Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 18. septembra 2014

Zaposlovanje: poročilo kaže, da je mobilnost delavcev ključ za reševanje izzivov EU na področju prebivalstva in spretnosti

Za odpravo posledic staranja prebivalstva bo morala Evropska unija zmanjšati razlike med spoloma ter povečati udeležbo mladih in starejših delavcev na trgu dela, vendar imajo pri tem ključno vlogo tudi mobilnost in migracije. To je glavna ugotovitev danes objavljenega skupnega poročila Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o usklajevanju ekonomskih migracij s potrebami trga dela.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je povedal: „To skupno poročilo z OECD ponuja dragocene napotke za prihodnje resne demografske izzive. Zagotavljanje pravične mobilnosti delavcev znotraj EU, izboljšanje usposabljanja za odpravo pomanjkanja strokovno usposobljene delovne sile, zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev za delavce in boljše vključevanje delavcev iz držav zunaj EU so lahko del rešitve za starajoče se prebivalstvo in prihodnje pomanjkanje strokovnega znanja na evropskem trgu dela.“

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dejala: „Realnost danes je, da veliko držav EU ne more zadovoljiti potreb na trgu dela samo z domačo delovno silo. Ni vprašanje, ali potrebujemo migrante, temveč kako lahko kar najbolje izkoristimo migracije. Da bi lahko izkoristili prednosti migracij, potrebujemo odprte, pregledne, realistične politike, ki aktivno delujejo na področju vključevanja, ter močno politično vodstvo.“

Direktor za zaposlovanje, delo in socialne zadeve pri OECD Stefano Scarpetta je povedal: „Morda bo ljudi presenetilo, da govorimo o usklajevanju ekonomskih migracij s potrebami trga dela v času, ko se veliko evropskih držav sooča s trajno brezposelnostjo in vse večjim nasprotovanjem migracijam. Vendar bi Evropa z učinkovitejšo uporabo spretnosti migrantov že lahko imela boljši položaj. Uspešno vključevanje migrantov in njihovih otrok ter učinkovitejši sistemi upravljanja delovnih migracij, ki se odzivajo na dejanske potrebe, so nujni za okrepitev socialne kohezije in povečanje konkurenčnosti Evrope.“

Demografski upad in pomanjkanje strokovnega znanja

V Evropi se bo med letoma 2013 in 2020 število delovno aktivnega prebivalstva (15–64 let) po pričakovanjih zmanjšalo za 7,5 milijona (–2,2 %), medtem ko se bo v vseh državah OECD skupaj v enakem razmerju povečalo. Po scenariju brez neto migracije se bo število delovno aktivnega prebivalstva v 28 državah EU do leta 2020 po pričakovanjih še bolj zmanjšalo, in sicer do 11,7 milijona (–3,5 %).

Posledice pa niso samo demografske narave. Trg dela je dinamičen in poklici se spreminjajo, zato bodo pomanjkanja strokovnega znanja ter neusklajenosti med ponudbo spretnosti in povpraševanjem po njih postala ključna izziva v EU. Po Eurofoundovi Evropski raziskavi podjetij 2013 ima 40 % vseh podjetij v EU kljub neizkoriščenemu potencialu na trgu dela težave pri iskanju delavcev z ustreznimi spretnostmi. Razpoložljivi podatki na splošno kažejo, da bo v naslednjem desetletju na trgu dela v večini držav OECD največ povpraševanja po posebnih poklicih, za katere je v veliki meri potrebna visoka, pa tudi srednja raven usposobljenosti.

V tem okviru skupno poročilo EU in OECD navaja tri dopolnjujoče ukrepe politike:

  • spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU, da se zagotovi boljša razporeditev spretnosti;

  • boljše vključevanje migrantov iz držav zunaj EU, da se zagotovi pametnejša uporaba njihovih spretnosti;

  • privabljanje usposobljenih migrantov, potrebnih na trgu dela EU.

Spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU

Prispevek mobilnih delavcev EU h globalni rasti zaposlovanja je jasen, saj imajo delavci, ki potujejo v druge države EU, višjo stopnjo zaposlenosti (68 %) kot državljani teh držav (64,5 %). S prenosom delovne sile in spretnosti iz regij in držav, v katerih je manj povpraševanja po njih, v tiste, v katerih so potrebni, poleg tega mobilnost znotraj EU pomeni tudi učinkovitejšo uporabo človeških virov.

Poročilo navaja, da bo treba sprejeti ukrepe politike za nadaljnjo odpravo ovir za mobilnost. Za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU bodo potrebna tudi močnejša orodja za usklajevanje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih ter boljše spodbujanje učenja jezikov.

Boljše vključevanje migrantov iz držav zunaj EU

V letu 2013 je bila stopnja zaposlenosti državljanov držav zunaj EU, ki prebivajo v EU, 12 odstotnih točk pod povprečjem domačega prebivalstva (52,6 % oz. 64,5 %), razlika pa je še večja pri primerjavi tistih s terciarno izobrazbo.

Poročilo poudarja, da bi se to veliko zapravljanje človeškega kapitala lahko odpravilo zlasti z olajšanjem priznavanja tujih kvalifikacij, omogočanjem dostopa priseljencev do najučinkovitejših programov aktivne politike zaposlovanja in zagotavljanjem jezikovnih tečajev, prilagojenih spretnostim migrantov, v namembnih državah.

Privabljanje delavcev s sposobnostmi, potrebnimi na trgu dela EU

Raven migracij usposobljene delovne sile iz držav zunaj EU v večino držav članic EU je trenutno nizka, kljub dejstvu, da so države liberalizirale predpise o migracijah. Glede na poročilo sta razloga za to zlasti sistem zakonitega vstopa in dejstvo, da delodajalci v večini držav neradi zaposlujejo delavce iz tujine. Poročilo navaja več možnosti za prihodnje ukrepe, kot so iskanje boljšega ravnotežja med zanašanjem na povpraševanje delodajalcev in zaščitne mehanizme ter izboljšanje orodij za usklajevanje, s pomočjo katerih bi delodajalci lahko prepoznali potencialne delavce migrante, vključno s tujimi študenti.

Ozadje

Skupni raziskovalni projekt o usklajevanju ekonomskih migracij s potrebami trga dela sta izvedla Evropska komisija in OECD v zadnjih treh letih. Leta 2012 je bila objavljena prva publikacija: Prosto gibanje delavcev in prilagajanje trga dela – Nedavne izkušnje držav OECD in Evropske unije. Danes je objavljeno končno poročilo o usklajevanju ekonomskih migracij s potrebami trga dela skupaj s kratkim poročilom o politiki.

Odkar je bila v svežnju ukrepov za zaposlovanje iz leta 2012 opisana vizija dejanskega trga dela EU, so bile sprejete različne pobude za odpravo ovir za mobilnost, kot sta nedavno sprejeti direktivi EU o lažjem uveljavljanju pravic do prostega gibanja (IP/14/421) ter o pridobivanju in ohranjanju pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (IP/14/445). Druge pobude vključujejo predlog za nadaljnje izboljšanje vseevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES (IP/14/26) ter direktivo o izvrševanju pravil o napotitvi delavcev (IP/14/542).

Komisija je prav tako sprejela ukrepe v podporo vključevanju državljanov držav zunaj EU, zlasti prek sklada za vključevanje. Državam članicam, v katerih so razlike v zaposlovanju migrantov in državljanov najbolj izrazite, je v svojih letnih priporočilih za posamezne države zagotovila tudi smernice za politiko vključevanja migrantov na trg dela.

Več informacij

Skupno poročilo EU in OECD o usklajevanju ekonomskih migracij s potrebami trga dela

Skupno kratko poročilo EU in OECD o politiki

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju @LászlóAndorEU

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Spencer Wilson (OECD, +33 145248118)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 67891011 ali po e–pošti


Side Bar