Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. oktober 2014

Studieafgifter og stipendier varierer stærkt i Europa

Ifølge en rapport, som Europa-Kommissionens Eurydice-netværk har offentliggjort i dag, er der stadig stor forskel på studieafgifter, stipendier og studielån i Europa. Rapporten, som omfatter 33 europæiske lande, viser, at afgiftsordningerne har været forholdsvis stabile over hele kontinentet bortset fra nogle bemærkelsesværdige undtagelser. Tyskland er det eneste land, som for nylig har afskaffet studieafgifterne, selv om de først blev indført i 2007.

Estland har ændret sin finansieringsordning væsentligt i 2014 ved at kæde afgifterne sammen med studieaktiviteten: Kun studerende, der ikke er studieaktive nok (dvs. ikke opnår det påkrævede antal point hvert år), skal betale studieafgifter. Afgifterne er også knyttet til en ringe studieindsats i andre lande, bl.a. Tjekkiet, Spanien, Kroatien, Ungarn, Østrig, Polen og Slovakiet.

Det Forenede Kongerige (England) har Europas højeste studieafgifter efter en omfattende omlægning af landets videregående uddannelsessystem i 2012. Afgifterne betales ikke straks, men først efter afsluttet uddannelse, når de studerendes indkomst overstiger en fastsat tærskel – en enestående model i Europa. De studerende i Irland, Italien, Letland, Litauen, Ungarn, Nederlandene og Slovenien betaler forholdsvis høje afgifter inden studiestart.

"Europa har et desperat behov for at forbedre de unges adgang til videregående uddannelse. Det forbedrer ikke blot deres chance for at få et godt job, men også vores økonomier, der har behov for den innovation og kreativitet, som talentfulde nyuddannede bidrager med", siger Androulla Vassiliou, EU's kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. "Når medlemsstaterne beslutter at indføre studieafgifter, bør de altid have truffet foranstaltninger, herunder indført stipendier, for at sikre lige adgang til videregående uddannelse for alle, især dårligt stillede studerende".

Rapporten "National student fee and support systems in European Higher Education 2014/2015" viser, at der er stor variation i antallet af studerende, som betaler afgifter i offentligt finansierede videregående uddannelsesinstitutioner. En lang række lande – Cypern, Danmark, Tyskland, Grækenland, Malta, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige (Skotland), Norge og Tyrkiet – opkræver ikke studieafgifter. I den anden ende af skalaen betaler alle bachelorstuderende afgifter i ni lande (Tjekkiet, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Det Forenede Kongerige (England, Wales og Nordirland), Island og Liechtenstein).

I de fleste europæiske lande modtager kun et fåtal af de studerende stipendier. I ni lande modtager alle (Cypern, Danmark, Malta, Finland) eller størstedelen (Luxembourg, Nederlandene, Det Forenede Kongerige (Skotland), Sverige, Norge) af de studerende stipendier. Island er det eneste land, der ikke har en offentlig stipendieordning, selv om en sådan ordning i øjeblikket er under debat.

I 35 uddannelsessystemer (nogle lande har mere end ét system, f.eks. Belgien og Det Forenede Kongerige) tildeles der stipendier ud fra økonomiske behov til nogle eller samtlige studerende (Danmark, Finland og Sverige tildeler stipendier til alle fuldtidsstuderende, forudsat at visse grundlæggende krav om studieaktivitet er opfyldt). 23 systemer tildeler stipendier på grundlag af merit knyttet til en vurdering af studieresultater. I næsten alle disse systemer kombineres behovsbaserede og meritbaserede stipendier.

Offentligt støttede studielån er en vigtig del af uddannelsesstøtten i ca. halvdelen af de undersøgte lande. På tilsvarende måde afhænger visse støtteaspekter, også i ca. halvdelen af landene, af de generelle familieforhold, og støtten udbetales ikke direkte til de studerende, men har form af skattefordele for deres forældre eller familietillæg.

Baggrund

Denne årlige Eurydice-rapport indeholder en sammenlignende oversigt over studieafgifter og støtteordninger (stipendier og lån). Den omfatter 33 europæiske lande (EU's medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Montenegro og Tyrkiet).

Den indeholder også landespecifikke oplysninger, herunder:

Afgifter (differentieret efter del – bachelor/kandidat) vist pr. år (for både deltids- og fuldtidsstuderende) og oplysninger om, hvorvidt internationale studerende betaler andre afgifter end nationale studerende eller EU-studerende. Afgifter omfatter alle de udgifter, som de studerende skal betale til bl.a. registrering, optagelse og certificering.

Støtte i form af stipendier fordelt på behovsbaserede og meritbaserede stipendier.

Yderligere tre elementer indgår, hvis de er en vigtig del af uddannelsesstøtten: lån (hvis der findes en national ordning for studielån, og over 5 % af de studerende optager lånet), skattefordele for forældre og familietillæg.

En kort beskrivelse af planlagte reformer, som berører den offentlige afgifts- og støtteordning, og som regeringerne har til behandling.

En særskilt rapport udgivet af Europa-Kommissionen i juni (se IP/14/709) viser, at indførelse af studieafgifter normalt øger de samlede ressourcer til videregående uddannelse, men at nye afgiftsbaserede indtægter ikke altid investeres på en sådan måde – f.eks. nye undervisningsstillinger – at de studerende oplever en direkte forbedring.

Den viser også, at studieafgifter ikke har en generel negativ indvirkning på optagelsen ved de videregående uddannelser, end ikke blandt studerende fra de lavere samfundslag, medmindre der er tale om usædvanligt store ændringer. Afgiftsstigninger kan imidlertid føre til faldende tilgang af ældre studerende. I rapporten understreges det, at stipendier og/eller lån er afgørende for, at der kan kompenseres for de potentielt negative følger af afgifter eller afgiftsstigninger for tilmeldinger til universiteter, især hvad angår udsatte grupper.

Eurydice

Europa-Kommissionens Eurydice-netværk leverer oplysninger om og analyser af europæiske uddannelsessystemer og ‑politikker. Det består af 40 nationale enheder i 36 lande, der deltager i EU's program Erasmus+ (EU's medlemsstater, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet). Det koordineres og forvaltes af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles, som udarbejder dets undersøgelser og leverer en række onlineressourcer.

Yderligere oplysninger

Hele rapporten (EN)

Europa-Kommissionen: Uddannelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Pressehenvendelser:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

Bilag

Procentdel af studerende, der betaler afgift på første del af en videregående uddannelse, 2014-2015

Procentdel af studerende, der modtager stipendier på første del, 2014-2015

Landenote

For England, Wales og Nordirland viser de angivne oplysninger andelen af støtteberettigede ansøgere, der får tildelt et stipendium. Ikke alle ansøgere tilmelder sig som studerende.


Side Bar