Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. septembra 2014

Štúdia vplyvu programu Erasmus potvrdzuje, že systém výmeny študentov EÚ zvyšuje zamestnateľnosť a pracovnú mobilitu

Mladí ľudia, ktorí študujú alebo sa odborne pripravujú v zahraničí, nezískavajú len poznatky v špecifických odboroch, ale posilňujú aj kľúčové prierezové zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Z novej štúdie vplyvu programu Európskej únie s názvom Erasmus zameraného na výmenu študentov vyplýva, že absolventom s medzinárodnými skúsenosťami sa na trhu práce darí oveľa lepšie. Je o polovicu menej pravdepodobné, že sa stanú dlhodobo nezamestnanými v porovnaní s tými, ktorí štúdium ani odbornú prípravu v zahraničí neabsolvovali, a päť rokov po ukončení štúdia je miera ich nezamestnanosti o 23 % nižšia. Štúdia vypracovaná nezávislými odborníkmi je najväčšou svojho druhu a získala spätnú väzbu od takmer 80 000 respondentov vrátane študentov a podnikov.

„Zistenia štúdie vplyvu programu Erasmus sú veľmi významné vzhľadom na kontext neprijateľne vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ. Posolstvo je jasné: ak štúdium alebo odbornú prípravu absolvujete v zahraničí, máte väčšiu šancu sa zamestnať. V rámci nového programu Erasmus+ sa v rokoch 2014 až 2020 poskytnú štipendiá EÚ štyrom miliónom ľudí, čo im umožní získať skúsenosti zo života v inej krajine prostredníctvom štúdia, odbornej prípravy, výučby alebo dobrovoľníctva,“ uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Z novej štúdie takisto vyplýva, že 92 % zamestnávateľov hľadá charakterové vlastnosti posilnené týmto programom, medzi ktoré patrí tolerancia, dôvera, schopnosť riešiť problémy, zvedavosť, poznanie svojich silných/slabých stránok a rozhodnosť pri výbere zamestnania. Testy pred nastúpením na výmenný pobyt v zahraničí a po ňom odhalili, že študenti programu Erasmus si už aj pred začiatkom svojho výmenného pobytu viac vážia uvedené osobnostné črty, a kým sa vrátia, rozdiel vo vnímaní týchto hodnôt vzrastie v priemere o 42 % v porovnaní s vnímaním u iných študentov.

Študenti, ktorí využívajú financovanie z programu Erasmus, si môžu vybrať štúdium alebo stáž v zahraničí. Správa poukazuje na to, že viac ako jednému z troch stážistov programu Erasmus ponúka podnik, kde vykonávajú svoju stáž, miesto. Stážisti programu Erasmus majú takisto silnejšieho podnikateľského ducha ako ich kolegovia, ktorí ostali doma: 1 z 10 si založí vlastný podnik a viac ako 3 zo 4 tak plánujú urobiť alebo si dokážu predstaviť, že tak urobia. Môžu takisto očakávať rýchlejší kariérny postup; vzhľadom na to, že podľa 64 % zamestnávateľov sú zamestnanci s medzinárodnými skúsenosťami poverení väčšou profesijnou zodpovednosťou.

Erasmus nezlepšuje len kariérne vyhliadky, ale študentom takisto rozširuje obzory a poskytuje sociálne väzby. Od ukončenia štúdia 40 % študentov zmenilo krajinu svojho pobytu alebo práce aspoň raz, čo je takmer dvojnásobok počtu tých, ktorí sa na takejto výmene počas štúdia nezúčastnili. Zatiaľ čo 93 % študentov s medzinárodnými skúsenosťami si dokáže predstaviť, že by v budúcnosti žilo v zahraničí, v prípade študentov, ktorí počas svojho štúdia ostávajú v tej istej krajine, je to iba 73 %.

Takisto je pravdepodobnejšie, že bývalí študenti programu Erasmus budú mať partnerov z iných krajín: 33 % bývalých študentov programu Erasmus má partnera inej štátnej príslušnosti v porovnaní s 13 % tých, ktorí počas štúdií ostali doma; 27 % študentov programu Erasmus stretlo svojho dlhodobého partnera počas pobytu v rámci programu Erasmus. Komisia na základe uvedených skutočností odhaduje, že od roku 1987 sa narodil približne jeden milión bábätiek párom z programu Erasmus.

Nový program Erasmus+ poskytne v nadchádzajúcich siedmich rokoch (2014 – 2020) príležitosť ísť do zahraničia 4 miliónom ľudí, a to vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl a 300 000 zamestnancov pôsobiacich v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Okrem toho sa z programu bude financovať 135 000 výmen študentov a zamestnancov s partnerskými krajinami mimo Európy. Erasmus+ bude ešte prístupnejší vďaka zvýšenej jazykovej podpore, flexibilnejším pravidlám a dodatočnej podpore pre ľudí s osobitnými potrebami, zo znevýhodneného prostredia alebo zo vzdialených oblastí.

Súvislosti

Komisia vo svojej stratégii modernizácie vysokoškolského vzdelávania zdôraznila potrebu poskytnúť študentom viac príležitostí, aby získali zručnosti prostredníctvom štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí. Cieľom EÚ v rámci celkovej mobility študentov je dosiahnuť do konca desaťročia ich aspoň 20 % účasť. V súčasnosti študuje alebo sa na odbornej príprave v zahraničí zúčastňuje okolo 10 % študentov EÚ s finančnou podporou verejných a súkromných prostriedkov. Približne 5 % študentov dostáva štipendium Erasmus. (Toto číslo sa zakladá na najnovších dostupných údajoch Eurostatu za roky 2011 – 2012, podľa ktorých bol počet absolventov vysokých škôl v účastníckych krajinách programu Erasmus viac ako 5,35 milióna a počet študentov zúčastnených na programe Erasmus takmer 253 000.)

Štúdia je kombináciou kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Online prieskumy prebehli v 34 krajinách (členské štáty EÚ, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko) a analyzovali odpovede viac ako 75 000 študentov a absolventov vrátane vyše 55 000, ktorí štúdium alebo odbornú prípravu absolvovali v zahraničí. Okrem toho sa na online prieskume zúčastnilo 5 000 zamestnancov, 1 000 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 650 zamestnávateľov (55 % MSP). Kvalitatívna štúdia sa zameriava na osem krajín, ktoré sú rôznorodé, pokiaľ ide o veľkosť a polohu: Bulharsko, Česká republiku, Fínsko, Nemecko, Litvu, Portugalsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Zahŕňa návštevy na mieste, rozhovory, cieľové skupiny a inštitucionálne semináre.

Štúdiu vplyvu programu Erasmus vykonala nezávislá skupina odborníkov pod vedením berlínskych špecialistov CHE Consult spolu s odborníkmi z Brussels Education Services, Compostela Group of Universities a zo študentskej siete Erasmus.

Erasmus+, nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, bol spustený v januári 2014 s celkovým rozpočtom takmer 15 miliárd EUR na nasledujúcich sedem rokov – o 40 % vyššie ako pri predchádzajúcej úrovni.

Ďalšie informácie

MEMO/14/534

Európska komisia: Program Erasmus+

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Záverečná správa: Štúdia vplyvu programu Erasmus

Počet študentov, ktorí sa v rokoch 2012 – 2013 zúčastnili v rámci programu Erasmus na výmennom pobyte alebo stáži v zahraničí, podľa krajiny

Známi absolventi programu Erasmus – inšpirujúce kariéry

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

Erasmus+ film

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258)

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar