Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 oktober 2014

Skolan måste bli bättre på att lära ut digitala färdigheter

Låg digital kompetens och låga digitala färdigheter bland skolelever samt behovet att effektivt använda informations- och kommunikationsteknik i lärarutbildningen är de mest akuta utmaningar som dagens europeiska skolutbildning står inför, enligt en rapport som offentliggörs av Europeiska kommissionen och New Media Consortium, en amerikansk icke-vinstdrivande organisation för experter inom pedagogik. I den första Horizonrapporten om skolan i Europa 2014 beskrivs de trender och tekniska utvecklingar som förväntas påverka utbildningssystemen under de närmsta fem åren. De problem som europeiska skolor står inför klassificeras i tre kategorier: ”okomplicerade”, ”komplicerade” och ”mycket komplicerade”.

Rapporten återspeglar målen för kommissionens initiativ En öppen utbildning och bygger på synpunkter från mer än 50 experter från 22 europeiska länder, kommissionens gemensamma forskningscentrum, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). I rapporten hävdas att skyndsamma åtgärder behövs för att främja innovation i klassrummet och dra fördel av den ökade användningen av sociala medier, öppna utbildningsresurser och ökningen av databaserad lärande och databaserad bedömning.

Rapporten ger värdefull information och vägledning till beslutsfattare och skolledare om behovet att satsa på digitala och öppna resurser. Europa behöver höja sin insats om vi ska kunna garantera att våra ungdomar är förberedda för sin framtida karriär, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor. Förbättrad digital kompetens och tillgång till digitala och öppna resurser är avgörande, inte bara för att stärka undervisningen, utan också för att skapa flexibla utbildningsmodeller som gör livslångt lärande enklare.

I rapporten hävdas att problemen med att integrera informations- och kommunikationsteknik i lärarutbildningen och att ta itu med elevernas låga digitala kompetens går att lösa. Att skapa möjligheter till ”verklighetsbaserat” lärande, som bygger på verkliga erfarenheter från livet, och att kombinera formell och icke-formell utbildning kommer att vara svårare att genomföra på kort sikt. Till de mycket komplicerade problemen hör bland annat att man måste bli bättre på att lära ut komplext tänkande och att se till att studenter aktivt är med och utformar sin utbildning.

Expertpanelen förutspår att molnbaserade datortjänster och datorplattor kommer att bli standard i många europeiska skolor inom ett år, medan lärande genom dataspel och en kombination av fysiska och virtuella miljöer kommer att bli en integrerad del av undervisningen under de kommande två till tre åren. Experterna anser att det kan ta upp till fem år att utveckla virtuella laboratorier eller distanslaboratorier samt för att utveckla strategier för att uppmuntra studenterna att ta en mer aktiv roll i utformandet av sin utbildning.

Frågor liknande de som tas upp i Horizonrapporten kommer att diskuteras ytterligare i december vid den europeiska högnivåkonferensen ”Utbildning i den digitala tidsåldern”, som anordnas gemensamt av Europeiska kommissionen och det italienska ordförandeskapet för Europeiska unionen.

Mer information

MEMO/14/548 Vad är Horizonrapporten?

Horizon Report Europe

Europeiska kommissionen: Utbildning

Det gemensamma forskningscentrumet

Forskning om IKT för inlärning, färdigheter och öppen utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

New Media Consortium

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post


Side Bar