Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. lokakuuta 2014

EU:n lainsäädännön keventäminen, yksinkertaistaminen ja siitä aiheutuvien kulujen vähentäminen: katsaus saavutettuun edistykseen

Komissio arvioi tänään, miten se on onnistunut EU:n lainsäädännön keventämisessä ja yksinkertaistamisessa sekä siitä aiheutuvien kulujen vähentämisessä. Poliitikot, eri sidosryhmien edustajat ja asiantuntijat kokoontuvat yhteiseen konferenssiin kartoittamaan järkevän sääntelyn, hallinnollisten rasitteiden ja EU:n lainsäädännön paremman täytäntöönpanon saavutuksia ja haasteita. Vuodesta 2007 alkaen komissiota on sääntelyn järkeistämisessä auttanut hallinnollisen rasituksen vähentämistä käsittelevä korkean tason ryhmä. Tämän riippumattoman asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Edmund Stoiber luovuttaa tänään ryhmänsä loppuraportin puheenjohtaja José Manuel Barrosolle.

”Asetin järkevän sääntelyn yhdeksi komission tärkeimmistä tavoitteista jo ensimmäisen puheenjohtajuuskauteni alussa”, puheenjohtaja Barroso kertoo. ”EU:n toimintaa on keskitettävä asioihin, joita on paras käsitellä koko Euroopan tasolla. Samalla EU:n lainsäädännön keventäminen, yksinkertaistaminen ja siitä aiheutuvien kulujen vähentäminen lisää Euroopan unionin uskottavuutta. Järkevä sääntely on olennaista myös kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Emme ole säästelleet voimiamme näiden kymmenen vuoden aikana, kun olemme pyrkineet saavuttamaan tämän tavoitteen. Voimme olla ylpeitä saavutuksistamme, sillä komission toimintatavassa on todellakin tapahtunut merkittävä periaatteellinen muutos. Menestyksemme riippuu kuitenkin ratkaisevasti siitä, suhtautuvatko Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot tähän tavoitteeseen yhtä määrätietoisesti. Haluan kiittää Edmund Stoiberia ja hänen ryhmäänsä arvokkaasta työstä, sillä komissio on saanut lukuisia merkittäviä lausuntoja, raportteja ja suosituksia. Tulevalla komissiolla on käytettävissään vahva perusta, jolta se voi jatkaa järkevää sääntelyä koskevan toimintaohjelman viemistä eteenpäin," hän jatkaa.

Hallinnollisen rasituksen vähentämistä käsittelevän korkean tason ryhmän puheenjohtajan Edmund Stoiberin mukaan seitsemän vuoden kunnianhimoisen työn lopputulos on positiivinen. ”Olemme saavuttaneet paljon enemmän kuin mitä odotin. Vähentämistavoite ylitettiin reilulla 33 miljardilla eurolla. Kaikkien tärkeintä on kuitenkin uusi ajattelutapa. Puheenjohtaja Barroso on saanut murrettua vuosikymmeniä vanhan uskomuksen siitä, että yksityiskohtainen EU-sääntely olisi automaattisesti hyvä asia Euroopan yhdentymisen kannalta. Olemme aloittaneet uuden aikakauden, ja komission tehtävänä on nyt jatkaa ja tehostaa tätä toimintaa. Suosittelen, että ryhmäni ehdotuksiin todella perehdytään ja niitä noudatetaan. Vain sillä tavoin voidaan pitää Euroopan parlamentin vaaleissa äskettäin annetut lupaukset kansalaisia lähellä olevasta ja epäbyrokraattisesta Euroopasta,” Edmund Stoiber toteaa.

Euroopan komission 5 tärkeintä saavutusta järkevän sääntelyn alalla:

  • Komissio on keskittänyt toimintansa oikeisiin prioriteetteihin. Komissio on noudattanut puheenjohtaja Barroson periaatetta, jonka mukaan ”EU:n on oltava isoissa asioissa iso ja pienemmissä pienempi". Se on tehnyt ehdotuksia, joilla puututaan niihin keskeisiin poliittisiin haasteisiin, jotka ovat edellyttäneet ratkaisua Euroopan tasolla. Näihin ehdotuksiin sisältyvät esimerkiksi finanssimarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa koskeva lainsäädäntö, vahvistettu vakaus- ja kasvusopimus, talouspolitiikan uudenlainen koordinointi eurooppalaisen ohjausjakson avulla, Eurooppa 2020 -kasvustrategia, kunnianhimoiset ilmasto- ja energiaehdotukset, verkkojen yhteenkytkennän toteuttaminen ja kehittäminen sisämarkkinoilla, Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, nykyaikainen kasvuun ja työllisyyteen suuntautunut EU:n talousarvio kaudelle 2014–2020, kauppa- ja investointisopimukset sekä tuki Ukrainalle.

  • Ehdotuksia valmistellessaan komissio on varmistanut, että järkevän sääntelyn periaatteita noudatetaan. Se on myös parantanut tähän käytettyjä työvälineitä: sidosryhmien kuulemisia, vaikutustenarviointeja ja arviointeja toteutetaan järjestelmällisesti, ja niillä edistetään näyttöön perustuvaa poliittista päätöksentekoa. Kaikista merkittäviä vaikutuksia aiheuttavista ehdotuksista tehdään vaikutustenarviointi, jossa kartoitetaan erilaisia toimintavaihtoehtoja ja arvioidaan niiden potentiaalisia vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vuodesta 2007 alkaen on tehty yli 680 vaikutustenarviointia. Vaikutustenarvioinnista julkaistaan myös kaksisivuinen tiivistelmä, jotta tulokset olisivat vielä helpommin nähtävillä. Riippumaton laadunarviointi ja -valvonta taataan komission vaikutustenarviointilautakunnan työllä. Lautakunta on palauttanut kahden viime vuoden aikana yli 40 prosenttia kaikista vaikutustenarviointiluonnoksista takaisin yksiköihin ja vaatinut, että niitä parannetaan. Komissio on pidentänyt sidosryhmien kuulemisaikaa kahdeksasta viikosta kahteentoista. Se on järjestänyt kuluneen vuoden aikana kuulemisia arvioinnin, vaikutustenarvioinnin ja sidosryhmien kuulemisen suuntaviivoista. Lisäksi kansalaisia ja yrityksiä kannustetaan jatkuvalla verkkokuulemisella auttamaan komissiota sellaisten alojen tunnistamisessa, joilla sääntelyrasitteita voidaan vähentää ja lainsäädäntöä yksinkertaistaa. Komissio on vuodesta 2010 alkaen siirtynyt noudattamaan ”arviointi ensin” –periaatetta, jotta se voi varmistaa, että sen ehdotuksien lähtökohtana ovat politiikan jälkiarvioinnit.

  • Vuodesta 2012 alkaen järkevään sääntelyyn tähtäävät toimet on keskitetty sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaan komission REFIT-ohjelmaan. Ohjelma perustuu EU:n lainsäädännön säännölliseen tarpeellisuusselvitykseen, ja sen avulla on toteutettu noin 200 yksittäistä toimenpidettä, joihin kuuluvat ehdotukset yksinkertaistamiseksi ja rasitteen vähentämiseksi, tarkoituksensa menettäneen lainsäädännön kumoaminen, sellaisten ehdotusten peruuttaminen, joista ei ole päästy sopimukseen parlamentissa tai neuvostossa, ja politiikan alojen arviointi, jotta voidaan havaita uusia mahdollisuuksia yksinkertaistamiseen ja rasituksen vähentämiseen asettamatta kyseenalaiseksi yleisen edun suojelua. Vuodesta 2005 alkaen komissio on kumonnut yli 6 100 säädöstä ja vetänyt pois lähes 300 ehdotusta. REFIT-ohjelmalla komissio on myös sitoutunut siihen, ettei se tee ehdotuksia, jollei EU:n selvästä lisäarvosta ole näyttöä. Tätä periaatetta sovelletaan esimerkiksi kampaajien työterveyttä ja –turvallisuutta tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskeviin ehdotuksiin, joiden osalta EU-sääntelyn lisäarvoa arvioidaan parhaillaan. Vuosittaisessa REFIT-tulostaulussa arvioidaan edistymistä eri politiikan aloilla ja kunkin REFIT-hankkeen kohdalla.

  • Tavoitteena oli vähentää hallinnollisia rasitteita 25 prosenttia hallinnollisen rasituksen keventämistä koskevassa toimintaohjelmassa määritetyillä 13:lla prioriteettialalla, ja tämä tavoite on ylitetty. Aloitteilla, jotka komissio on esittänyt "Stoiberin ryhmän" tuella ja jotka lainsäädäntövallan käyttäjät ovat hyväksyneet, on kevennetty rasitusta noin 27 prosenttia, mikä merkitsee yli 33,4 miljardin euron säästöjä yrityksille vuodessa. Tähän sisältyy 18,8 miljardin euron säästöt laskutuksessa ja 6,6 miljardin euron säästöt vuotuisissa tilinpäätösvaatimuksissa1.

  • Komissio noudattaa ”pienet ensin” –periaatetta, kun se tarkastelee lainsäädännön vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pk-yrityksiä koskevia vapautuksia ja kevyempiä lainsäädäntövaatimuksia sovelletaan aina kun se on perusteltua ja mahdollista. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on kuultu niiden suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä huolista Top 10 -kuulemisessa. REFIT-ohjelman yhteydessä onkin toteutettu sen perusteella kattavia jatkotoimia, esimerkiksi pk-yritysten rekisteröintimaksuja on alennettu REACH-järjestelmällä (kemikaaleja koskeva lainsäädäntö) 35–95 prosenttia, arvonlisäveroilmoituksia on yksinkertaistettu ja julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumista koskevia muodollisuuksia on vähennetty.

Taustaa

Konferenssi järjestetään klo 10.00–13.00 Charlemagne-rakennuksessa (Rue de la Loi 170, Bryssel). Siihen voivat osallistua etukäteen ilmoittautuneet.

Puheenjohtaja Barroso ja Edmund Stoiber pitävät lehdistötilaisuuden klo 12.45 Berlaymont-rakennuksen VIP-nurkkauksessa (Rue de la Loi 200, Bryssel). Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Europe by Satellite –palvelun avulla ja konferenssin verkkosivuilla.

Lisätietoja

”Smart Regulation in the EU – Building on a Strong Foundation” -konferenssin verkkosivut

Järkevä sääntely -verkkosivut (myös REFIT ja vaikutustenarvioinnit)

Usein esitetyt kysymykset ”Stoiberin ryhmästä” ja sen loppuraportista

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70)

Jens Mester (+32-2) 296 39 73)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

1 :

Tilanne 1.10.2014.


Side Bar