Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 октомври 2014 г.

Големи разлики в Европа по отношение на студентските такси и стипендии

Според доклад, публикуван днес от мрежата „Евридика“ на Европейската комисия, все още се наблюдават силно изразени различия в размера на таксите, стипендиите и заемите за студенти в Европа. Докладът, обхващащ 33 европейски държави, разкрива, че системите от учебни такси продължават да са относително стабилни в целия континент, макар и с някои значими изключения. Германия е единствената държава, която наскоро премахна таксите, въпреки тяхното въвеждане едва през 2007 г.

През 2014 г. Естония промени значително своята система на финансиране, като обвърза таксите с учебните резултати — такси плащат само студентите, чието следване не е успешно (т.е. не са събрали задължителните кредити за учебна година). Подобна зависимост между таксите и лошите резултати има и в други страни като Чешката република, Испания, Хърватия, Унгария, Австрия, Полша и Словакия.

Най-високите учебни такси в Европа са в Обединеното кралство (Англия), където през 2012 г. бе извършено значително преструктуриране на системата за висше образование. Таксите не се заплащат веднага, а едва след дипломирането на студентите, когато доходите им надхвърлят определен праг — уникален модел в Европа. Относително високи такси се заплащат предварително от студентите в Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Унгария, Нидерландия и Словения.

За Европа е крайно необходим по-лесен достъп до висше образование за нашите младежи. Това не само значително увеличава шансовете им за добра работа, но е и от полза за нашите икономики, нуждаещи се от иновациите и творчеството — дело на талантливи висшисти, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. В случай че държави членки решат да въведат учебни такси, в тях вече трябва да са налице мерки, включително стипендии, за осигуряването на равен достъп на всички до висше образование, особено за студентите в неравностойно положение.

В доклада, озаглавен Национални системи за такси и подпомагане на студентите в европейското висше образование (2014/2015), се изтъква голямата разлика в броя на студентите, заплащащи такси в публично финансираните висши учебни заведения. В значителен брой държави – Германия, Гърция, Дания, Кипър, Малта, Обединено кралство (Шотландия), Финландия, Швеция, Норвегия и Турция – не съществуват никакви учебни такси. На другия край на скалата, в девет държави (Чешката република, Нидерландия, Португалия, Словакия, Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия), Исландия, Лихтенщайн) всички студенти в бакалавърски програми плащат такси.

В повечето европейски държави само малък процент от студентите получават стипендии. В девет държави всички (Кипър, Дания, Малта, Финландия) или мнозинството от студентите (Люксембург, Нидерландия, Обединено кралство (Шотландия), Швеция, Норвегия) получават стипендии. Исландия е единствената държава, в която няма система за държавни стипендии, макар че това понастоящем е предмет на разисквания.

В рамките на 35 образователни системи (в някои държави има повече от една система, напр. в Белгия и Обединеното кралство) стипендиите се предоставят въз основа на финансовите нужди на някои или всички студенти (в Дания, Финландия и Швеция се дават стипендии на всички редовни студенти, при условие че е постигнат минимум от учебни резултати); в 23 системи се предоставят стипендии въз основа на високи оценки от следването. Почти всички от тези системи съчетават стипендиите, основаващи се на потребностите, и тези въз основа на оценки.

Държавно субсидираните заеми за студенти играят съществена роля за подпомагането на студентите в приблизително половината от обхванатите страни. По подобен начин, също в приблизително половината от страните, при подпомагането се отчитат семейните обстоятелства като цяло и помощта не се изплаща пряко на студентите, а под формата на данъчни облекчения за родителите или семейни надбавки.

Контекст

В посочения годишен доклад на мрежата „Евридика“ се прави сравнителен преглед на системите за такси и подпомагане на студентите (стипендии и заеми). Обхванати са 33 европейски страни (държавите — членки на ЕС, а също и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и Черна гора).

В него също така се съдържа конкретна информация за всяка държава, включително:

годишните такси (според цикъла – бакалавърска/магистърска степен) както за редовни, така и за задочни студенти, и дали чуждестранните студенти плащат различни такси в сравнение с националните/студентите от ЕС. Таксите включват всички разноски, начислявани на студентите – включително за записване, прием и издаване на диплома;

подкрепа под формата на стипендии, като се прави разлика между тези, основаващи се на потребности, и стипендиите за високи оценки.

три допълнителни елемента са включени там, където са основна характеристика на подпомагането на студентите: заеми (ако съществува национална система за студентски заеми и повече от 5% от студентите вземат заеми), данъчни облекчения за родителите и семейни надбавки;

кратко описание на планираните реформи, засягащи системата на държавни такси и подпомагане, които се обсъждат от правителствата.

В различен доклад, публикуван от Европейската комисия през юни (вж. IP/14/709), бе посочено, че въвеждането на учебни такси обикновено води до нарастване на общия размер на средствата за висше образование, макар че новите приходи от такси невинаги се инвестират по начин — например допълнителни места за преподаватели — който пряко подобрява подготовката на студентите.

В него бе установено също така, че учебните такси като цяло нямат отрицателно въздействие върху записванията във висшите учебни заведения, дори сред студентите от по-ниски социално-икономически групи, освен ако промяната е прекомерна. Увеличението на таксите обаче може да доведе до намаляване на записванията сред по-възрастните учащи се. В посочения доклад се подчертава, че отпускането на стипендии и/или заеми е от решаващо значение за компенсиране на евентуалните отрицателни последици от таксите или тяхното повишаване за записванията в университет, особено за уязвимите групи.

„Евридика“

Мрежата „Евридика“ на Европейската комисия предоставя информация и анализи на европейските образователни системи и политики. Тя се състои от 40 национални структури, разположени в 36 държави, участващи в програмата на ЕС „Еразъм +“ (държавите — членки на ЕС, Босна и Херцеговина, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, бившата югославска република Македония, Норвегия, Сърбия и Турция). Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура в Брюксел, която изготвя нейните проучвания и предоставя широк набор от онлайн ресурси.

За повече информация:

Пълен доклад (EN)

Eвропейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на Андрула Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща

Приложение

Процент на студентите, които плащат такси през първия цикъл на програмите за висше образование, 2014/15 г.

Процент на студентите, които получават стипендии през първия цикъл, 2014/15 г.

Бележка относно държава

Данните за Англия, Уелс и Северна Ирландия показват дела на кандидатите, отговарящи на условията за подкрепа, с отпусната стипендия. Не всички кандидати се регистрират като студенти.


Side Bar