Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 oktober 2014

Stora skillnader i avgifter och bidrag för Europas studenter

Det finns fortfarande stora skillnader när det gäller studieavgifter, bidrag och lån för studenter i Europa enligt en rapport som EU-kommissionens nätverk Eurydice publicerar idag. Rapporten omfattar 33 länder i Europa. Där framgår att avgiftssystemen, med vissa undantag, har varit relativt stabila. Tyskland är det enda land som nyligen har avskaffat studieavgifterna, trots att de infördes så sent som 2007.

Estland gjorde stora ändringar av sitt finansieringssystem under 2014 och kopplade avgifterna till studieresultat. Bara studenter som inte håller studietakten (dvs. inte uppnår de poäng som krävs varje år) får betala avgifter. På liknande sätt är även avgifterna i Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Österrike kopplade till sämre studieresultat.

England har de högsta studieavgifterna i Europa, efter en omfattande översyn av den högre utbildningen 2012. Avgifterna betalas inte omedelbart, utan först efter examen när studenternas inkomst överstiger en viss gräns. Det är en modell som är unik i Europa. Studenterna i Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Slovenien och Ungern betalar relativt höga avgifter direkt.

– I Europa behövs snabba förbättringar av tillgången till högre utbildning för unga människor. Detta leder inte bara till mycket större möjligheter att få bra jobb, utan också till förbättringar av våra ekonomier, som behöver den innovation och kreativitet som begåvade akademiker tillför. När medlemsländerna beslutar att införa studieavgifter bör de också alltid se till att ha åtgärder till hands, t.ex. bidrag, för att säkerställa lika tillgång till högre utbildning för alla, särskilt för studenter med sämre förutsättningar, säger EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

Av rapporten National student fee and support systems in European Higher Education 2014/2015 framgår att antalet studenter som betalar avgifter till offentligt finansierade högskolor och universitet i hög grad varierar. Många länder – Cypern, Danmark, Finland, Förenade kungariket (Skottland), Grekland, Malta, Norge, Sverige, Turkiet och Tyskland – har inga studieavgifter. I nio länder – Förenade kungariket (England, Wales och Nordirland), Island, Liechtenstein, Nederländerna, Portugal, Slovakien och Tjeckien – betalar å andra sidan alla som studerar på kandidatnivå avgifter.

I de flesta europeiska länder får endast en minoritet av studenterna bidrag. I nio länder får alla eller de flesta studenter bidrag: alla i Cypern, Danmark, Finland och Malta och de flesta i Förenade kungariket (Skottland), Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige. Island är det enda land som inte har något offentligt bidragssystem, även om det för närvarande diskuteras.

I 35 utbildningssystem (vissa länder har mer än ett system, t.ex. Belgien och Förenade kungariket) beviljas bidrag på grundval av ekonomiska behov till vissa eller alla studenter. I Danmark, Finland och Sverige får alla heltidsstuderande bidrag under förutsättning att de grundläggande studieresultaten uppnås. I 23 system beviljas bidrag på grundval av meriter som är kopplade till en bedömning av de akademiska resultaten. I nästan alla dessa system kombineras behovsbaserade och meritbaserade bidrag.

Offentligt subventionerade studielån spelar en viktig roll för stödet till studenterna i omkring hälften av länderna i rapporten. I omkring hälften av länderna beror också vissa aspekter av stödet på de allmänna familjeförhållandena och betalas då inte ut direkt till studenterna utan som skatteförmåner till föräldrar eller som familjebidrag.

Bakgrund

I den årliga Eurydice-rapporten finns också en jämförande översikt över studentavgifter och stödsystem (bidrag och lån). Den omfattar 33 europeiska länder (EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Montenegro och Turkiet).

Den innehåller även landsspecifik information, t.ex. följande:

Uppgifter om avgifter (per utbildningsnivå – kandidat/master) för varje år (för både del- och heltidsstuderande) samt uppgifter om huruvida internationella studenter betalar andra avgifter än medborgarna i det berörda landet eller EU-medborgare. I avgifterna ingår alla kostnader för studenter – inklusive för registrering, inskrivning och intyg.

Uppgifter om stöd i form av behovsbaserade respektive meritbaserade bidrag,

Ytterligare tre delar i de fall de utgör en huvudbeståndsdel i stödet till studenterna: Lån (om det finns ett nationellt system för studielån och mer än 5 % tar sådana lån), skatteförmåner för föräldrar och familjebidrag.

En kort beskrivning av planerade reformer som påverkar det offentliga systemet för avgifter och stöd och som för närvarande diskuteras på regeringsnivå.

En separat rapport som EU-kommissionen publicerade i juni (se IP/14/709) visade att införande av studieavgifter vanligen ökar den högre utbildningens totala resurser, även om nya inkomster från avgifter inte alltid investeras på sätt som leder till direkta förbättringar för studenterna, t.ex. fler lärartjänster.

Rapporten visade också att studieavgifterna inte har någon allmän negativ inverkan på inskrivningarna inom den högre utbildningen, inte ens bland studenter från mindre välbärgade grupper i samhället (såvida inte förändringen är mycket stor). Höjda avgifter kan dock leda till att färre äldre studerande skriver in sig. I rapporten underströks också att bidrag och/eller lån är av stor betydelse för att kompensera avgifternas eller avgiftshöjningarnas eventuella negativa konsekvenser för inskrivningar vid universitetet, särskilt för utsatta grupper.

Eurydice

EU-kommissionens Eurydice-nätverk ger information om och analyser av utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Nätverket består av 40 nationella enheter i de 36 länder som deltar i EU-programmet Erasmus+ (EU-länderna samt Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Norge, Serbien och Turkiet). Nätverket samordnas och förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel, som gör dess utredningar och tillhandahåller en rad resurser på nätet.

Mer information

Fullständig rapport (EN)

Europeiska kommissionen: Utbildning och yrkesbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67)

För allmänheten: Europa Direkt per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post

Bilaga

Andel studenter som betalar avgifter på den lägsta utbildningsnivån inom den högre utbildningen, 2014/15

Andel studenter som får bidrag på den lägsta utbildningsnivån, 2014/15

Särskild anmärkning

Uppgifterna för England, Wales och Nordirland visar andelen bidragsberättigade sökande som fått bidrag. Inte alla sökande är registrerade som studenter.


Side Bar