Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bruksela, 17 października 2014 r.

Handel ludźmi w latach 2010–2014: koniec z handlem niewolnikami!

W latach 2010–2012 w państwach członkowskich UE odnotowano 30 146 przypadków handlu ludźmi. Za tą liczba kryją się ludzkie tragedie, zawiedzione nadzieje i zniszczone plany na lepsze życie. W tym samym okresie w całej UE zgłoszono 8 551 postępowań karnych przeciwko handlarzom ludźmi. Kobiety stanowiły 80 proc. ofiar handlu ludźmi, a ponad 1 000 dzieci padło ofiarą handlu ludźmi w celach seksualnych. Dane te pochodzą z opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską sprawozdania statystycznego na temat ofiar i sprawców przestępstw handlu ludźmi. Ponadto w innym sprawozdaniu zwrócono uwagę na wiele konkretnych działań, jakie w latach 2010–2014 podjęto, aby zapobiegać temu poważnemu łamaniu praw człowieka. Działania te obejmowały np. lepszą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim oraz udostępnienie służbom granicznym i innym zainteresowanym stronom wytycznych na temat sposobów lepszego rozpoznawania ofiar.

Z okazji 8. Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który przypada 18 października 2014 r., Komisja Europejska podsumowuje dzisiaj wszystkie skoordynowane działania na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi, jakie zostały podjęte podczas jej kadencji w latach 2010–2014. Od czasu przyjęcia w 2011 r. unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi sądy w całej Europie mogą jednakowo srogo traktować przestępstwa związane z handlem ludźmi (zazwyczaj karą pozbawienia wolności), a państwa UE mają obowiązek zapewnić ofiarom odpowiednie wsparcie. Ponadto w ramach swojej strategii na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016 UE określiła 40 konkretnych i praktycznych środków przeciwko handlowi ludźmi, które kładą nacisk na ochronę ofiar i na ich prawa.

Komisja przedstawiła dziś śródokresowe sprawozdanie w sprawie strategii UE na lata 2012-2016, któremu towarzyszy sprawozdanie statystyczne na temat ofiar i sprawców handlu ludźmi obejmujące lata 2010–2012. Komisja przedstawiła także sprawozdanie dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi.

Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych, oświadczyła: „Kiedy prawie pięć lat temu objęłam stanowisko komisarza odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne, jednym z moich pięciu najważniejszych zadań było prowadzenie działań na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi. Walka z tym procederem nie zajmowała wówczas wysokiej pozycji na liście priorytetów politycznych i w wielu krajach przestępstwo to było traktowane z pewną pobłażliwością. Dziś możemy być dumni z naszych osiągnięć w zakresie zapobiegania współczesnemu handlowi niewolnikami. Udało nam się przejść od słów do czynów. Musimy niestrudzenie kontynuować nasze działania w Europie i poza jej granicami. Jest to nasza powinność wobec kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców, którzy – w tej chwili, gdy o tym rozmawiamy – są wbrew swojej woli przetrzymywani i wykorzystywani w skandalicznych warunkach. Każda z ofiar handlu ludźmi to jedna ofiara za dużo”.

Strategia UE na lata 2012-2016: działania na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi

Konkretne działania określone w strategii UE na lata 2012–2016 służące walce z handlem ludźmi są już prowadzone na zaawansowanym etapie. Wiele już zrobiono na szczeblu UE, aby dotrzeć do źródeł problemu, podejmując inicjatywy mające na celu:

 • lepsze rozpoznawanie ofiar: wytyczne dotyczące identyfikacji ofiar handlu ludźmi zostały udostępnione władzom i innym zainteresowanym stronom, w szczególności strażom granicznym i służbom konsularnym
 • komunikowanie się i ścisłą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim: utworzenie europejskiej platformy społeczeństwa obywatelskiego przeciwko handlowi ludźmi i platformy internetowej dla setek organizacji społeczeństwa obywatelskiego zwalczających handel ludźmi
 • lepsze poznanie tego zjawiska: rozpoczęcie badań nad orzecznictwem dotyczącym pracy przymusowej, oceny działań prewencyjnych i badań nad dziećmi jako grupie wysokiego ryzyka
 • lepsze informowanie ofiar o ich prawach: wytyczne dotyczące praw ofiar handlu ludźmi skierowane do wszystkich państw członkowskich UE
 • lepszą pomoc i ochronę dla dzieci jako osób szczególnie narażonych na wykorzystanie: podręcznik dla władz i innych zainteresowanych stron: „Guardianship for children deprived of parental care" (Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej)
 • pełne zaangażowanie agencji UE zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi
 • zacieśnienie współpracy z państwami spoza UE: realizacja założeń dokumentu dotyczącego działań z 2009 r. na temat wzmacniania zewnętrznego wymiaru UE w zakresie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Gromadzenie danych: najważniejsze ustalenia

Komisja Europejska opublikowała dziś drugi dokument roboczy na szczeblu UE na temat statystyk dotyczących handlu ludźmi w odniesieniu do lat 2010–2012. Są to jedyne dane statystyczne zgromadzone na szczeblu UE na temat handlu ludźmi. Jeśli chodzi o dostępność danych, osiągnięto już znaczne postępy, jednak w dokumencie roboczym wskazano na konieczność usprawnienia tego procesu. W dokumencie roboczym nie przedstawiono oceny całego rozmiaru procederu handlu ludźmi, lecz tylko dane na temat ofiar i handlarzy, którzy mieli kontakt z władzami i podmiotami na szczeblu krajowym.

Ofiary

 1. 30 146 ofiar handlu ludźmi zarejestrowano w 28 państwach członkowskich UE w okresie trzech lat od 2010 do 2012 r. Organy państw członkowskich coraz lepiej potrafią rozpoznawać ofiary handlu ludźmi i nawiązywać z nimi kontakt.
 2. 80 proc. zarejestrowanych ofiar stanowiły kobiety.
 3. 16 proc. zarejestrowanych ofiar stanowiły dzieci.
 4. Ponad 1 000 dzieci zarejestrowano jako ofiary handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego.
 5. 69 proc. zarejestrowanych ofiar było wykorzystywanych w celach seksualnych.
 6. 95 proc. zarejestrowanych ofiar wykorzystywania seksualnego stanowiły kobiety.
 7. 71 proc. zarejestrowanych ofiar pracy przymusowej stanowili mężczyźni.
 8. 65 proc. zarejestrowanych ofiar stanowili obywatele UE.

Handlarze ludźmi

 1. 8 551 postępowań karnych dotyczących handlu ludźmi zostało zgłoszonych przez państwa członkowskie w okresie trzech lat od 2010 do 2012 r.
 2. Ponad 70 proc. handlarzy ludźmi stanowili mężczyźni. Jest tak w przypadku osób podejrzanych o uprawianie tego procederu oraz osób ściganych i skazanych za to przestępstwo.
 3. Państwa członkowskie zgłosiły 3 786 wyroków skazujących w sprawach dotyczących handlu ludźmi w okresie trzech lat.

Ochrona ofiar: wydawanie dokumentów pobytowych w celu ochrony ofiar spoza UE i umożliwienie im współpracy z władzami

W osobnym komunikacie opublikowanym również w dniu dzisiejszym Komisja przedstawia sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/81/WE regulującej kwestie wydawania dokumentu pobytowego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi i którzy współpracują z władzami w ramach dochodzenia lub postępowania sądowego dotyczącego handlarzy ludźmi.

Z dostępnych danych wynika, że możliwość wydawania tymczasowych dokumentów pobytowych ofiarom spoza UE nie jest obecnie w pełni wykorzystywana. W 2012 r. wydano w UE tylko 1 124 pierwszych dokumentów pobytowych ofiarom, które współpracowały z władzami, podczas gdy tym samym roku w 23 państwach członkowskich zarejestrowano 2 171 przypadków ofiar handlu ludźmi wśród obywateli państw spoza UE.

Komisja będzie nadal współpracować z państwami członkowskimi, aby zapewnić pełne i prawidłowe wdrożenie przepisów prawa oraz ułatwić wymianę dobrych praktyk, takich jak przeprowadzanie indywidualnych ocen ryzyka w odniesieniu do wszystkich ofiar przed rozpoczęciem z nimi współpracy i podczas tej współpracy.

Przydatne linki

Pełne sprawozdanie statystyczne na temat handlu ludźmi w latach 2010–2012

Śródokresowe sprawozdanie na temat Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016

Komunikat dotyczący stosowania dyrektywy 2004/81/WE w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi

Infografika:

Strona internetowa Cecilii Malmström

Komisarz Cecilia Malmström na Twitterze

Strona UE poświęcona zwalczaniu handlu ludźmi

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Zapytania od obywateli: serwis Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail


Side Bar