Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. lokakuuta 2014

Pimeä työ: Komissaari Andor tyytyväinen neuvoston sopuun EU-foorumista pimeän työn torjumiseksi ja hillitsemiseksi

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor on tyytyväinen työllisyys- ja sosiaaliministerien tänään neuvostossa pääsemään sopuun niin sanotusta yleisnäkemyksestä, joka koskee eurooppalaisen foorumin perustamista pimeän työn torjumiseksi ja hillitsemiseksi. Pimeä työ aiheuttaa huomattavaa vahinkoa työolojen, tasapuolisen kilpailun ja julkisten varojen kannalta. Foorumilla pyritään tarjoamaan yhteistyöpuitteet pimeän työn torjuntaan osallistuville jäsenvaltioiden valvontaelimille. Komissio esitti ehdotuksensa foorumin perustamisesta huhtikuussa 2014 (IP/14/387, MEMO/14/271, MEMO/14/272).

”Neuvoston päästyä sopuun yleisnäkemyksestä foorumin toteutumisessa on otettu askel eteenpäin. Pimeä työ on kaikille jäsenvaltioille vakava ongelma. Se jättää työntekijät vaille sosiaaliturvaa ja asianmukaisia työoloja, vie pohjan yritysten reilulta kilpailulta sekä vaarantaa julkisen talouden kestävyyden. Koska pimeä työ ei ole ainoastaan maiden sisäinen ongelma vaan sillä on vaikutuksia yli rajojen, on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti uuden foorumin toimintaan. Yhdistämällä voimamme voimme puuttua tähän epäkohtaan tehokkaammin”, totesi komissaari Andor.

Foorumin tarkoituksena on koota yhteen kaikki pimeän työn torjuntaan osallistuvat valvontaelimet, kuten työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot ja vero- ja maahanmuuttoviranomaiset sekä muita sidosryhmiä, kuten EU:n tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia. Foorumi täyttäisi tyhjiön EU:n tasolla, missä pimeää työtä on tähän asti käsitelty hajanaisesti ja koordinoimattomasti erilaisissa komiteoissa ja työryhmissä. Se mahdollistaisi toimivamman yhteistyön niiden tahojen välillä, joka käsittelevät pimeää työtä käytännön tasolla päivittäin.

Uusi foorumi

tarjoaisi asiantuntijoille tilaisuuden jakaa tietoa ja hyviä toimintatapoja, mikä lisäisi tähän asti vähäiseksi jäänyttä yhteydenpitoa

tutkisi kansallisia ja EU:n tason välineitä, joilla voitaisiin ratkaista pimeän työn ja siihen liittyvän näennäisyrittäjyyden aiheuttamia yhteisiä ongelmia

puuttuisi rajat ylittäviin seikkoihin esimerkiksi tutkimalla tapoja parantaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa

lisäisi rajat ylittävää käytännön yhteistyötä, kuten henkilöstön vaihtoa ja yhteisiä tarkastuksia

laatisi yhteisiä periaatteita ja suuntaviivoja pimeää työtä koskevia tarkastuksia varten ja järjestäisi yhteisiä koulutustilaisuuksia

lisäisi tietoisuutta ongelmasta toteuttamalla yhteisiä toimia, kuten EU:n laajuisia kampanjoita, tai hyväksymällä alueellisia tai koko EU:ta koskevia strategioita.

Tausta

Pimeä työ on määritelty kaikeksi maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon sääntelyyn liittyvät erot jäsenvaltioiden välillä. Käsite sisältyy Euroopan työllisyysstrategiaan, ja siihen on puututtu jäsenvaltioille osoitetuissa työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa vuodesta 2001. Vuonna 2013 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan suunnilleen joka kymmenes eurooppalainen (11 %) myönsi ostaneensa edellisvuonna tavaroita tai palveluja, joihin liittyy pimeää työtä. Vastaajista 4 prosenttia tunnusti tehneensä itse pimeää työtä (IP/14/298). Tutkimus osoitti, että ilmiötä esiintyy lukuisilla eri aloilla ja että jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja.

Huhtikuussa 2012 hyväksytyssä työllisyyspaketissa tuotiin esiin, että muuttamalla epävirallista tai pimeää työtä lailliseksi työksi voitaisiin vähentää työttömyyttä, ja korostettiin tarvetta tiivistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Vuoden 2013 puolivälissä komissio toteutti EU:n tason työnantajien ja työntekijöiden edustajien ensimmäisen vaiheen kuulemisen mahdollisista EU:n toimenpiteistä kansallisten valvontaviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseksi (IP/13/650). Toisen vaiheen kuuleminen järjestettiin vuoden 2014 alussa. Kummassakin tapauksessa työmarkkinaosapuolet totesivat, että EU:n tason toiminta tuo lisäarvoa kansallisen tason toimille.

Euroopan parlamentti peräänkuulutti 14. tammikuuta antamassaan päätöslauselmassa yhteistyön tiivistämistä sekä työsuojelutarkastusvirastojen tukemista pimeän työn torjunnassa.

Lisätietoja

Video – Pimeä työ: loputon kierre

Eurobarometri ”Undeclared work in the EU”

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2) 299 41 07

Cécile Dubois (+32 2) 295 18 83


Side Bar