Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. septembrī

ES veicina sadarbību ar jaunattīstības valstīm ilgtspējīgas enerģētikas jomā

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu rīt Ņujorkā parakstīs kopīgās deklarācijas, kuru mērķis ir pastiprināt sadarbību enerģētikas jomā ar piecām Āfrikas valstīm – Kaboverdi, Kotdivuāru, Libēriju, Togo un Ruandu. Šo nolīgumu mērķis būs uzlabot piekļuvi ilgtspējīgiem energoresursiem, arī lauku apvidos, kur šī nepieciešamība ir vislielākā.

Lai to panāktu arī pasaules mērogā, 2014.—2020. gada finanšu periodā ES plāno piešķirt dotācijas vairāk nekā 3,3 miljardu eiro vērtībā ilgtspējīgas enerģētikas projektu atbalstam visā pasaulē. Aptuveni 2 miljardi eiro būs paredzēti Āfrikas valstīm.

Pirms kopīgo deklarāciju parakstīšanas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: “Ilgtspējīga enerģētika ir būtiska izaugsmes un attīstības veicināšanai. Tādēļ pirms diviem gadiem ES augstākā līmeņa sanāksmē "Ilgtspējīga enerģija visiem" Briselē es ierosināju nospraust vērienīgu mērķi – palīdzēt jaunattīstības valstīm nodrošināt, lai līdz 2030. gadam 500 miljoniem cilvēku būtu pieejami ilgtspējīgi energopakalpojumi. Esmu gandarīts, ka tagad mēs apvienojam spēkus ar Eiropas un Āfrikas valstīm, kas ir nolēmušas uzņemties vadību cīņā pret enerģētisko nabadzību.

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs piebilda: “Bez enerģijas rūpnīcas nevar darboties, skolas nav iespējams apgaismot un ģimenes nevar pagatavot siltu maltīti – tā ir situācija, ar kuru daudzi cilvēki saskaras joprojām. Taču ir vienlīdz svarīgi, lai ilgtspējīgi energoresursi tiktu veicināti visupirms. Šīs deklarācijas skaidri apliecina visu parakstītāju politisko apņemšanos un vēlmi strādāt kopā un panākt straujāku progresu ceļā uz to, lai visiem būtu pieejama ilgtspējīga enerģija.

Nolīgumu galvenais mērķis ir sadarboties ar privāto sektoru, lai uzlabotu ieguldījumu un finansējuma nosacījumus un tādējādi palielinātu ilgtspējīgas enerģijas pieejamību vai ilgtspējīgas, stabilas un izmaksu ziņā efektīvas elektroenerģijas ražošanu. Lai tas patiešām būtu efektīvi, mūsu partnervalstu valdības un ES kopīgi strādās pie ilgtspējīgas enerģētikas projektu veicināšanas.

Priekšsēdētājs Barrozu un komisārs Piebalgs pašlaik ir Ņujorkā, kur viņi piedalīsies ANO Ģenerālajā asamblejā un klimata pārmaiņām veltītā samitā, kā arī citās svarīgās starptautiskās sanāksmēs. Rīt priekšsēdētājs Barrozu arī uzstāsies asamblejas augsta līmeņa sanāksmē par atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāti. Ģenerālajā asamblejā attīstībai veltīto tematu vidū būs arī sarunas par attīstības programmu laikposmam pēc 2015. gada, gatavošanās konferencei par attīstības finansēšanu, kā arī process saistībā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām ar mērķi 2015. gadā panākt pasaules mēroga vienošanos par klimata pārmaiņām.

Konteksts

Rītdienas nolīgumu mērķis būs arī stiprināt politiskās saites starp parakstītājvalstu enerģētikas politikas saistībām un ES un citu līdzekļu devēju sniegto finansiālo atbalstu. Kopīgās deklarācijas parakstīs arī šādas Eiropas valstis:

• Kaboverde: Austrija, Luksemburga, Spānija un Portugāle;

• Kotdivuāra: Francija;

• Libērija: Norvēģija.

ES enerģētikas finansējums attīstības un sadarbības jomā

Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam aptuveni 30 jaunattīstības valstis kā galveno nozari sadarbībai ar ES ir izvēlējušās enerģētiku. Turklāt arī citas valstis, kurās tā nav noteikta kā galvenā nozare, saņems ievērojamus līdzekļus enerģētikas jomā. Kopumā aptuveni 3,3 miljardi eiro būs paredzēti, lai atbalstītu ilgtspējīgu enerģētiku ES partnervalstīs visā pasaulē, izmantojot divpusēju un reģionālu sadarbību. Gaidāms, ka tādējādi tiks veicināti aizdevumi un kapitālieguldījumi 15 līdz 30 miljardu eiro apmērā nolūkā novērst enerģētikas infrastruktūras trūkumu un nodrošināt energoapgādi uzņēmumos, skolās, mājokļos un slimnīcās.

Daži piemēri ES pašreizējam darbam enerģētikas jomā

ES finansējuma apvienošanas mehānismi. ES un Āfrikas Infrastruktūras ieguldījumu fonda ietvaros ES sniedz atbalstu 25 miljonu eiro apmērā Turkanas ezera vēja enerģijas projektam. Tā rezultātā Kenijā tiks uzbūvēts vēja ģeneratoru parks, kura jauda būs 310 MW, un kopējās ieguldījumu izmaksas būs 625 miljoni eiro. Šis projekts mazinās valsts atkarību no importa un tādas hidroenerģijas ražošanu, kuras apjomu ietekmē laika apstākļi, palielinās energoapgādes drošību un uzlabos saimniecisko darbību nomaļos reģionos.

Lauku elektrifikācija. ES finansētā 2 miljonus eiro vērtā projektā Libērijā, ko īsteno organizācija “Glābiet bērnus” (Save the Children), visās sabiedrības veselības aprūpes iestādēs, kurās nav elektroenerģijas apgaismojumam un radioiekārtu darbināšanai, tiek uzstādīti saules enerģijas paneļi. Valstī ar 3,5 miljoniem iedzīvotāju projekts dos labumu aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku, galvenokārt sievietēm un bērniem lauku apvidos.

Sadarbības veidošana. ES un Jaunzēlande ir izveidojušas partnerību, lai atbalstītu konkrētus projektus Klusā okeāna reģionā. Piemēram, jauna hidroelektrostacija, kuras jauda ir mazāka par 1 MW, pozitīvi ietekmē 188 000 Samoa iedzīvotāju dzīvi.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Informācija par pašreizējiem ES enerģētikas projektiem:

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/energy-booklet-web-09-07-2014_en.pdf

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar