Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 4 Feabhra 2014

An Comhshaol: Ná Cuir Dramhaíl Amú! arsa Generation Awake

Sa chéim is déanaí d'fheachtas Generation Awake (Inár nDúiseacht) de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, dírítear ar an tionchar ar an gcomhshaol, an geilleagar, an tsochaí agus an daoine aonair a bhaineann le hacmhainní a úsáid go neamh-inbhuanaithe. Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas aird na dtomhaltóirí a tharraingt ar an tionchar atá ag a nósanna tomhaltais ar acmhainní nádúrtha, agus na tairbhí a bhaineann le rudaí a dhéanamh ar bhealach difriúil a thaispeáint dóibh. Ag croí an fheachtais, tá suíomh gréasáin 100% idirghníomhach atá ar fáil i ngach ceann de 24 teanga oifigiúil an AE, áit a thaispeánann pearsana cartúin an tionchar atá ag gnáthchinntí laethúla maidir le rudaí a cheannach ar an gcomhshaol.

D'ainneoin spriocanna athchúrsála ar fud an AE agus an méid atá bainte amach i réimsí áirithe, is acmhainn í dramhaíl na hEorpa nach bhfuiltear ag baint a ndóthain úsáide as, ná baol air. I staidéar a ullmhaíodh don Choimisiún, meastar go spárálfaí €72 billiún in aghaidh na bliana má chuirtear reachtaíocht dramhaíola an AE chun feidhme in a iomláine, chomh maith le láimhdeachas bliantúil earnáil bainistíochta dramhaíola agus athchúrsála an AE a mhéadú €42 billiún agus níos mó ná 400,000 post nua a chruthú faoin mbliain 2020.

Ar shuíomh gréasáin Generation Awake tugtar deis do chuairteoirí fáil amach faoi luach dramhaíola, ag taispeáint gur féidir í a athúsáid, a athchúrsáil, a mhalartú nó a dheisiú in áit í a chaitheamh amach. Tá leathanach Facebook ag gabháil leis ina iarrtar ar shaoránaigh dúshláin a thabhairt chucu féin, mar shampla, dramhaíl ó bhia a laghdú nó a bheith níos tíosaí le huisce. Is féidir duine ar bith a bheith páirteach, agus spreagtar gach duine chun an scéal a scaipeadh: is féidir le dramhaíl nach féidir a sheachaint a bheith ina hacmhainn luachmhar, agus is ionann acmhainní a spáráil agus airgead a spáráil.

Cúlra

Taobh thiar den fheachtas spraíúil tá teachtaireacht dháiríre: is minic a bhíonn ábhair luachmhara sa dramhaíl, ábhair is féidir a thabhairt isteach sa chóras eacnamaíoch arís. Sa lá atá inniu ann, cailleann geilleagar an Aontais Eorpaigh amach ar chuid mhaith amhábhair thánaistigh fhéideartha de dheasca drochbhainistíochta dramhaíola. In 2010, b'ionann táirgeadh iomlán dramhaíola san AE agus 2,520 milliún tonna, is é sin 5 thonna in aghaidh an duine in aghaidh na bliana ar an meán. Má dhéantar dramhaíl a laghdú, a athúsáid agus a athchúrsáil, is féidir le gach duine againn cuidiú le geilleagar bríomhar agus comhshaol sláintiúil a bhaint amach. Spárálfar acmhainní comhshaoil agus eacnamaíocha ar an mbealach sin agus cabhróidh sé chun an Eoraip a threorú i dtreo geilleagar atá níos ciorclaí, is é sin geilleagar ina mbainimid an luach is mó ó acmhainní agus ó tháirgí trína ndeisiú, trína n-athúsáid, trína n-athmhonarú agus trína n-athchúrsáil.

Tá an feachtas seo, a aistríodh go gach ceann de theangacha oifigiúla an AE, dírithe ar dhaoine idir 25 agus 40 bliana d'aois, agus díríonn sé go háirithe ar dhaoine fásta óga atá ina gcónaí i gcathracha agus ar theaghlaigh le leanaí beaga. Ón tráth a seoladh é i nDeireadh Fómhair 2011, tugadh cuairt ar shuíomh gréasáin an fheachtais níos mó ná 750,000 uair, d'amharc níos mó ná 4.5 milliún duine ar na físeáin agus mheall an leathanach Facebook (www.facebook.com/generationawake) lucht leanúna de bheagnach 100,000. Cuimsíonn an chéim nua seo den fheachtas comórtas grianghrafadóireachta a bhfuil mar théama aige moltaí chun acmhainn a dhéanamh de bhruscar. Bronnfar turas chuig Cóbanhávan, Príomhchathair Ghlas na hEorpa 2014, ar an mbuaiteoir.

Tuilleadh eolais:

Suíomh gréasáin ilteangach an fheachtais: www.generationawake.eu

Leathanach Facebook don lucht leanúna: www.facebook.com/generationawake

Féach freisin:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Teagmháil:

Don phreas: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Don phobal: Europe Direct ar an teileafón 00 800 6 7 8 9 10 11 nó trí ríomhphost


Side Bar