρο και την Κροατία, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των εθνικών λογαριασμών για την Κύπρο και η κατάρτιση των πινάκων χρήσης για την Κροατία.


Side Bar