Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI ET LT LV PL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. oktober 2014

Fiskeri: bæredygtighed og regionalisering får prioritet, når Kommissionen foreslår flerårige fiskeriforvaltningsplaner for Østersøen

Med henblik på at øge forudsigeligheden for fiskerne og sikre store, stabile og bæredygtige fangster, har Europa-Kommissionen i dag for første gang under den nye fælles fiskeripolitik foreslået en flerårig fiskeriforvaltningsplan for Østersøen, der skal gælde for torske-, silde- og brislingebestande. Det er den første egentlige blandede forvaltningsplan, og den erstatter den nuværende forvaltningsplan for de to torskebestande i Østersøen.

Planen vil sikre, at disse østersøbestande udnyttes på bæredygtig vis, således at fiskerisektoren kan nyde godt stabilt fiskeri med større fangster.

For fiskerne betyder dette tydeligere og enklere regler. Planen giver medlemsstaterne og interessenterne mulighed for at beslutte, hvordan den bedst gennemføres i deres havområder. Den giver også de lokale interessenter mere indflydelse, når det drejer sig om at udvikle tekniske foranstaltninger og tage ejerskab af fiskeriforvaltningen.

Idet planen omfatter en række fiskerier, sikrer den, at fiskeriforvaltningen er baseret på de seneste videnskabelige oplysninger om samspillet i og mellem disse bestande og med andre aspekter af økosystemet og miljøet.

I stedet for planlægning på kort sigt er tilgangen med denne flerårige plan langsigtet planlægning af forvaltningen af fiskebestande under hensyntagen til de særlige forhold, der gælder for de forskellige fiskerier. Denne tilgang er yderst vigtig for at nå målet om at udnytte fiskebestandene på et bæredygtigt niveau.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "Denne plan for Østersøen er netop, hvad vi ønskede at opnå med reformen at den fælles fiskeripolitik. Planen giver de lokale aktører indflydelse, og i stedet for planlægning fra år til år vil disse langsigtede planer bidrage til at sikre bæredygtighed for vores bestande i Østersøen og sikre, at fiskeriet er en pålidelig indtægtskilde for fiskerne. Gennemførelsen af fiskeripolitikken efter reformen er nu i fuld gang, og jeg ser frem til planerne for de andre havområder.

Denne forvaltningsplan er det første forslag af sin art under den nye fælles fiskeriplan og det første, efter at et interinstitutionelt dødvande mellem Europa-Parlamentet og Rådet blev brudt i april i år. Forslaget vil nu blive drøftet yderligere med Europa-Parlamentet og Rådet.

Langsigtet tænkning: gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

Planen omfatter de nye elementer af den fælles fiskeripolitik fra gennemførelsen af landingsforpligtelsen til regionalt samarbejde mellem medlemsstaterne.

Planen indeholder en forpligtelse til at lande alle fangster af torsk, sild, brisling og rødspætte fra fiskeri efter torsk, sild og brisling i Østersøen, undtagen i tilfælde hvor der er påvist høje overlevelsesrater.

Medlemsstaterne vil nu sammen med de rådgivende råd bidrage væsentlig mere til fiskeriforvaltningsprocessen. Planen fastlægger regionalt samarbejde, for så vidt angår vedtagelsen af tekniske foranstaltninger, bestemmelser for landingsforpligtelsen og specifikke bevarelsesforanstaltninger for bifangster i fiskeriet efter de berørte bestande.

Baggrund

Det forslag, der er fremlagt i dag, er den første flerårige plan, der er vedtaget i henhold til den nye fælles fiskeripolitik, der trådte i kraft i januar 2014. Under den fælles fiskeripolitik bør de flerårige planer indeholde et mål om at fiske på et bæredygtigt niveau (med maksimalt bæredygtigt udbytte) og en frist for, hvornår målet skal være nået. Planerne bør også indeholde foranstaltninger til gennemførelse af landingsforpligtelsen, tekniske foranstaltninger og sikring af eventuelle afhjælpende foranstaltninger.

Denne plan erstatter den nuværende forvaltningsplan for de to torskebestande i Østersøen og omfatter forvaltningen af sild og brisling.

Kommissionens forslag følger videnskabelig rådgivning fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen er blevet hørt om dette forslag. I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1380/2013 og den endelige rapport fra april 2014 fra taskforcen om flerårige planer, der blev oprettet af Europa-Parlamentet og Rådet, var der fra marts til juni 2014 yderligere høringer af interessenterne i Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen samt af medlemsstaternes forvaltninger inden for Baltfish.

Yderligere oplysninger

Flerårige fiskeriforvaltningsplaner:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_da.htm.

Pressemeddelelse af 3. september 2014: Østersøen: Kommissionen bekræfter, at sildebestandene er bæredygtige, og foreslår øgede fiskerimuligheder i 2015 (IP/14/959).

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar