Navigation path

Left navigation

Additional tools

Brusel 17. října 2014

Zpráva o obchodování s lidmi 2010–2014: potírání novodobého otroctví

V letech 2010 až 2012 zjistily členské státy EU 30 146 obětí obchodování s lidmi. Za tímto číslem se skrývají lidské tragédie, zmařené naděje i zničené plány na lepší život. V uvedeném období bylo v EU hlášeno 8 551 trestních stíhání za tento zločin. Z 80 % byly oběťmi ženy a zjištěno bylo také přes 1 000 případů dětí, s nimiž se obchodovalo za účelem sexuálního vykořisťování. Údaje pocházejí ze statistické zprávy o obětech a pachatelích obchodování s lidmi, kterou dnes vydává Evropská komise. Zpráva dále popisuje četná konkrétní opatření, jež byla podniknuta v letech 2010–2014 s cílem zabránit tomuto závažnému porušování lidských práv. Jde například o zlepšení spolupráce s občanskou společností nebo pokyny, jak zlepšit identifikaci obětí, určené pohraničním orgánům a jiným zúčastněným subjektům.

U příležitosti osmého Evropského dne boje proti obchodování s lidmi, který si připomínáme 18. října 2014, nyní Komise vyhodnocuje veškerou koordinovanou činnost, která se uskutečnila během jejího čtyřletého, letos končícího mandátu za účelem potírání tohoto zločinu.V roce 2011 byla přijata evropská směrnice proti obchodování s lidmi, díky níž soudy v celé Evropě nyní posuzují trestné činy obchodování s lidmi stejně přísně a ukládají jednotné tresty odnětí svobody. Směrnice též uložila zemím EU povinnost poskytovat obětem řádnou podporu. Ve své strategii pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 EU dále stanovila 40 konkrétních praktických opatření s hlavním důrazem na ochranu obětí a jejich práva.

Evropská komise dnes vydává zprávu v polovině období o strategii EU pro roky 2012–2016, k níž je připojena statistická zpráva o obětech a pachatelích obchodování s lidmi v letech 2010–2012.Komise rovněž informuje o používání směrnice o vydávání povolení k pobytu obětem obchodování s lidmi ze zemí mimo EU.

Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová v souvislosti s tím uvedla: „Když jsem téměř před pěti lety nastoupila do funkce jako komisařka pro vnitřní věci, jednou z mých hlavních priorit bylo pracovat na vymýcení obchodu s lidmi. Tehdy se mu nevěnovala v politickém programu příliš velká pozornost a mnoho zemí přistupovalo k tomuto zločinu liknavě. Dnes můžeme s hrdostí pohlédnout na výsledky, jakých jsme při předcházení tomuto novodobému otroctví dosáhli díky tomu, že jsme od slov přikročili k činům. Ve svém úsilí musíme neúnavně pokračovat, a to jak v Evropě, tak i za našimi hranicemi. Dlužíme to ženám, mužům, dívkám i chlapcům, kteří jsou právě nyní proti své vůli zadržováni a v otřesných podmínkách vykořisťováni. Byť i jediná oběť obchodování s lidmi je prostě příliš.“

Strategie EU na období 2012–2016: vymýcení obchodu s lidmi

Konkrétní opatření ze strategie EU pro vymýcení obchodování s lidmi 2012–2016 se začala úspěšně provádět.Na úrovni EU se usilovně pracovalo na vykořenění tohoto problému, a to prostřednictvím iniciativ s následujícími cíli:

 • Lepší identifikace obětí: pokyny k identifikaci obětí obchodu s lidmi určené orgánům veřejné moci, zejména pohraniční stráži a konzulárním úřadům, a jiným subjektům
 • Zapojení občanské společnosti a úzká spolupráce s ní: vytvoření evropské platformy občanské společnosti pro boj proti obchodu s lidmi a elektronické platformy pro stovky organizací občanské společnosti zaměřujících se na obchod s lidmi
 • Prohloubení poznatků o tomto jevu: zahájení studií o judikatuře ve věcech pracovního vykořisťování, o hodnocení preventivních iniciativ a o dětech jako vysoce rizikové skupině
 • Lepší informování obětí o jejich právech: pokyny k právům EU přiznaným obětem obchodování s lidmi určené všem členským státům
 • Lepší pomoc dětem a jejich ochrana jakožto obzvláště zranitelné skupiny: příručka pro orgány veřejné moci a jiné subjekty s názvem „Poručenství dětí bez rodičovské péče“
 • Maximální využití potenciálu agentur EU působících v oblasti obchodování s lidmi
 • Posílení spolupráce se zeměmi mimo EU: provedení dokumentu zaměřeného na konkrétní kroky k posílení vnějšího rozměru EU ohledně opatření proti obchodování s lidmi

Sběr údajů: některá hlavní zjištění

Evropská komise dnes zveřejnila druhý pracovní dokument na úrovni EU ke statistice o obchodování s lidmi, který pokrývá roky 2010, 2011 a 2012. Je to jediný soubor statistických údajů o obchodu s lidmi, který existuje na úrovni EU. Pracovní dokument uvádí, že povzbudivě vzrostla dostupnost údajů, nicméně poukazuje na nutnost dalšího zlepšení. Tento dokument neposuzuje obchodování s lidmi v jeho celém rozsahu, ale poskytuje údaje pouze o obětech a pachatelích, kteří přišli do styku s vnitrostátními orgány a jinými subjekty.

Oběti

 1. Ve 28 členských státech EU bylo v letech 2010–2012 zjištěno 30 146 obětí. Orgánům členských států se stále úspěšněji daří oběti identifikovat a navazovat s nimi kontakt;
 2. 80 % zjištěných obětí byly ženy,
 3. 16 % zjištěných obětí byly děti,
 4. více než 1 000 dětí bylo předmětem obchodu za účelem sexuálního vykořisťování,
 5. 69 % zjištěných obětí bylo předmětem obchodu za účelem sexuálního vykořisťování,
 6. 95 % zjištěných obětí sexuálního vykořisťování byly ženy,
 7. 71 % zjištěných obětí pracovního vykořisťování byli muži,
 8. 65 % zaznamenaných obětí byli občané EU.

Obchodníci s lidmi

 1. V letech 2010 až 2012 nahlásily členské státy 8 551 trestních stíhání za obchodování s lidmi.
 2. Z více než 70 % páchali tuto trestnou činnost muži. Číslo zahrnuje podezřelé a stíhané osoby i odsouzené pachatele.
 3. Za poslední tři roky bylo v členských státech vydáno za obchodování s lidmi 3 786 usvědčujících rozsudků.

Ochrana obětí: vydávání povolení k pobytu na ochranu obětí ze zemí mimo EU a umožnění jejich spolupráce s úřady

V samostatném sdělení, které se také zveřejňuje dnes, Komise informuje o uplatňování směrnice 2004/81/ES, jež upravuje vydávání povolení k pobytu obětem, které pocházejí ze zemí mimo EU a spolupracují s úřady při vyšetřování a stíhání obchodníků s lidmi.

Dostupné údaje ukazují, že možnosti vydávat těmto osobám povolení k přechodnému pobytu se v současnosti využívá jen málo. Například v roce 2012 bylo v EU vydáno jen 1 124 prvních povolení k pobytu obětem, které spolupracovaly s orgány, přičemž v témže roce 23 členských států identifikovalo 2 171 obětí z řad cizinců ze zemí mimo EU.

Komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy, aby zajistila úplné a správné uplatňování právních předpisů a usnadnila výměnu osvědčených postupů, jako je individuální posouzení rizika u všech obětí před zahájením spolupráce a v jejím průběhu.

Užitečné odkazy

Kompletní zpráva o obchodování s lidmi 2010–2012

Zpráva v polovině období o strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016

Sdělení o uplatňování směrnice 2004/81/ES o vydávání povolení k pobytu obětem obchodování s lidmi ze zemí mimo EU.

Infografika

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky EU věnované boji proti obchodování s lidmi

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

GŘ pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. +800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar