Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komissio hyväksyy investointituen Lahden kaasutusvoimalalle, joka tuottaa energiaa jätteestä

European Commission - IP/14/108   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. helmikuuta 2014

Komissio hyväksyy investointituen Lahden kaasutusvoimalalle, joka tuottaa energiaa jätteestä

Euroopan komissio katsoo, että Suomen suunnitelma myöntää Lahti Energian kaasutusvoimalaitokselle 14,725 miljoonan euron investointituki on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Komission mukaan tuki edistää EU:n energia- ja ympäristötavoitteita eikä vääristä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia totesi, että jätteen kaasutusta ei ole aiemmin toteutettu tässä mittakaavassa missään muualla maailmassa. Uuden tekniikan kaupallistaminen tarjoaa EU:lle tehokkaamman keinon tuottaa energiaa jätteistä.

Suomi ilmoitti vuonna 2012 aikovansa myöntää tukea Lahden kaasutusvoimalan rakentamiseen. Voimalan rakentaa Lahti Energia. Voimalassa on tarkoitus tuottaa jätteestä energiaa ns. kiertoleijukaasutusprosessin (circulated fluidized bed, CFB) avulla. Käytännössä voimala käyttää polttoaineena noin 250 000 tonnia jätepohjaista kierrätysmateriaalia vuodessa.

Komissio arvioi toimenpidettä EU:n ympäristötuen suuntaviivojen mukaisesti (ks. MEMO/08/31). Se katsoi, että kaasutus on perinteisiä menetelmiä puhtaampi ja tehokkaampi tapa tehdä jätteestä energiaa. Sen avulla voidaan erityisesti parantaa energiantuotannon kokonaistehoa ja hyötysuhdetta. Tärkein investoinnista saatava hyöty on se, että aiemmin lähinnä fossiilisista polttoaineista saatu lämpöenergia voidaan nyt tuottaa paljon ympäristöystävällisemmin. Erityisesti hiilidioksidipäästöjen odotetaan vähenevän 279 000 tonnilla vuodessa. Lisäksi voimala parantaa energian toimitusvarmuutta ja monipuolistaa energialähteiden käyttöä. Hanke myös vähentää tulevaisuudessa tarvetta sijoittaa uutta jätettä kaatopaikoille. Sitä paitsi hankkeen avulla saadaan lisätietoa tutkimus- ja kehitystoimintaa varten ja parannetaan kestävän kehityksen mukaista jätehuoltoa. Sen vuoksi komissio katsoi, että tuesta saatava hyöty on selvästi suurempi kuin siitä mahdollisesti aiheutuva kilpailun vääristyminen.

Tausta

Ympäristönsuojelun valtiontukien valvonnan päätavoitteena on varmistaa, että valtiontukitoimenpiteillä saavutetaan ympäristönsuojelun taso, joka on parempi kuin ilman tukea saavutettava taso, ja että tuesta saatu hyöty ylittää sen kilpailua vääristävät vaikutukset.

EU:n ympäristötuen suuntaviivoja tarkistetaan parhaillaan osana valtiontukiuudistusta koskevaa aloitetta (ks. IP/12/458). Komissio käynnisti joulukuussa 2013 julkisen kuulemisen ympäristö- ja energia-alan suuntaviivojen uudistusluonnoksesta (ks. IP/13/1282).

Päätöksen julkinen versio on saatavilla tunnuksella SA.35046 valtiontukirekisterissä (State Aid Register) kilpailun pääosaston verkkosivustolla (DG Competition) sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa State Aid Weekly e-News.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32-2) 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine

Marisa Gonzalez Iglesias (+32-2) 295 19 25


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website