Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. september 2014

Mittesaastavad sõidukikütused. Kogu ELi hõlmava liikuvuse huvides peavad liikmesriigid tagama oma territooriumi minimaalse kaetuse alternatiivkütusetanklatega

Täna võeti vastu uued ELi eeskirjad, mille kohaselt peavad kogu Euroopas rajatavad alternatiivkütusetanklad vastama ühistele ehitus- ja kasutusstandarditele, mille puhul on ette nähtud ka ühesugune pistik elektrisõidukite laadimiseks. Liikmesriigid peavad kehtestama ja avalikustama oma eesmärgid ning esitama riikliku poliitikaraamistiku 2016. aasta lõpuks.

„Alternatiivkütused on energiavarustuse kindluse parandamise tähtsaim tegur. Need vähendavad transpordi mõju keskkonnale ja aitavad oluliselt kaasa ELi konkurentsivõime parandamisele,” ütles liikuvus- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas. „Uute eeskirjadega annab EL ettevõtjatele kauaoodatud õiguskindluse investeerimise alustamiseks ning võimaluse mastaabisäästuks. ELi liikmesriigid soovisid paindlikkust infrastruktuuri kasutamisel. Nüüd on nende ülesanne töötada välja õiged riiklikud poliitikaraamistikud.”

Siiani on puhaste kütuste kasutuselevõttu takistanud kolm peamist tegurit: sõidukite kõrge hind, leige vastuvõtt tarbijate hulgas ning laadimis- ja tankimiskohtade puudumine. See on nagu nõiaring. Uue, alternatiivkütuste taristu kasutamise direktiiviga pannakse liikmesriikidele kohustus rajada alternatiivkütuste (elekter, vesinik ja maagaas) kasutuselevõtuks minimaalne taristu ning kehtestada vajalike seadmete ühtsed ELi standardid ja teavitada kasutajaid. Veeldatud maagaasil (LNG) sõitvad sisevee- ja merelaevad vastavad paremini väiksema heitkoguse nõudele, eelkõige tundlikes piirkondades kehtestatud rangemale väävliheite piirmäärale.

Kõnealuse direktiiviga kehtestatakse reguleeriv raamistik järgmiste kütuste kohta.

Elekter Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid seadma endale sihiks, et 2020. aastaks oleks piisavalt üldkasutatavaid laadimispunkte , mis võimaldaks liikuda elektrisõidukitega vähemalt linnas ja eeslinnalistes asumites. Eesmärgiks peaks olema vähemalt üks laadimispunkt iga kümne elektrisõiduki kohta. Lisaks tuleb direktiivi kohaselt kasutada kogu ELis ühtsele standardile vastavat pistikut ning see lihtsustab liikuvust kogu ELis.

Veeldatud maagaas (LNG) Maagaasil/biometaanil töötavad sõidukid kasutavad hästi väljaarendatud tehnoloogiat ning ei jää omadustelt ega maksumuselt alla ei bensiinil ega diislikütusel töötavatele sõidukitele, lisaks on nende heitgaasid puhtad. Maagaas võib veokites ja laevades edukalt diislikütust asendada. Selleks et edendada veeldatud maagaasi kasutamist maanteetranspordis, peavad liikmesriigid tagama piisava arvu ühtsele standardile vastavate üldkasutatavate tanklate kättesaadavuse üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu (TEN-T) maanteedel (vt IP/13/948), soovitatavalt iga 400 km järel. Tanklad peaksid valmis saama 2025. aasta lõpuks. Samuti on direktiiviga ette nähtud rajada minimaalne taristu, et tagada peamistes mere- ja siseveesadamates veeldatud maagaasi kättesaadavus.

Surumaagaas (CNG) Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid tagama piisava arvu ühtsele standardile vastavate üldkasutatavate tanklate ehitamise, et surumaagaasil töötavad sõidukid saaksid liikuda linnas ja eeslinnalistes asumites, samuti TEN-T põhivõrgus; soovitatavalt üks tankla iga 150 km järel. Ka need tanklad tuleb valmis ehitada 2025. aasta lõpuks.

Vesinik Direktiivi eesmärk on tagada, et liikmesriikides, kes otsustavad hakata kasutama vesiniktehnoloogial põhinevat taristut, mis ehitatakse 2025. aasta lõpuks, oleks piisav arv ühtsele standardile vastavaid üldkasutatavaid tanklaid.

Lisaks sellele tuleb direktiivi kohaselt anda tarbijatele selget teavet selle kohta, millist kütust võib sõidukis kasutada. Selleks kasutatakse standarditud märgistamist sõiduki kasutusjuhendis, sõidukimüügi ettevõtetes ning laadimispunktides ja tanklates. Samuti on eesmärk pakkuda tarbijatele selget teavet, mis võimaldab võrrelda alternatiivkütuste hindu traditsiooniliste kütuste omadega. Lisaks sellele peavad liikmesriigid tagama, et teave üldkasutatavate laadimispunktide ja tanklate geograafilise asukoha kohta oleks kättesaadav avatud ja mittediskrimineerival viisil.

Lisateave

Euroopa Parlamendi pressiteade [IP/14/440]:

EL käivitab puhta kütuse strateegia [IP/13/40]:

Puhas energia transpordi jaoks – Korduma kippuvad küsimused [MEMO/13/24]:

Puhas energia ja transport: alternatiivkütuste Euroopa strateegia:

Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kohta:

Siim Kallas Twitteris: @SiimKallasEU

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct, telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 või e–post


Side Bar