Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. september 2014. a.

Erasmuse mõju-uuring kinnitab ELi üliõpilasvahetusprogrammi märkimisväärset panust tööalasesse konkurentsivõimesse ja liikuvusse

Noored, kes õpivad või käivad praktikal välismaal, omandavad lisaks erialastele teadmistele ka paremad valdkonnaülesed oskused, mida tööandjad kõrgelt hindavad. Uus uuring Euroopa Liidu Erasmuse üliõpilasvahetusprogrammi mõju kohta näitab, et rahvusvahelise kogemusega ülikoolilõpetajad on tööturul edukamad. Sellistel noortel on võrreldes nendega, kes ei ole välismaal õppinud või praktiseerinud, poole väiksem oht jääda pikaajaliselt tööta, ja viis aastat pärast ülikooli lõpetamist on ka nende tööpuuduse määr 23% madalam. Kõnealuse hetkel kõige laiahaardelisema, sõltumatute ekspertide tehtud uuringu käigus küsitleti peaaegu 80 000 inimest, sealhulgas üliõpilasi ja ettevõtjaid.

„Erasmuse mõju-uuringu tulemused on ELi noorte töötuse lubamatult kõrget taset arvestades äärmiselt olulised. Sõnum on selge: kui õpite või koolitate end välismaal, on teil tööturul paremad väljavaated. Uus programm Erasmus+ pakub neljale miljonile inimesele ELi toetusi ajavahemikus 2014–2020, võimaldades neil tutvuda eluga teistes riikides õpingute, praktika, õpetamise ja vabatahtliku tegevuse kaudu,” ütles Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

Uuring näitab, et 92% tööandjatest panevad rõhku sellistele programmis osalemisel eriti hoogsalt arenevatele isikuomadustele, nagu sallivus, enesekindlus, probleemide lahendamise oskus, uudishimu, oma tugevate ja nõrkade külgede tundmine ning kindlameelsus tööleasumise üle otsustamisel. Erasmuse üliõpilaste seas enne ja pärast välismaal õppimist tehtud testidest selgub, et neid omadusi iseloomustavad näitajad on kõrgemad juba enne vahetusprogrammiga alustamist. Pärast vahetusprogrammi lõpetamist on vastavad näitajad teiste üliõpilastega võrreldes keskmiselt 42% kõrgemad.

Erasmuse toetus annab üliõpilastele võimaluse valida kas õpingud või praktika. Aruandest selgub, et üle kolmandiku Erasmuse praktikantidest saavad tööpakkumise ettevõttes, kus nad praktikat sooritavad. Erasmuse praktikandid on ka ettevõtlikumad kui kodumaale praktikale jäänud õpingukaaslased. Üks kümnest on loonud oma ettevõtte ja rohkem kui neljandik kavatseb seda teha või näeb seda ühe võimalusena. Tõenäoliselt edeneb ka nende karjäär kiiremini: 64% tööandjatest ütleb, et nad annavad rahvusvahelise kogemusega töötajatele suuremat vastutust nõudvaid ülesandeid.

Erasmus mitte üksnes parandab üliõpilaste karjäärivõimalusi, vaid laiendab ka silmaringi ja loob sotsiaalseid sidemeid. 40% on vahetanud asukohariiki või töökohta vähemalt kord pärast ülikooli lõpetamist: see protsent on kodumaal õppijatega võrreldes kaks korda suurem. Rahvusvahelise kogemusega üliõpilastest oleks 93% valmis tulevikus välismaal elama; ühesainsas riigis õppinute puhul on see näitaja ainult 73%.

Endised Erasmuse üliõpilased loovad ka piire ületavaid suhteid suurema tõenäosusega: 33% endistest Erasmuse üliõpilastest on leidnud muust rahvusest elukaaslase; õpingute ajal koduseks jäänute hulgas on see näitaja 13%; 27% Erasmuse üliõpilaste puhul saab pikaajaline suhe alguse vahetusprogrammi ajal. Sellest lähtudes väidab komisjon, et alates 1987. aastast on nn Erasmus-paaridel sündinud tõenäoliselt ligikaudu miljon last.

Uue Erasmus+ programmiga pakutakse välisõpingute võimalust 4 miljonile inimesele, sealhulgas 2 miljonile üliõpilasele ja 300 000 kõrgkoolitöötajale, järgmise seitsme aasta jooksul (2014–2020). Programmi kaudu rahastatakse ka 135 000 üliõpilas- ja töötajavahetust väljaspool Euroopat asuvate partnerriikidega. Võimalike osalejate ring on laiem tänu paremale keelelisele toele, paindlikemale eeskirjadele ja täiendavale abile, mida pakutakse erivajadustega inimestele, ebasoodsa taustaga või kõrvalistest piirkondadest pärit inimestele.

Taustteave

Kõrghariduse moderniseerimise strateegias rõhutas komisjon vajadust anda üliõpilastele rohkem võimalusi oskuste omandamiseks välismaal õppides või praktiseerides. Euroopa Liidu eesmärk on jõuda õppealase liikuvuse alal aastakümne lõpuks vähemalt 20%-ni üliõpilaste koguarvust. Praegu käib Erasmuse või mõne muu avaliku fondi või eravahendite toel välismaal õppimas või praktikal ligikaudu 10% ELi üliõpilastest. Umbes 5% neist saavad Erasmuse stipendiumi. See arv põhineb Eurostati uusimatel kättesaadavatel andmetel aastate 2011–2012 kohta: kõrgkoolilõpetajate arv Erasmuse programmis osalevates riikides oli üle 5,35 miljoni ja Erasmuse üliõpilaste arv peaaegu 253 000.

Uuring hõlmab nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset analüüsi. Veebiküsitluses osales 34 riiki (ELi liikmesriigid, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi) ning vastuseid andsid üle 75 000 üliõpilase ja vilistlase, kaasa arvatud need 55 000 inimest, kes olid välismaal õppinud või praktiseerinud. Lisaks kaasati veebiküsitlusse 5000 kõrgkoolide töötajat, 1000 kõrgkooli ja 650 tööandjat (55% VKE-dest). Kvalitatiivne uuring keskendus kaheksale eri suuruse ja asukohaga riigile: Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Soome, Leedu, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriik. Käidi kohapeal, korraldati küsitlusi, käivitati sihtotstarbelised töörühmad, korraldati seminare asutustes.

Erasmuse mõju-uuringu viis läbi sõltumatu ekspertide rühm ettevõtte CHE Consult (Berliin) spetsialistide juhtimisel koostöös Brüsseli haridusteenistuse, Compostela ülikoolide grupi ja Erasmuse üliõpilaste võrgustikuga.

Erasmus+, uus liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, käivitati jaanuaris 2014. Selle eelarve on ligikaudu 15 miljardit eurot järgmiseks seitsmeks aastaks, s.o 40% varasemast suurem.

Lisateave

MEMO/14/534

Euroopa Komisjon: Erasmus+ programm

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Lõpparuanne: Erasmuse mõju-uuring

Välismaale õppima või praktikale suundunud Erasmuse üliõpilaste arv riikide kaupa (2012-2013)

Tuntud Erasmuse vilistlasi – innustav elukäik

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdfErasmus+ videoesitlus

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar