Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bryssel 17. lokakuuta 2014

Ihmiskaupan torjunta vuosina 2010–2014

Euroopan komissio on tänään julkaissut tilastokertomuksen ihmiskaupan uhreista ja ihmiskauppiaista. Sen mukaan EU:n jäsenvaltioissa kirjattiin vuosina 2010–2012 30 146 ihmiskauppatapausten uhria. Luku kätkee taakseen inhimillisiä tragedioita, rikki menneitä haaveita ja tuhoutuneita suunnitelmia paremmasta elämästä. Samalla ajanjaksolla EU:ssa nostettiin syyte 8 551 ihmiskauppiasta vastaan. Kirjatuissa tapauksissa 80 prosenttia uhreista oli tyttöjä ja naisia. Ihmiskaupan lapsiuhreista yli 1 000 oli joutunut seksuaalisen riiston kohteeksi. Toisesta kertomuksesta käy ilmi, että vuosina 2010–2014 toteutettiin myös monia konkreettisia toimia tämän vakavan ihmisoikeusloukkauksen torjumiseksi. Näitä ovat yhteistyön lisääntyminen kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä rajaviranomaisille ja muille sidosryhmille annetut ohjeet ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi.

Ihmiskaupan vastaista EU:n teemapäivää vietetään 18. lokakuuta, tänä vuonna kahdeksannen kerran. Sen johdosta komissio tekee tänään yhteenvedon kaikista toimista, jotka se on toimikaudellaan 2010–2014 toteuttanut ihmiskaupan kitkemiseksi. Ihmiskaupan vastainen direktiivi annettiin vuonna 2011. Sen ansiosta ihmiskaupparikoksista annetaan nyt yhtä ankarat tuomiot ja yhdenmukaiset vankeusrangaistukset kaikissa EU:n jäsenmaissa. Direktiivi myös velvoittaa antamaan asianmukaista tukea uhreille. Lisäksi ihmiskaupan torjuntastrategiassa vuosille 2012–2016 EU esitti 40 konkreettista ihmiskaupan torjuntatoimenpidettä ja nosti uhrien suojelun ja oikeudet etusijalle.

Euroopan komissio esittää tänään välikertomuksenEU:n vuosien 2012–2016 strategiasta ja vuosia 2010–2012 koskevantilastokertomuksen uhreista ja ihmiskauppiaista. Lisäksi komissio raportoi oleskeluluvan myöntämisestä ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden kolmansien maiden kansalaisille annetundirektiivin soveltamisesta.

Cecilia Malmström kertoo alkuajoistaan sisäasioista vastaavana komissaarina: ”Aloittaessani työn lähes viisi vuotta sitten yhtenä prioriteettinani oli ihmiskaupan asteittainen kitkeminen. Tuolloin asialla ei ollut suurtakaan poliittista painoarvoa ja monissa maissa ihmiskauppaan ei suhtauduttu vakavasti. Tänä päivänä voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme onnistuneet tekemään tämän orjakaupan nykymuodon ehkäisemiseksi. Sanoista on siirrytty tekoihin." Työtä on jatkettava hellittämättä niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella. Malmströmin mukaan olemme sen velkaa niille naisille ja miehille, tytöille ja pojille, joita nytkin riistetään kammottavissa olosuhteissa. Yksikin uhri on liikaa.

EU:n strategia 2012–2016 ihmiskaupan kitkemiseksi

Strategiassa esitettyjen konkreettisten toimien toteutuksessa on edistytty hyvin. EU:n tasolla on tehty paljon ilmiön taustatekijöihin puuttumiseksi. Aloitteiden tavoitteena on

 • tunnistaa uhrit: viranomaisille, varsinkin rajavartijoille ja konsulaateille, ja muille sidosryhmille tarkoitetut ohjeet ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi;

 • tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa: ihmiskaupan vastaisen EU:n kansalaisyhteiskuntafoorumin ja sähköisen foorumin perustaminen niitä satoja kansalaisjärjestöjä varten, jotka työskentelevät ihmiskaupan torjumiseksi;

 • lisätä tietoa ilmiöstä: selvitykset työvoiman riistoa koskevasta oikeuskäytännöstä sekä arviot ihmiskaupan ehkäisemiseen ja lapsiin ihmiskaupan riskiryhmänä keskittyvistä aloitteista;

 • parantaa uhrien tietoisuutta oikeuksistaan: kaikille jäsenvaltioille toimitetut ohjeet ihmiskaupan uhrien oikeuksista EU:ssa;

 • avustaa ja suojella lapsia paremmin: viranomaisille ja muille sidosryhmille tarkoitettu käsikirja lasten edunvalvonnasta (”Guardianship for children deprived of parental care”);

 • hyödyntää ihmiskaupan parissa toimivien EU:n virastojen valmiuksia ja valtuuksia täysimääräisesti;

 • tehostaa yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa: ihmiskaupan vastaisen toiminnan ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta vuonna 2009 julkaistun toiminta-asiakirjan täytäntöönpano.

Keskeisiä numerotietoja

Euroopan komissio julkaisee tänään toisen valmisteluasiakirjan ihmiskauppaa koskevista tilastoista vuosilta 2010–2012. Kyseessä on ainoa aiheesta EU:n tasolla tapahtuva tiedonkeruu. Tietojen saatavuus on parantunut merkittävästi, mutta valmisteluasiakirjan mukaan sitä on parannettava entisestään. Valmisteluasiakirja ei anna täyttä kuvaa ihmiskaupasta, ainoastaan tietoja niistä uhreista ja kauppiaista, jotka ovat olleet tekemisissä jäsenvaltioiden viranomaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Uhrit

 1. Vuosina 2010–2012 EU:n 28 jäsenvaltiossa kirjattiin 30 146 ihmiskaupan uhria. Jäsenvaltioiden viranomaisten valmiudet tunnistaa uhrit ja saada heihin yhteys ovat parantuneet.

 2. Kirjatuista uhreista 80 prosenttia oli tyttöjä ja naisia.

 3. Kirjatuista uhreista 16 prosenttia oli lapsia.

 4. Kirjatuista lapsiuhreista yli 1 000 joutui seksuaalisen riiston kohteeksi.

 5. Kirjatuista uhreista 69 prosenttia joutui seksuaalisen riiston kohteeksi.

 6. Seksuaalisen riiston kohteeksi joutuneista kirjatuista uhreista 95 prosenttia oli tyttöjä ja naisia.

 7. Työvoiman riiston kohteeksi joutuneista kirjatuista uhreista 71 prosenttia oli poikia ja miehiä.

 8. Kirjatuista uhreista 65 prosenttia oli EU:n kansalaisia.

Ihmiskauppiaat

 1. Vuosina 2010–2012 jäsenvaltioissa nostettiin 8 551 syytettä ihmiskaupasta.

 2. Yli 70 prosenttia epäillyistä, syytetyistä ja tuomituista ihmiskauppiaista oli miehiä.

 3. Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen mukaan niiden tuomioistuimissa annettiin 3 786 ihmiskauppatuomiota vuosina 2010–2012.

Oleskeluluvan myöntäminen kolmansista maista lähtöisin oleville uhreille heidän suojelemisekseen ja kannustamisekseen tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa

Erillisessä, myös tänään julkaistavassa tiedonannossa komissio raportoi direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta. Direktiivillä säännellään oleskeluluvan myöntämistä kolmansista maista lähtöisin oleville uhreille, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa ihmiskaupan tutkimisessa ja siihen syyllistyneiden syyttämisessä.

Saatavilla olevat luvut osoittavat, että mahdollisuutta myöntää väliaikainen oleskelulupa kolmansista maista lähtöisin oleville uhreille käytetään liian vähän. Esimerkiksi vuonna 2012 EU:ssa myönnettiin vain 1 124 ensimmäistä oleskelulupaa uhreille, jotka tekivät yhteistyötä viranomaisten kanssa, kun samana vuonna kolmansista maista lähtöisin olevia ihmiskaupan uhreja oli 2 171 (23 jäsenvaltion kirjaamat tapaukset).

Komissio jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen lainsäädännön moitteettoman täytäntöönpanon ja helpottaakseen hyvien toimintatapojen vaihtoa. Yksi esimerkki hyvistä toimintatavoista on kaikille uhreille ennen yhteistyön tekemistä ja sen aikana laadittavat yksilölliset riskinarvioinnit.

Linkkejä

Tilastokertomus ihmiskaupasta vuosina 2010–2012

Välikertomus ihmiskaupan torjuntaa koskevasta EU:n strategiasta (2012–2016)

Tiedonanto kolmansista maista lähtöisin oleville ihmiskaupan uhreille myönnettävästä oleskeluluvasta annetun direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta

Tietoja graafisessa muodossa

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Seuraa komissaari Malmströmiä Twitterissä

Ihmiskaupan vastaiset EU:n verkkosivut

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Seuraa sisäasioiden pääosastoa Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar