Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bruxelles, den 17. oktober 2014

Menneskehandel 2010-2014: udryddelse af slavehandel

I perioden 2010-2012 blev der i EU registeret 30 146 ofre for menneskehandel. Bag dette tal skjuler sig menneskelige tragedier, skuffede forventninger og kuldsejlede planer om et bedre liv. I samme periode blev der meldt om 8 551 sager, hvor menneskehandlere blev retsforfulgt i EU. 80 % af ofrene for menneskehandel var kvinder, og der blev registreret over 1 000 børneofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse. Disse data står at læse i en statistisk rapport om menneskehandlerne og deres ofre, som EU-Kommissionen offentliggør i dag. En anden rapport viser desuden, at der er gjort meget konkret for at bekæmpe denne alvorlige krænkelse af menneskerettighederne i perioden 2010-2014. F.eks. er samarbejdet med civilsamfundet forbedret, og der er udsendt retningslinjer til grænsemyndigheder og andre aktører om, hvordan de bedre kan identificere ofrene.

I anledning af den ottende europæiske dag mod menneskehandel gør EU-Kommissionen i dag status over den samordnede indsats for at udrydde menneskehandel i Kommissionens embedsperiode 2010-2014. Efter vedtagelsen af EU's direktiv om bekæmpelse af menneskehandel i 2011 er domstolenes retspraksis i sager om menneskehandel blevet lige streng overalt i EU, og EU-landene er forpligtet til at yde passende støtte til ofrene. Desuden har EU i sin strategi vedrørende menneskehandel 2012-2016 peget på 40 konkrete og praktiske skridt til bekæmpelse af menneskehandel og dermed sat beskyttelsen af ofrene og deres rettigheder i højsædet.

I dag fremlægger EU-Kommissionen en midtvejsrapport om EU's strategi 2012-2016 sammen med den statistiske rapport om menneskehandlerne og deres ofre 2010-2012. Kommissionen aflægger også rapport om anvendelsen af direktivet om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel.

Kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström, erklærer i den forbindelse: "Da jeg blev kommissær for indre anliggender for næsten fem år siden, var et af mine vigtigste mål at arbejde på at udrydde menneskehandel. Dengang stod udryddelse af menneskehandel ikke særligt højt på den politiske dagsorden, og holdningen til denne forbrydelse var noget slap i en del lande. I dag kan vi godt være stolte over, hvor langt vi er nået med at hindre denne vor tids slavehandel. Vi har bevæget os fra ord til konkret handling. Nu er det vigtigt, at vi står fast på at fortsætte arbejdet både inden for og hinsides Europas grænser. Det skylder vi de kvinder, mænd, piger og drenge, som netop i dette øjeblik holdes fanget og udnyttes under skrækindjagende forhold. Et offer for menneskehandel er et for meget."

EU's strategi 2012-2016: på vej mod udryddelse af menneskehandel

Det konkrete arbejde med at realisere EU's strategi vedrørende menneskehandel 2012-2016 skrider godt fremad. Der er gjort en stor indsats på EU-niveau for at komme til bunds i problemet gennem initiativer, der har til formål:

 • bedre at kunne identificere ofre: retningslinjermyndigheder og andre aktører, særlig grænsevagter og konsulære repræsentationer. Retningslinjerne handler om, hvordan ofre for menneskehandel kan identificeres

 • at involvere og samarbejde tæt med civilsamfundet: oprettelse af en EU-civilsamfundsplatform mod menneskehandel og af en e-platform for de hundredevis af organisationer i civilsamfundet, der beskæftiger sig med menneskehandel

 • at skabe øget viden om fænomenet: iværksættelse af undersøgelser om retspraksis vedrørende tvangsarbejde, vurdering af forebyggelse og af børn som højrisikogruppe

 • at oplyse ofrene bedre om deres rettigheder: retningslinjer for alle medlemsstater om de EU-rettigheder, som ofre for menneskehandel har

 • at yde børn bedre bistand og beskyttelse som særligt sårbare personer: håndbog for myndigheder og andre aktører om værgemål for børn uden forældreomsorg

 • at gøre fuld brug af det arbejde, som EU-agenturerne udfører på menneskehandelsområdet

 • at styrke samarbejdet med lande uden for EU: gennemførelse af foranstaltningerne i det indsatsorienterede dokument fra 2009 om styrkelse af EU's eksterne dimension inden for bekæmpelse af menneskehandel.

Dataindsamling: nøgleresultater

I dag offentliggør Kommissionen det andet EU-arbejdsdokument med statistik om menneskehandel. Det dækker årene 2010, 2011 og 2012. Det er den eneste samling af statistiske data på EU-plan om menneskehandel. Det er opmuntrende, at der er sket fremskridt med at gøre data mere tilgængelige, men der peges i arbejdsdokumentet på, at der er brug for flere forbedringer. Arbejdsdokumentet når ikke omkring alle aspekter af menneskehandel. Det indeholder således kun data om de af menneskehandlerne og deres ofre, der har været i kontakt med myndigheder og aktører i medlemsstaterne.

Ofre

 1. Der blev registeret 30 146 ofre i de 28 EU-medlemsstater i årene 2010-2012. Medlemsstaternes myndigheder er blevet bedre til at identificere og komme i kontakt med ofrene.

 2. 80 % af de registrerede ofre var kvinder.

 3. 16 % af de registrerede ofre var børn.

 4. Der blev registret over 1 000 børneofre for handel med henblik på seksuel udnyttelse.

 5. 69 % af de registrerede ofre var genstand for handel med henblik på seksuel udnyttelse.

 6. 95 % af de registrerede ofre for seksuel udnyttelse var kvinder.

 7. 71 % af de registrerede ofre for tvangsarbejde var mænd.

 8. 65 % af de registrerede ofre var EU-borgere.

Menneskehandlere

 1. Medlemsstaterne meldte i årene 2010-2012 om 8 551 sager, hvor menneskehandlere blev retsforfulgt.

 2. Over 70 % af menneskehandlerne var mænd. Det gælder både mistænkte menneskehandlere, menneskehandlere der retsforfølges, og menneskehandlere, der dømmes.

 3. Medlemsstaterne meldte i treårsperioden om 3 786 domfældelser i sager om menneskehandel.

Beskyttelse af ofrene: udstedelse af opholdstilladelser for at beskytte ofre fra lande uden for EU, samtidig med at ofrene sættes i stand til at samarbejde med myndighederne

I en særskilt meddelelse, som også offentliggøres i dag, gør Kommissionen rede for anvendelsen af direktiv 2004/81/EF. Det indeholder regler om udstedelse af opholdstilladelse til de ofre for menneskehandel fra lande uden for EU, som samarbejder med kompetente myndigheder om at undersøge og retsforfølge menneskehandlere.

De foreliggende tal viser, at muligheden for at udstede midlertidige opholdstilladelser til ofre fra lande uden for EU ikke udnyttes til fulde. Eksempelvis blev der i 2012 kun udstedt 1 124 førstegangsopholdstilladelser i EU til ofre, som samarbejdede med myndighederne. Til sammenligning blev der i EU samme år registreret 2 171 ofre for menneskehandel fra lande uden for EU.

Kommissionen vil fortsætte samarbejdet med medlemsstaterne om at gennemføre lovgivningen fuldstændigt og korrekt og om at udveksle god praksis, f.eks. i form af individuelle risikovurderinger for alle ofre forud for og under den periode, hvori de samarbejder med myndighederne.

Nyttige link

Den statistiske rapport om menneskehandel 2010-2012 i sin fulde ordlyd

Midtvejsrapport om EU's strategi 2012-2016 vedrørende menneskehandel

Meddelelse om anvendelsen af direktiv 2004/81/EF om opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel

Computergrafik

Cecilia Malmström's websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Hjemmeside for EU's indsats mod menneskehandel

Generaldirektoratet for Indre Anliggenders websted

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter.

Pressehenvendelser:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Borgerhenvendelser: Europe Direct pr. tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar