Navigation path

Left navigation

Additional tools

Brusel 17. októbra 2014

Obchodovanie s ľuďmi v rokoch 2010 – 2014: odstraňovanie obchodu s otrokmi

V období rokov 2010 – 2012 členské štáty EÚ zaznamenali 30 146 obetí obchodovania s ľuďmi. Za týmto číslom sa skrývajú ľudské tragédie, zmarené nádeje a zničené plány na lepší život. Počas rovnakého obdobia bolo v celej EÚ hlásených 8 551 trestných stíhaní vedených proti obchodníkom s ľuďmi. Až 80 percent obetí obchodovania s ľuďmi tvorili ženy, zatiaľ čo v prípade viac ako 1 000 detských obetí išlo o obchodovanie na účely sexuálneho vykorisťovania. Tieto údaje sú zahrnuté v štatistickej správe o obetiach a páchateľoch obchodovania s ľuďmi, ktorú dnes uverejnila Európska komisia. Zo správy tiež vyplýva, že v rokoch 2010 – 2014 sa prijali mnohé konkrétne opatrenia proti tomuto závažnému porušovaniu ľudských práv, medzi ktoré patrí napríklad zlepšenie spolupráce s občianskou spoločnosťou a usmernenia pre pohraničné orgány a ďalšie zainteresované strany zamerané na zlepšenie identifikácie obetí.

Pri príležitosti 8. Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je 18. október 2014, Komisia dnes hodnotí všetky koordinované snahy, ktoré sa vynaložili počas jej funkčného obdobia (2010 – 2014) v záujme splnenia cieľa odstrániť obchodovanie s ľuďmi. Na základe smernice EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá bola prijatá v roku 2011, súdy v celej Európe teraz súdia trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi rovnako prísne a ukladajú rovnaké tresty odňatia slobody. Krajiny EÚ sú zároveň povinné poskytovať obetiam náležitú podporu. Okrem toho, v stratégii EÚ na roky 2012 – 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi EÚ stanovila 40 konkrétnych a praktických opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom kládla dôraz na ochranu obetí a ich práva.

Európska komisia dnes predkladá strednodobú správu o stratégii EÚ na roky 2012 – 2016, ku ktorej je pripojená štatistická správa o obetiach a páchateľoch obchodovania s ľuďmi za roky 2010 – 2012. Komisia zároveň predkladá správu o uplatňovaní smernice o vydávaní povolení na pobyt obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré nie sú občanmi EÚ.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „Keď som pred takmer piatimi rokmi začala pôsobiť vo funkcii komisárky zodpovednej za vnútorné záležitosti, jednou z mojich hlavných priorít bolo pracovať na odstránení obchodovania s ľuďmi. V tom čase nebolo odstránenie obchodovania s ľuďmi na poprednom mieste politického programu a mnohé krajiny zaujímali voči tejto trestnej činnosti laxný prístup. Dnes môžeme byť hrdí na to, čo sme v oblasti prevencie tohto obchodu s otrokmi našej doby dosiahli. Prešli sme od slov k skutočným činom. V našej práci musíme neúnavne pokračovať, tak v Európe, ako aj za hranicami EÚ. Dlhujeme to všetkým ženám, mužom, dievčatám a chlapcom, ktorí sú v tejto chvíli zadržiavaní proti svojej vôli a vykorisťovaní v otrasných podmienkach. Každá obeť obchodovania s ľuďmi je obeťou navyše.

Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016: smerom k odstráneniu obchodovania s ľuďmi

Vykonávanie konkrétnych opatrení stanovených v stratégii EÚ na roky 2012 – 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi je v plnom prúde. Na úrovni EÚ sa vykonalo veľké množstvo práce s cieľom preniknúť k jadru problému, pričom iniciatívy sa zameriavali na:

 • lepšie identifikovanie obetí: usmernenia pre príslušné orgány a ďalšie zainteresované strany týkajúce sa identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré sú určené najmä pre pohraničné stráže a konzulárne služby,
 • zapojenie občianskej spoločnosti a úzku spoluprácu s ňou: vytvorenie európskej platformy občianskej spoločnosti pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a elektronickej platformy pre stovky organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti obchodovania s ľuďmi,
 • prehlbovanie vedomostí o tomto jave: začali sa uskutočňovať štúdie o judikatúre v oblasti pracovného vykorisťovania, hodnotení iniciatív zameraných na prevenciu a o deťoch ako vysokorizikovej skupine,
 • lepšie informovanie obetí o ich právach: usmernenia vydané všetkým členským štátom EÚ o právach obetí obchodovania s ľuďmi,
 • poskytovanie lepšej pomoci a ochrany deťom ako mimoriadne zraniteľným osobám: príručka pre orgány a ďalšie zainteresované strany – „Opatrovníctvo detí bez rodičovskej starostlivosti“,
 • plné využívanie agentúr EÚ, ktoré sa venujú problematike obchodovania s ľuďmi,
 • posilnenie spolupráce s krajinami mimo EÚ: vykonávanie dokumentu z roku 2009 o konkrétnych opatreniach zameraných na posilnenie vonkajšieho rozmeru činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi.

Zber údajov: niekoľko kľúčových zistení

Európska komisia dnes uverejňuje druhý pracovný dokument na úrovni EÚ týkajúci sa štatistiky o obchodovaní s ľuďmi, ktorá sa vzťahuje na roky 2010, 2011 a 2012. Ide o jediný zber štatistických údajov o obchodovaní s ľuďmi, ktorý na úrovni EÚ existuje. Podľa pracovného dokumentu sa dosiahol povzbudivý pokrok, pokiaľ ide o dostupnosť údajov, stále je však potrebné ďalšie zlepšenie. V pracovnom dokumente sa nemeria obchodovanie s ľuďmi v jeho celom rozsahu, poskytujú sa v ňom iba údaje o obetiach a obchodníkoch, ktorí prišli do styku s orgánmi a inými subjektmi na vnútroštátnej úrovni.

Obete

 1. v rokoch 2010 – 2012 bolo v 28 členských štátoch EÚ zaznamenaných 30 146 obetí. Orgány členských štátov stále úspešnejšie identifikujú obete obchodovania s ľuďmi a nadväzujú s nimi kontakt,
 2. 80 % zaznamenaných obetí tvorili ženy,
 3. 16 % zaznamenaných obetí tvorili deti,
 4. viac ako 1 000 detských obetí sa obchodovalo na účely sexuálneho vykorisťovania,
 5. 69 % zaznamenaných obetí sa obchodovalo na účely sexuálneho vykorisťovania,
 6. 95 % zaznamenaných obetí sexuálneho vykorisťovania tvorili ženy,
 7. 71 % zaznamenaných obetí pracovného vykorisťovania tvorili muži,
 8. 65 % zaznamenaných obetí boli občania EÚ.

Obchodníci s ľuďmi

 1. členské štáty za posledné tri roky (2010 – 2012) informovali o 8 551 trestných stíhaniach za obchodovanie s ľuďmi,
 2. viac ako 70 % páchateľov tejto trestnej činnosti tvorili muži. Tento údaj sa vzťahuje na osoby podozrivé z obchodovania s ľuďmi, ako aj osoby stíhané a odsúdené za túto činnosť,
 3. počet osôb, ktoré boli podľa informácií členských štátov predložených za posledné tri roky odsúdené za obchodovanie s ľuďmi, sa pohyboval vo výške 3 786.

Ochrana obetí: vydávanie povolení na pobyt s cieľom chrániť obete z krajín mimo EÚ a zároveň umožniť ich spoluprácu s orgánmi

V samostatnom oznámení, ktoré takisto dnes zverejňuje, Komisia informuje o uplatňovaní smernice 2004/81/ES, ktorá upravuje udeľovanie povolení na pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi z krajín mimo EÚ, ktoré spolupracujú s orgánmi pri vyšetrovaní a stíhaní obchodníkov s ľuďmi.

Z dostupných údajov vyplýva, že možnosť vydávania povolení na prechodný pobyt obetiam pochádzajúcim z krajín mimo EÚ sa v súčasnosti nevyužíva v dostatočnej miere. Napríklad v roku 2012 bolo obetiam, ktoré spolupracovali s orgánmi v rámci EÚ udelených 1 124 nových povolení na pobyt, pričom 23 členských štátov v tom istom roku zaznamenalo 2 171 občanov krajín mimo EÚ, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

Komisia bude naďalej spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť plné a správne vykonávanie právnych predpisov a uľahčiť výmenu osvedčených postupov, ako je napríklad individuálne posudzovanie rizík pre všetky obete pred ich spoluprácou a počas nej.

Užitočné odkazy

Úplné znenie štatistickej správy o obchodovaní s ľuďmi za roky 2010 – 2012

Strednodobá správa o stratégii EÚ na roky 2012 – 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi

Oznámenie o uplatňovaní smernice 2004/81/ES o vydávaní povolení na pobyt obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré nie sú občanmi EÚ.

Infografika

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6789 1011 alebo emailom


Side Bar