Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. oktobra 2014

Zaposlovanje: 182 milijonov evrov posojil iz mikrofinančnega instrumenta Progress za ustanovitev novih podjetij in širitev obstoječih za več kot 20 000 podjetnikov

Evropski mikrofinančni instrument Progress je po zadnjem poročilu Evropske komisije o njegovem izvajanju s posojili in jamstvi v skupni vrednosti 182 milijonov evrov pomagal že več kot 20 000 podjetnikom. Poročilo zlasti ugotavlja, da je bistveno prispeval k ustvarjanju delovnih mest, in sicer z zagotavljanjem posojil za brezposelne ali neaktivne osebe, ki si težko izposodijo denar pri finančnih institucijah. Novi mikrofinančni instrument, uveden v drugi polovici leta 2014 v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), bo temeljil na teh izkušnjah.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je povedal: „Evropski mikrofinančni instrument Progress, ki ljudem pomaga ustanoviti podjetje, je učinkovit instrument za podporo osebam iz prikrajšanih skupin pri njihovih prizadevanjih za ponovno zaposlitev in vključitev v družbo. Zbiranje denarja, potrebnega za ustanovitev podjetja, je za brezposelne, mlade in pripadnike manjšin lahko težavno, manjša posojila, kakršna zagotavlja mikrofinančni instrument Progress, pa so lahko v veliko pomoč bodočim podjetnikom, ki sicer morda nikoli ne bi imeli možnosti udejanjiti svoje ustvarjalnosti.“

Ena glavnih ovir za tiste, ki želijo postati podjetniki, je težaven dostop do financiranja. Poročilo navaja, da je bilo 60 % končnih uporabnikov brezposelnih ali neaktivnih, ko so zaprosili za sredstva, in da je bilo 36 % prejemnikov žensk, 5,9 % pa mlajših od 25 let.

Med prejemniki finančne podpore so bile tudi manjšine, kot so romske skupnosti v Franciji in Bolgariji.

Kmetijstvo in trgovina sta še vedno deležna največje podpore iz tega instrumenta, saj več kot polovica vseh podjetij s podporo deluje v teh dveh sektorjih.

Poročilo dopolnjuje zunanja študija, ki kaže na nezadostno ponudbo mikroposojil v EU in potrebo po zapolnitvi vrzeli na evropskem mikrofinančnem trgu, ki po okvirnih ocenah znaša približno 2,7 milijarde evrov. Zato Komisija spodbuja države članice, naj bodo bolj dejavne pri zagotavljanju nacionalnih sistemov za mikrofinančne instrumente, zlasti z uporabo sredstev iz Evropskega socialnega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ozadje

Namen evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress je pomagati ljudem, ki imajo težave pri zavarovanju tradicionalnega bančnega posojila, z boljšim dostopom do mikrokreditov, da se lahko samozaposlijo ali ustanovijo lastno podjetje. Instrument zagotavlja posojila v višini največ 25 000 evrov za brezposelne, osebe, ki jim grozi izguba zaposlitve, in osebe iz prikrajšanih skupin, na primer mlade, starejše ali migrante. Namen mikrofinančnega instrumenta Progress ni le zagotavljanje sredstev EU, temveč tudi učinek finančnega vzvoda za skupno naložbo v vrednosti približno 500 milijonov evrov, tj. petkrat več od prispevka EU. Navedeni učinek vzvoda se lahko doseže s sovlaganjem drugih partnerjev (Evropska investicijska banka, pripravljalni ukrep Evropskega parlamenta za spodbujanje ugodnejšega okolja za mikrokredite v Evropi), z obnavljajočimi se sredstvi ter značilnostmi ponujenih proizvodov. Mikrofinančni posredniki na primer lahko v okviru mikrofinančnega instrumenta Progress dobijo portfeljno jamstvo, ki omogoča lažji dostop do sredstev tržnih vlagateljev in njihovo uporabo za zagotavljanje mikroposojil.

Mikrofinančni instrument Progress upravlja Evropski investicijski sklad, deluje pa prek ponudnikov mikroposojil na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Leta 2013 je mikroposojila zagotavljalo 40 ponudnikov iz 18 držav članic: Belgije, Bolgarije, Danske, Irske, Grčije, Španije, Francije, Italije, Cipra, Litve, Nizozemske, Avstrije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Slovaške in Združenega kraljestva. Po zaključku poročila sta bili podpisani še dve pogodbi, in sicer na Hrvaškem in Švedskem.

Komisija je oktobra 2011 začela izvajati nov program EU za zaposlovanje in socialne inovacije 2014–2020, politični dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom pa je bil dosežen junija 2013 (glej MEMO/13/628). Obseg dejavnosti mikrofinanciranja je v novem programu razširjen na zagotavljanje sredstev za krepitev zmogljivosti ponudnikov mikrofinanciranja, da bi lahko razvili svoja podjetja in postali dostopni za večje število strank. Novi program vključuje tudi instrument, ki je usmerjen v podpiranje socialnih podjetij, tj. podjetij, ki imajo predvsem socialni namen. Skupni proračun programa za zaposlovanje in socialne inovacije 2014–2020 znaša 919 milijonov evrov v cenah iz leta 2013, od katerih jih več kot 193 milijonov namenjenih za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

Mikrofinančni instrument Progress bo deloval do leta 2016, po tem se bo znesek v dobro EU lahko uporabil za mikrofinanciranje in podporo socialnim podjetjem v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije.

Več informacij

Poročilo za leto 2013 o izvajanju mikrofinančnega instrumenta Progress

Informacije o mikrofinančnem instrumentu Progress in seznam ponudnikov mikrofinanciranja

Informacije za ponudnike mikroposojil

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Spremljajte komisarja Lászla Andorja na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar