Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 oktober 2014

Fiskeripolitiken: Hållbarhet och regionalisering prioriteras i kommissionens förslag till flerårig fiskeriförvaltningsplan för Östersjön

För att öka förutsägbarheten för fiskare och garantera stora, stabila och hållbara fångster har kommissionen idag, för första gången enligt den nya gemensamma fiskeripolitiken, lämnat förslag till en flerårig fiskeriförvaltningsplan för Östersjön avseende torsk, sill/strömming och skarpsill. Detta är den första riktiga blandade fiskeriförvaltningsplanen och den ersätter gällande förvaltningsplan för de båda torskbestånden i Östersjön.

Planen ska garantera ett hållbart utnyttjande av dessa bestånd i Östersjön så att fiskerinäringen kan åtnjuta ett stabilt fiske med högre avkastning.

För fiskare innebär detta tydligare och enklare regler. Planen ger medlemsstaterna och de berörda parterna handlingsutrymme när det gäller besluten om hur man på bästa sätt kan genomföra planen inom respektive havsområde. Den ger också lokala aktörer möjlighet att delta i utvecklingen av tekniska åtgärder och att ta eget ansvar för fiskeriförvaltningen.

Eftersom planen avser ett flertal typer av fiske garanterar den att fiskeriförvaltningen bygger på de senaste vetenskapliga rönen om samspelet inom och mellan bestånden och andra aspekter av ekosystemet och miljön.

I stället för en kortsiktig planering omfattar denna fleråriga plan en långsiktig förvaltning av fiskbestånden med beaktande av särdragen hos de olika typerna av fiske. Denna metod är avgörande för att uppnå målet att utnyttja bestånden på en hållbar nivå.

– Det är den plan för Östersjön som vi eftersträvade i och med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. De regionala aktörerna ges befogenheter och i stället för en årsbaserad planering kommer dessa långsiktiga planer att garantera hållbarheten för bestånden i Östersjön och en solid inkomstkälla från fisket för både dagens och kommande generationers fiskare, säger kommissionsledamoten Maria Damanaki, som ansvarar för havsfrågor och fiske. Genomförandet av den reformerade fiskeripolitiken är nu i full gång och jag ser fram emot att ta del av planerna för övriga havsområden.

Denna förvaltningsplan är det första förslaget av denna typ inom ramen för den nya gemensamma fiskeripolitiken efter det att det interinstitutionella dödläget mellan Europaparlamentet och rådet i april i år har lösts. Den kommer nu att avhandlas med Europaparlamentet och rådet.

Ett långsiktigt tänkande: genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

Planen omfattar även de nya inslagen i den gemensamma fiskeripolitiken, allt från genomförandet av landningsskyldigheten till regionalt samarbete mellan medlemsstaterna.

Det införs en skyldighet att landa alla fångster av torsk, sill/strömming, skarpsill och rödspätta som tas i fisket efter torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön utom i situationer där det finns bevis för hög överlevnad.

Medlemsstaterna kommer nu tillsammans med de rådgivande nämnderna att bidra betydligt mer till fiskeförvaltningen. I planen fastställs regionalt samarbete för antagande av tekniska åtgärder, bestämmelser för landningsskyldigheten och särskilda bevarandeåtgärder för bifångster i fisket efter de berörda bestånden.

Bakgrund

De förslag som lagts fram idag är den första fleråriga plan som antas i enlighet med den nya gemensamma fiskeripolitiken som trädde i kraft i januari 2014. Inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken bör fleråriga planer omfatta ett mål och en tidsfrist för ett hållbart fiske (maximalt hållbart uttag). Planerna bör också innehålla bestämmelser om genomförandet av landningsskyldigheten, tekniska åtgärder samt skyddsåtgärder för korrigerande åtgärder där det behövs.

Denna plan kommer att ersätta förvaltningsplanen för de båda torskbestånden i Östersjön och inbegriper förvaltningen av sill/strömming och skarpsill.

Kommissionens förslag följer de vetenskapliga råd som lämnats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices).

Rådgivande nämnden för Östersjön (BSAC) har rådfrågats om detta förslag. I samband med antagandet av förordning (EU) nr 1380/2013 och offentliggörandet av den slutrapport från arbetsgruppen för fleråriga planer som fastställdes av Europaparlamentet och rådet i april 2014 hölls ytterligare samråd med intressenter inom rådgivande nämnden för Östersjön och med medlemsstaternas myndigheter inom Baltfish under mars–juni 2014.

Mer information

Fleråriga fiskeriplaner: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_sv.htm

Pressmeddelande av den 3 september 2014. Österjön: Hållbara bestånd av sill/strömming – ökade fiskemöjligheter för 2015 (IP/14/959)

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­post


Side Bar