Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. února 2014

Komise schválila mapu regionální podpory pro ČR na období 2014–2020

Evropská komise schválila mapu České republiky pro poskytování státní podpory v letech 2014 až 2020 s ohledem na nové pokyny k regionální podpoře, které Komise přijala v červnu 2013 (viz IP/13/569). Nové pokyny stanoví podmínky, za kterých mohou členské státy poskytovat podnikům státní podporu v zájmu regionálního rozvoje. Jejich cílem je podporovat růst a větší soudržnost jednotného trhu.

„Nová mapa stanoví rámec, díky němuž budou moci orgány České republiky podpořit investice v regionech, kde žije téměř 90 % obyvatel ČR,“ uvedl místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže Joaquín Almunia.

Mapy regionální podpory jednotlivých členských států vymezují oblasti, kterým mohou podle pravidel EU vnitrostátní orgány poskytnout regionální investiční podporu, a stanoví maximální míru podpory pro podniky v těchto oblastech. Přijetím této mapy je zajištěna kontinuita české regionální politiky. Mapa bude platit od 1. července 2014 do 31. prosince 2020.

Podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU mohou členské státy poskytovat státní podporu s cílem pomáhat hospodářskému rozvoji v oblastech, které se vyznačují mimořádně nízkou životní úrovní nebo vysokou nezaměstnaností. V pokynech se tyto oblasti definují jako regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU.

Podle těchto zásad se může regionální investiční podpora nadále vztahovat na regiony, v nichž žije 88,1 % obyvatel České republiky. Maximální intenzita podpory bude činit 25 % způsobilých nákladů na příslušný investiční projekt.

Zatímco celková intenzita podpory se v porovnání s předchozí mapou mírně snížila (o 5 až 15 procentních bodů v závislosti na regionu), počet obyvatel, kterých se týká, zůstává téměř stejný. To odpovídá obecnému přístupu pokynů k regionální podpoře, které jsou zaměřené na pomoc nejvíce znevýhodněným evropským regionům.

V regionu hlavní město Praha, kde žije 11,9 % obyvatel, přesahuje HDP na hlavu hodnotu 100 % průměru EU, a Praha proto regionální podporu v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2020 získat nemůže. Situace se tedy nijak nemění, protože tento region přestal být pro podporu způsobilý již v době platnosti současné mapy, konkrétně v roce 2009. V předcházejícím přechodném období byla podpora povolena v části regionu, a to s intenzitou 10 %.

Souvislosti

Pokyny k regionální podpoře stanoví pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat podnikům v méně rozvinutých oblastech Evropy státní podporu na investice do nových výrobních závodů nebo na rozšíření či modernizaci stávajících zařízení. V konečném důsledku by regionální podpora měla přispívat k hospodářskému rozvoji a zaměstnanosti. Pokyny obsahují pravidla, na jejichž základě mohou členské státy vypracovat mapy regionální podpory, které platí po celou dobu platnosti pokynů. Tyto mapy určují, v kterých zeměpisných oblastech mohou společnosti získat regionální státní podporu a na jakou část způsobilých investičních nákladů (intenzita podpory). Způsobilé náklady představuje ta část celkových investičních nákladů, kterou lze brát v úvahu pro výpočet výše podpory.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění dnešního rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v registru státních podpor pod číslem SA.37553. Nová rozhodnutí týkající se státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku naleznete rovněž v elektronickém týdeníku věnovaném státním podporám State Aid Weekly e-News.

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani (+32 22974513, Twitter: @ECspokesAntoine)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar