Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 september 2014

Nu är det bekräftat – Erasmusstudenter har stora fördelar på arbetsmarknaden

Ungdomar som studerar eller praktiserar utomlands får inte bara kunskaper i särskilda ämnen, utan även bättre generella färdigheter, något som arbetsgivarna sätter stort värde på. En ny konsekvensbedömning av effekterna av EU:s studentutbytesprogram Erasmus visar att studenter med internationell erfarenhet klarar sig mycket bättre på arbetsmarknaden efter examen, och löper hälften så stor risk att bli långtidsarbetslösa jämfört med dem som inte har studerat eller praktiserat utomlands. Fem år efter examen är arbetslösheten i gruppen med internationell erfarenhet 23 % lägre. Undersökningen som har gjorts av oberoende experter är den största i sitt slag och omfattar svar från närmare 80 000 personer, både studenter och företag.

– Resultatet av den här undersökningen av Erasmus-programmet är ytterst betydelsefullt med tanke på den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten i EU, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor. Resultatet talar sitt tydliga språk – om du studerar eller praktiserar utomlands, ökar dina möjligheter att få jobb. Mellan 2014 och 2020 kommer fyra miljoner personer att få EU-bidrag inom det nya programmet Erasmus+ och de får därmed chansen att genom studier, praktik, undervisning eller volontärarbete uppleva livet i ett annat land.

Den nya undersökningen visar att när arbetsgivare rekryterar söker 92 % av dem just de personlighetsdrag som främjas genom programmet, till exempel tolerans, självförtroende, problemlösningsförmåga, nyfikenhet, självinsikt om sina egna starka och svaga sidor samt beslutsamhet. Tester före och efter utbytesperioder utomlands visar att Erasmusstudenter uppvisar högre värden för dessa personlighetsdrag redan innan utbytet påbörjas, och när de kommer tillbaka har skillnaden i värdena ökat med i genomsnitt 42 %, jämfört med andra studenter.

Studenter som får Erasmusstipendium kan välja att studera eller göra praktik utomlands, och rapporten visar att mer än en av tre Erasmuspraktikanterna erbjuds en plats på företaget där de gjort sin praktik. Erasmuspraktikanter visar också mer entreprenörsanda än praktikanter som stannar i hemlandet. En av tio har startat egna företag och mer än tre av fyra planerar eller kan tänka sig att göra det. De kan också förvänta sig snabbare karriär, eftersom personal med internationell erfarenhet får ta större ansvar i arbetet, enligt 64 % av arbetsgivarna.

Erasmus förbättrar inte bara karriärmöjligheterna, utan erbjuder också studenterna ett vidgat perspektiv och nya kontaktnät. 40 % av Erasmusstudenterna har flyttat eller bytt arbete minst en gång sedan examen, vilket är nästan dubbelt så många som bland dem som inte varit rörliga under studietiden. Medan 93 % av studenterna med internationell erfarenhet kan tänka sig att bo utomlands i framtiden, gäller detta endast 73 % av dem som stannat kvar i samma land under studierna.

Tidigare Erasmusstudenter är också mer benägna att ha gränsöverskridande relationer. 33 % av de tidigare Erasmusstudenterna har en partner med annan nationalitet, jämfört med 13 % av dem som stannade hemma under studietiden. 27 % av Erasmus-studenterna träffar sin livspartner under Erasmustiden, och utifrån det uppskattar kommissionen att ungefär en miljon barn kan ha fötts i Erasmuspar sedan 1987.

Under de närmaste sju åren (2014–2020) kommer det nya programmet Erasmus+ att ge fyra miljoner personer möjlighet att åka utomlands, däribland två miljoner högskolestuderande och 300 000 högskoleanställda. Dessutom kommer programmet att finansiera 135 000 student- och personalutbyten med utomeuropeiska partnerländer. Erasmus+ ska också bli ännu mer tillgängligt tack vare ökat språkligt stöd, flexiblare regler och ytterligare stöd till personer som har särskilda behov eller kommer från missgynnade miljöer eller avlägset belägna områden.

Bakgrund

I sin strategi för moderniseringen av den högre utbildningen betonade kommissionen behovet att ge studenter fler möjligheter att förvärva färdigheter genom studier eller praktik utomlands. EU:s övergripande mål för studentutbyte är minst 20 % fram till 2020. För närvarande deltar cirka 10 % av studenterna i EU i studier eller praktik utomlands med stöd från offentliga eller privata medel. Cirka 5 % av studenterna får Erasmusstipendium. Denna siffra grundar sig på de senast tillgängliga uppgifterna från Eurostat för 2011–12, som visar att antalet utexaminerade var över 5,35 miljoner i de länder som deltar i Erasmus och av dem var antalet Erasmusstudenter nästan 253 000.

Undersökningen omfattar såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Onlineundersökningar omfattade 34 länder (EU:s medlemsstater, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet) och innehöll svar från över 75 000 studenter och före detta studenter, däribland 55 000 som studerat eller gjort praktik utomlands, analyserades. Dessutom har 5 000 anställda, 1 000 högre utbildningsanstalter och 650 arbetsgivare (55 % små och medelstora företag) deltagit i onlineundersökningar. Den kvalitativa undersökningen inriktades på åtta länder som sinsemellan var olika i fråga om storlek och geografiskt läge: Bulgarien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Litauen, Portugal, Spanien och Förenade kungariket. Undersökningen omfattade besök på plats, intervjuer, fokusgrupper och institutionella seminarier.

Konsekvensbedömningen av Erasmus gjordes av en oberoende expertgrupp under ledning av de Berlinbaserade specialisterna CHE Consult, tillsammans med Brussels Education Services, Compostela Group of Universities och Erasmus Student Network.

Erasmus+, det nya programmet för utbildning, praktik, ungdom och idrott inleddes i januari 2014 med en total budget på nästan 15 miljarder euro för de kommande sju åren. Det är 40 % mer än tidigare.

Mer information

MEMO/14/534

Europeiska kommissionen: Programmet Erasmus+

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Slutrapport: Undersökning av Erasmus-programmet

Antalet utresande Erasmusstudenter (per land) som studerade eller praktiserade utomlands under 2012-13

Välkända tidigare Erasmusstudenter – inspirerande yrkesbanor

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

Erasmus+ film

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58);

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

För allmänheten: Europa direkt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­post


Side Bar