Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. září 2014

Výměnný program Erasmus zlepšuje zaměstnatelnost a profesní mobilitu studentů, potvrzuje studie dopadu

Mladí lidé, kteří studují nebo se odborně vzdělávají v zahraničí, získají nejen znalosti v určitých oborech, ale také si zlepší klíčové průřezové dovednosti, které jsou vysoce ceněny zaměstnavateli. Nová studie o dopadu studentského výměnného programu Erasmus ukazuje, že se absolventi s mezinárodní zkušeností mnohem lépe uplatní na trhu práce. Ve srovnání s těmi, kteří tuto zkušenost nemají, jsou dvakrát méně ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností a pět let po ukončení studia je míra jejich nezaměstnanosti o 23 % nižší. Studie, kterou vypracovali nezávislí odborníci, je největší svého druhu. Shromážděny byly názory téměř 80 000 respondentů včetně studentů a podniků.

„Výsledky studie o dopadu programu Erasmus jsou vzhledem k nepřiměřeně vysoké nezaměstnanosti mladých lidí v EU velmi důležité. Závěr je jasný: jestliže studujete či se odborně vzděláváte v zahraničí, zvýší se vaše pracovní vyhlídky. Nový program Erasmus+ poskytne v letech 2014 a 2020 stipendia čtyřem milionům osob, jimž umožní získat zkušenosti v jiné zemi prostřednictvím studia, odborné přípravy, učení nebo dobrovolnictví,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Nová studie ukazuje, že 92 % zaměstnavatelů hledá právě osobnostní rysy, které tento program pomáhá rozvíjet, totiž toleranci, sebedůvěru, schopnost řešit problémy, zvědavost, znalost svých silných a slabých stránek a rozhodnost při přijímání rozhodnutí. Testy provedené před výměnným pobytem v zahraničí a po jeho ukončení prokazují, že studenti Erasmu při měření těchto kvalit vykazují vyšší hodnoty již před začátkem pobytu. Po návratu jsou tyto hodnoty oproti ostatním studentům v průměru vyšší o 42 %.

Studenti si mohou zvolit, zda stipendium z programu Erasmus využijí na studium nebo stáž v zahraničí. Ze zprávy vyplývá, že více než třetině stážistů Erasmu je nabídnuto místo v podniku, kde stáž absolvují. Stážisté Erasmu také oproti ostatním studentům prokazují více podnikatelského ducha: desetina začala podnikat a více než tři čtvrtiny z nich podnikání plánují či o něm alespoň uvažují. Mohou také očekávat rychlejší kariérní postup, protože zaměstnancům s mezinárodní zkušeností svěřuje větší profesní odpovědnost 64 % zaměstnavatelů.

Vedle toho, že Erasmus zlepšuje kariérní vyhlídky, rozšiřuje obzory a společenské vazby studentů. Celkem 40 % účastníků se přestěhovalo či pracuje v jiné zemi, což je téměř dvakrát více než těch, kteří nejsou během studia mobilní. Zatímco 93 % studentů s mezinárodní zkušeností považuje za možné, že by v budoucnosti žili v zahraničí, stejný názor zastává pouze 73 % studentů, kteří vystudovali ve své zemi.

U bývalých studentů programu Erasmus je také pravděpodobnější, že navážou mezinárodní vztah: 33 % bývalých studentů tohoto programu žije s partnerem jiné státní příslušnosti oproti 13 % těch, kteří pobyt v zahraničí neabsolvovali, a 27 % účastníků Erasmu se seznámilo se svým protějškem během tohoto programu. Komise tak odhaduje, že od roku 1987 se párům, které se seznámily při programu Erasmus, narodil přibližně jeden milion dětí.

V příštích sedmi letech (2014–2020) dá Erasmus+ příležitost k pobytu v zahraničí čtyřem milionům lidí, z toho dvěma milionům vysokoškolských studentů a 300 000 vysokoškolských pedagogů. Kromě toho bude z programu financováno 135 000 výměn studentů a zaměstnanců s neevropskými partnerskými zeměmi. Erasmus+ bude dostupnější díky větší jazykové podpoře, pružnějším pravidlům a doplňkové podpoře osobám se zvláštními potřebami, ze znevýhodněného prostředí či z odlehlých oblastí.

Souvislosti

Komise ve své strategii pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání zdůraznila potřebu vytvořit více příležitostí, které studentům umožní osvojit si dovednosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí. Cílem EU pro celkovou mobilitu studentů je dosáhnout alespoň 20 % do konce desetiletí. V současné době absolvuje studium nebo stáž v zahraničí financované z veřejných a soukromých prostředků asi 10 % studentů v EU. Přibližně 5 % z nich získalo stipendium z programu Erasmus. (Toto číslo vychází z nejnovějších dostupných údajů Eurostatu pro období 2011/12, které ukazují, že v zemích zapojených do programu Erasmus vystudovalo vysokou školu 5,35 milionu osob a programu se zúčastnilo 253 000 z nich.)

Uvedená studie byla vypracována s pomocí kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Internetové průzkumy proběhly ve 34 zemích (členských státech EU, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku) a byly analyzovány odpovědi více než 75 000 studentů a absolventů, včetně více než 55 000 těch, kteří studovali nebo se připravovali v zahraničí. Internetových průzkumů se navíc zúčastnilo 5 000 zaměstnanců, 1 000 vysokoškolských institucí a 650 zaměstnavatelů (z toho 55 % malých a středních podniků). Kvalitativní studie se zaměřila na osm zemí s různou velikostí a zeměpisnou polohou: Bulharsko, Českou republiku, Finsko, Německo, Litvu, Portugalsko, Španělsko a Spojené království. Její součástí byly návštěvy na místě, pohovory, skupinové diskuse a institucionální semináře.

Studii o dopadu programu Erasmus provedlo pod vedením berlínské konzultantské společnosti CHE Consult nezávislé konsorcium odborníků ve složení Brussels Education Services, Compostela Group of Universities a Erasmus Student Network.

Erasmus+, nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, byl zahájen v lednu 2014 s celkovým rozpočtem přibližně 15 miliard eur na příštích sedm let, což znamená o 40 % více než v předchozím programu.

For more information

MEMO/14/534

Evropská komise: program Erasmus+

Internetové stránky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Závěrečná zpráva: studie o dopadu programu Erasmus

Slavní absolventi Erasmu – inspirativní kariéry

Počet studentů Erasmu vyslaných za účelem studia či stáže do zahraničí podle zemí, 2012–2013

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

Erasmus+ film

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar