Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 октомври 2014 г.

Данъчно облагане: проучване потвърждава загубата на милиарди поради несъответствие в приходите от ДДС

През 2012 г. са били изгубени приходи от ДДС в размер на около 177 млрд. евро поради неспазване на правилата или несъбиране, показва най-новото проучване за несъответствието в приходите от ДДС, публикувано днес от Комисията. Тази сума се равнява на 16 % от общите очаквани приходи от ДДС в 26 страни от ЕС1. В проучването се съдържат подробни данни за разликите в размера на дължимия и действително събрания ДДС в 26 държави от ЕС през 2012 г. В него са включени и актуализирани данни за периода 2009-2011 г., за да се отрази усъвършенстването на използваната методология. Представени са и основните тенденции във връзка с несъответствията по отношение на ДДС, както и анализ на ефекта от икономическите условия и политическите решения върху приходите от този данък.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас Шемета заяви: „Несъответствието в приходите от ДДС показва колко ефективни са мерките за прилагане и съответствие по отношение на ДДС в ЕС. Днешните данни показват, че трябва да се свърши още много работа. Страните членки не могат да си позволят толкова мащабни загуби на приходи. Те трябва да положат повече усилия и да вземат решителни мерки за връщането на тези публични средства. Комисията от своя страна остава съсредоточена върху фундаменталната реформа на системата на ДДС, за да стане тя по-стабилна, по-ефективна и по-малко податлива на измами“.

Несъответствие в приходите от ДДС се нарича разликата между очакваните приходи от данъка и действително събрания от националните органи ДДС. Въпреки че нарушенията определено са важна причина за този недостиг на приходи, несъответствията в приходите от ДДС не се дължат единствено на измами. Сред другите причини са фалитите и обявяването на несъстоятелност, статистическите грешки, забавените плащания и законното избягване на данъци.

През 2012 г. най-малко е било несъответствието в приходите от ДДС в Нидерландия (5 % от очакваните приходи), Финландия (5 %) и Люксембург (6 %). Най-голямо несъответствие е регистрирано в Румъния (44 % от очакваните приходи от ДДС), Словакия (39 %) и Литва (36 %). В 11 страни от ЕС несъответствието в приходите от ДДС е намаляло между 2011 и 2012 г., а в 15 то се е увеличило. В Гърция се наблюдава най-голямо подобрение в периода между 2011 г. (9,1 млрд. евро) и 2012 г. (6,6 млрд. евро), въпреки че тя остава една от страните в ЕС със значително несъответствие в приходите от ДДС (33 %).

Контекст

Проучването за несъответствието в приходите от ДДС се финансира от Комисията в рамките на реформата на системата на ДДС в Европа и борбата срещу данъчните измами и отклоненията от данъчно облагане. За да се справим с несъответствието в приходите от ДДС, трябва да действаме на няколко фронта. На първо място, от голямо значение е да се действа по-твърдо срещу отклоненията от данъчно облагане и законите да се прилагат по-стриктно на национално равнище. В рамките на реформата на системата на ДДС, започнала през декември 2011 г., вече са създадени важни инструменти за осигуряване на по-добра защита срещу измамите с ДДС (вж. IP/11/1508). Например механизмът за бързо реагиране, одобрен през юни 2013 г., дава възможност на държавите членки да реагират много по-бързо и ефективно в случай на внезапни мащабни случаи на измами с ДДС (вж. IP/12/868).

На второ място, колкото по-опростена е системата, толкова по-лесно е за данъкоплатците да спазват правилата. Затова Комисията се е съсредоточила върху опростяването на системата на ДДС за предприятията в цяла Европа. Така например през 2013 г. влязоха в сила нови мерки за улесняване на електронното фактуриране и специални разпоредби за малките предприятия (вж. IP/12/1377), а с предложената стандартна справка-декларация за ДДС (вж. IP/13/988) значително ще се намали административната тежест за трансграничните предприятия. От 1 януари 2015 г. ще започне да функционира обслужване на „едно гише“ за предприятия от секторите на електронните услуги и далекосъобщенията. По този начин ще се подобри спазването на правилата, като значително се опростят процедурите за ДДС за тези предприятия и им се даде възможност да подават единна декларация за ДДС за всичките си дейности в ЕС (вж. IP/12/17). На трето място, страните членки трябва да модернизират своите администрации, отговарящи за ДДС, за да се намали несъответствието в приходите от данъка. Евентуални мерки за подобряване на процедурите са предложени в доклада относно събирането на ДДС и процедурите за контрол в страните членки в контекста на собствените ресурси на ЕС, публикуван през февруари 2014 г. (вж. EXME 14/12.02).

И накрая, държавите членки трябва да реформират своите национални данъчни системи по начин, по който се улеснява спазването на правилата, възпрепятстват се отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци и се повишава ефикасността на събирането на данъци. Комисията предостави ясни насоки в това отношение в специфичните за всяка страна препоръки.

Полезни връзки

Пълният доклад е достъпен тук:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

За повече информация вижте MEMO/14/602

Страница на комисар Шемета:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Следете съобщенията на комисар Шемета в Twitter: @ASemetaEU

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Приложение 1: Оценки за несъответствието в приходите от ДДС по страни членки

Таблица 3.1 Оценки за несъответствието в приходите от ДДС, 2011-2012 г.

2011

2012

Държава

Приходи

Очаквани приходи от ДДС

Несъответствие в приходите от ДДС

Несъответствие в проценти

Приходи

Очаквани приходи от ДДС

Несъответствие в приходите от ДДС

Несъответствие в проценти

Австрия

23 447

27 009

3 563

13 %

24 563

27 807

3 244

12%

Белгия

26 019

29 669

3 650

12%

26 896

29 887

2 991

10 %

България

3 362

4 434

1 073

24 %

3 739

4 697

957

20 %

Чешка република

11 246

13 602

2 356

17 %

11 377

14 644

3 267

22 %

Германия

189 920

211 834

21 914

10 %

194 040

215 997

21 957

10 %

Дания

23 870

25 916

2 047

8 %

24 422

26 563

2 141

8 %

Естония

1 363

1 577

214

14 %

1 508

1 763

255

14 %

Испания

56 009

68 913

12 904

19 %

56 125

68 537

12 412

18 %

Финландия

17 020

17 913

893

5 %

17 640

18 545

905

5 %

Франция

140 558

163 417

22 859

14 %

142 499

168 082

25 583

15 %

Гърция

15 028

24 213

9 185

38 %

13 713

20 364

6 651

33 %

Унгария

8 516

11 252

2 736

24 %

9 084

12 055

2 971

25 %

Ирландия

9 755

11 093

1 338

12%

10 219

11 482

1 263

11 %

Италия

98 456

143 916

45 460

32 %

95 473

141 507

46 034

33 %

Литва

2 444

3 820

1 377

36 %

2 521

3 957

1 436

36 %

Люксембург

2 792

2 937

145

5 %

3 064

3 268

204

6 %

Латвия

1 374

2 186

812

37 %

1 570

2 389

818

34 %

Малта

520

733

213

29 %

536

777

241

31 %

Нидерландия

41 610

43 255

1 645

4 %

41 699

43 699

2 000

5 %

Полша

29 843

36 798

6 955

19 %

27 881

37 198

9 317

25 %

Португалия

14 265

16 083

1 819

11 %

13 995

15 223

1 228

8 %

Румъния

11 412

20 382

8 970

44 %

11 212

20 053

8 841

44 %

Швеция

36 631

38 043

1 412

4 %

37 861

40 748

2 886

7 %

Словения

2 996

3 277

282

9 %

2 889

3 160

270

9 %

Словакия

4 711

7 015

2 304

33 %

4 328

7 114

2 787

39 %

Обединено кралство

130 683

145 724

15 041

10 %

142 943

159 501

16 557

10 %

Общо

(ЕС-26)

903 848

1 075 015

171 167

16 %

921 798

1 099 018

177 220

16 %

Източници: Евростат (приходи); Собствени изчисления. Данните са в милиони евро, освен ако не е посочено друго. Данните в национална валута за страните извън еврозоната са изчислени по средния обменен курс на еврото (източник: Евростат).

1 :

Въпреки че се очакваше в актуализирания вариант да бъдат включени и Кипър и Хърватия, това не бе възможно с оглед на факта, че прегледът на националните сметки на Кипър и събирането на данни за Хърватия все още не са завършили.


Side Bar