Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 септември 2014 г.

Проучване за ефекта от „Еразъм“ потвърждава, че програмата на ЕС за обмен на студенти повишава пригодността за заетост и трудовата мобилност

Младите хора, които учат или се обучават в чужбина, не само придобиват знания в определени дисциплини, но и укрепват някои основни общоприложими умения, които са високо ценени от работодателите. Ново проучване за ефекта от програмата на Европейския съюз за студентски обмен „Еразъм“ показва, че завършилите висше образование, които имат международен опит, се справят по-успешно на трудовия пазар. Вероятността те да бъдат дълготрайно безработни е наполовина по-малка в сравнение с тези, които не са учили и не са се обучавали в чужбина. Пет години след завършване на висшето им образование равнището на безработица сред тях е по-ниско с 23 %. Проучването, извършено от независими експерти, е най-голямото от този род. Получени са мнения от около 80 000 респондента, включително студенти и предприятия.

„Заключенията на проучването за ефекта от „Еразъм“ са изключително значими, като се има има предвид неприемливо високото равнище на младежка безработица в ЕС. Посланието е ясно: ако учите или се обучавате в чужбина, има по-голяма вероятност да подобрите перспективите си за заетост. В рамките на новата програма „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г. ЕС ще предостави безвъзмездни средства на 4 млн. души, което ще им позволи да живеят в друга страна от ЕС, като учат, преподават или извършват доброволческа дейност“, заяви европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу.

Новото проучване показва, че 92 % от работодателите търсят личностните черти, за чието изграждане допринася програмата — като толерантност, увереност, умения за решаване на проблеми, любознателност, познаване на собствените силни и слаби страни и решителност, когато се взема решение за наемане на работа. Тестове, проведени преди и след периодите на обмен в чужбина, показват, че при студентите по „Еразъм“ тези личностни черти са по-силно изразени дори още преди обменът да е започнал. Когато се върнат, разликата по отношение на степента на изразеност на тези черти нараства средно с 42 % в сравнение с останалите студенти.

Студентите, получаващи финансиране по линия на „Еразъм“, могат да избират да учат или да карат стаж в чужбина. Докладът показва, че близо един на всеки трима стажанти по „Еразъм“ получава предложение за работа в предприятието, където стажува. Стажувалите по линия на „Еразъм“ също така имат по-развити предприемачески умения, отколкото колегите им, останали в своята страна: една десета от тях са създали своя собствена компания, а повече от три четвърти планират или обмислят да направят това. Те могат също така да очакват по-бързо издигане в кариерата — персоналът с международен опит получава по-големи професионални отговорности според 64 % от работодателите.

„Еразъм“ не само води до подобряване на перспективите за кариера на студентите, но също така разширява техния хоризонт и социалните им контакти. 40 % са сменили страната си на пребиваване или работа най-малко един път след завършване на висше образование — почти два пъти повече в сравнение с тези студенти, които не са били мобилни по време на следването си. Докато 93 % от студентите с международен опит могат да си представят, че в бъдеще ще живеят в чужбина, то при студентите, които са останали в една и съща страна по време на следването си, този процент е едва 73.

Бивши студенти по „Еразъм“ също така е по-вероятно да имат партньори от друга националност: 33 % от бившите студенти по „Еразъм“ имат партньор от друга националност в сравнение с 13 % от студентите, останали в родината си по време на своето следване. 27 % от студентите по „Еразъм“ започват дългосрочна връзка по време на програмата. Въз основа на тези данни Комисията смята, че от 1987 г. досега на двойки, срещнали се в рамките на „Еразъм“, са се родили около 1 млн. бебета.

През следващите седем години (2014—2020 г.) благодарение на новата програма „Еразъм+“ 4 милиона души, включително 2 милиона студенти и 300 000 служители от сферата на висшето образование, ще получат възможност да отидат в чужбина. Освен това по линия на програмата ще бъдат финансирани 135 000 обмена на студенти и служители с участието на страни партньори извън Европа. Програмата „Еразъм+“ ще бъде още по-достъпна благодарение на засилената езикова помощ, по-гъвкавите правила и допълнителната подкрепа за хора със специални нужди, в неравностойно положение или от отдалечени райони.

Контекст

В своята стратегия за модернизиране на висшето образование Комисията подчертава необходимостта от предоставяне на повече възможности на студентите за придобиване на умения чрез обучение или стаж в чужбина. Целта на ЕС е общата студентска мобилност да достигне най-малко 20 % до края на десетилетието. В момента около 10 % от студентите в Съюза учат или провеждат стаж в чужбина със средства от публични и частни източници. Около 5 % получават стипендия по „Еразъм“. (Тази цифра се основава на последните налични данни на Евростат за 2011-2012 г., според които броят на завършилите висше образование в участващите в „Еразъм“ страни е бил над 5,35 млн. души, а броят на студентите по програмата е бил близо 235 000).

Проучването съчетава количествено и качествено изследване. Онлайн проучването обхваща 34 страни (държавите от ЕС, бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция), като са анализирани отговорите на повече от 75 000 студенти и завършили висше образование, включително над 55 000, които са учили или са се обучавали в чужбина. Освен това в проучването са участвали 5000 служители, 1000 висши учебни заведения и 650 работодатели (55 % МСП). Качественото проучване е съсредоточено върху осем държави, различаващи се по големина и местоположение: България, Чешката република, Финландия, Германия, Литва, Португалия, Испания и Обединеното кралство. То включва посещения на място, интервюта, целеви групи и институционални семинари.

Проучването за ефекта от „Еразъм“ е извършено от независим консорциум от експерти начело с базираната в Берлин специализирана фирма CHE Consult, съвместно с Brussels Education Services, групата университети „Компостела“ и мрежата на студентите по „Еразъм“.

Новата програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ започна да функционира през януари 2014 г. Общият ѝ бюджет за следващите 7 години е почти 15 млрд. евро — увеличение с 40 % спрямо предишния бюджет.

За повече информация:

MEMO/14/534

Европейска комисия: Програма „Еразъм+“

Уебсайт на Андрула Василиу

Следвайте Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

Окончателен доклад: Проучване за ефекта от „Еразъм“

Брой на студентите, изпратени по „Еразъм“ да учат или стажуват в чужбина през 2012 — 2013 г., по страни

Известни бивши студенти по „Еразъм“ – вдъхновяващи кариери

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

Видеоклип за „Еразъм+“

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar