Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 1. lokakuuta 2014

EU-lainsäädännön soveltaminen jäsenvaltioissa vuonna 2013

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvontaa koskevan 31. vuosikertomuksen. Sen mukaan käynnissä olevien rikkomusmenettelyjen lukumäärä on vähentynyt selvästi viime vuosina. Sitä vastoin EU Pilot -hankkeen kaltaisten mekanismien avulla ratkaistujen ongelmatapausten lukumäärä on kasvanut. Tämä osoittaa, että komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa määrätietoisesti ratkaisemaan EU:n lainsäädännön noudattamiseen liittyvät ongelmat. EU:n oikeuden asianmukainen soveltaminen on EU:n perussopimusten peruspilareita ja keskeisellä sijalla sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevassa komission REFIT-ohjelmassa.

Vuoden 2012 tapaan suurin osa rikkomisista (62 % kaikista tapauksista) koskee EU:n lainsäädännön noudattamatta jättämistä ympäristöasioiden, verotuksen, liikenteen sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen aloilla.

Jäsenvaltioista Espanja, Italia ja Kreikka noudattivat lainsäädäntöä huonoimmin, kun taas Latvia, Malta ja Viro suoriutuivat parhaiten. Kroatian tilanteen tarkastelu alkaa vuonna 2014.

Seuraavassa esitetään vuoden 2013 lopussa vireillä olleiden rikkomusmenettelyjen määrät suuruusjärjestyksessä kaikkien EU:n 28 jäsenvaltion osalta:

Sininen osa pylvästä: kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen myöhästyminen
Punainen osa pylvästä: EU:n lainsäädännön virheellinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja/tai virheellinen soveltaminen
Mustat luvut: vireillä olleiden rikkomustapausten kokonaismäärä kyseistä jäsenmaata kohden

Direktiivien viivästynyt saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä: vähemmän tapauksia ja ehdotettuja seuraamuksia

Direktiivit ovat EU:n lainsäädännön pääasiallinen lähde monilla aloilla. Direktiivit tulevat täysimääräisesti voimaan vasta sitten, kun jäsenvaltioissa on annettu niiden täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä direktiivissä asetetun määrärajan puitteissa. Aiemmista vuosikertomuksista käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat olleet pahasti myöhässä direktiivien täytäntöönpanossa. Tilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti viime vuosina. Vuoden 2013 lopussa vireillä oli enää 390 rikkomustapausta, jotka liittyivät myöhästyneeseen täytäntöönpanoon. Vuoden 2011 lopussa vireillä oli 1 185 tapausta. Suurin osa myöhästymiseen liittyvistä vuonna 2013 aloitetuista uusista rikkomusmenettelyistä koski Italiaa, Kyprosta ja Sloveniaa. Vähiten menettelyjä avattiin Alankomaiden ja Irlannin osalta.

Jäsenvaltioita autetaan panemaan direktiivit täytäntöön EU:n ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin vahvistamassa määräajassa. Tämän vuoksi komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanosuunnitelmia, joihin sisältyy ohjeellisia ehdotuksia siitä, miten kansalliset viranomaiset voivat panna direktiivin täytäntöön asianmukaisesti ja ajallaan. Tämän lisäksi komissio hyödyntää edelleen Lissabonin sopimuksella käyttöön otettua seuraamusjärjestelmää, jolla ehkäistään täytäntöönpanon viivästymistä. Se on siirtänyt 14 tapausta Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja pyytänyt taloudellisten seuraamusten määräämistä Belgialle, Bulgarialle, Kyprokselle, Portugalille, Puolalle, Romanialle, Virolle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Vuonna 2012 komissio vei 35 tapausta unionin tuomioistuimeen.

Kantelut ovat kansalaisten suora yhteys EU:hun

Kansalaiset, yritykset ja sidosryhmät tekivät vuonna 2013 yhteensä 3 505 kantelua, joiden avulla komissio sai tärkeää tietoa EU:n sääntöjen asianmukaisen soveltamisen seurantaa varten. Uusista kanteluista 72 prosenttia liittyi seuraavaan viiteen politiikan alaan: oikeusasiat (590), ympäristöasiat (520), sisämarkkinat ja palvelut (494), työllisyys (470) ja verotus ja tulliliitto (452). Kanteluiden kohteena olivat useimmiten Italia (472), Espanja (439) ja Saksa (297).

Tausta

Komissio on Euroopan parlamentin pyynnöstä esittänyt vuodesta 1984 lähtien vuosittain kertomuksen unionin lainsäädännön soveltamisen seurannasta edeltävältä vuodelta.

Euroopan parlamentti antaa vuosittain kertomuksen komission kertomuksesta ja esittää kantansa keskeisiin kysymyksiin.

Lisätietoja

31. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta

Vuosikertomukset unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta

Yhteyshenkilö:

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar